Pályázati aktualitások

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott ügyfeleknek rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn. Az ügyfelek e kötelezettségéről a többször módosított 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet rendelkezik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követően áll fenn, a kötelező üzemeltetési időszak végéig. A 2013. évben a jelentéseket február 13. és március 12. között kell elektronikus úton teljesíteni.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelentési kötelezettségnek a 2009-es időszaktól kezdődően kizárólag elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül tehetnek eleget a nyertes pályázók a kijelölt időszakban. Az új ügyfelek számára kezdetben ez jelentheti a legtöbb problémát, amire érdemes idejében felkészülni. A jelentést ugyanis csak ügyfélkapus jogosultsággal rendelkező magánszemély töltheti fel, vagyis az egyéni vállalkozók és az őstermelők maguknak is leadhatják, a cégek viszont meghatalmazott útján tehetnek eleget a kötelezettségüknek. Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél adatszolgáltatásának benyújtására. Meghatalmazott igénybevétele esetén az ügyfélnek szüksége lesz az MVH-tól postai úton megküldött jelszavára, ugyanis a meghatalmazott csak ennek ismeretében tudja a meghatalmazást rögzíteni. Sok esetben problémát jelent, hogy a jelszót tartalmazó MVH levél elkeveredik, esetleg a jelszót az első belépést követően megváltoztatják, majd elfelejtik. Ebben az esetben bármikor lehet az MVH-tól új jelszót igényelni (erre szolgál a G946 jelű formanyomtatvány), de számolni kell azzal, hogy ez néhány napot igénybe vesz.
A meghatalmazott részéről követelmény az ügyfélkapus regisztráción kívül az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő regisztráció, vagyis a meghatalmazottnak is rendelkeznie kell MVH-s regisztrációs számmal. Az elektronikus felületen kitöltött meghatalmazást három példányban kell kinyomtatni, melyből egy-egy példány marad az érintetteknél, egy példányt pedig postai úton kell eljuttatni a székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez, méghozzá az adatszolgáltatás elvégzését öt nappal megelőzően. Figyeljünk rá, hogy a kinyomtatott meghatalmazás minden oldalát alá kell írni, nem csak az utolsó oldalt!
A fent leírt procedúrát követően juthatunk el a monitoring jelentés felületére. Maga az adatszolgáltatás kiterjed a támogatott ügyfél lezárt gazdálkodási adataira, valamint az egyes támogatási célok megvalósulásának mutatóira, az adatszolgáltatás adott időszakára vonatkozóan. A szükséges adatok magyarázataként az MVH honlapján részletes kitöltési útmutató érhető el, amit a kitöltés előtt érdemes alaposan áttanulmányozni. A korábbi évekhez viszonyítva elmondható, hogy a jelentés során évről-évre kevesebb adatot kell megadniuk az érintetteknek, ami az ügyfelek szempontjából pozitívum, viszont kérdésessé teszi a jelentés hasznosságát. Az idei évben például már nem kell megadni az elmúlt év gazdálkodási adatait (árbevétel, fedezeti összeg) és a létszám adatokat sem, így a monitoring jelentés során szolgáltatott adatokból nem ellenőrizhetők teljes körűen az ügyfelek által tett vállalások teljesülése. Az egyszerűsítés abban is megnyilvánul, hogy egyes jogcímek esetében egyáltalán nem kell adatot szolgáltatni, melyek a következők:
• szaktanácsadás,
• a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtott támogatás,
• a kötelező képzések,
• mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
• Natura 2000,
• készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás,
• a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás,
• a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás,
• az erdőszerkezet átalakítása,
• az erdő-környezetvédelmi intézkedések,
• a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás,
• a LEADER jogcímek,
• a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás,
• a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés,
• a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás,
• a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás.
Ezeket a jogcímeket az idei évi monitoring jelentés részletes szabályait tartalmazó 41/2013. (II.12.) MVH Közlemény tételesen felsorolja, viszont ezeken kívül is vannak olyan jogcímek, melyekkel kapcsolatban nem kell adatot szolgáltatni.
Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti azon ügyfeleket, akiknek az utolsó kifizetési határozata 2012. január 1. előtt született, valamint azokat, akinek a támogatási határozata 2012. január 1. előtt született.
Ezek közül a legtöbb ügyfelet érintő jogcím a 2007-ben és a 2009-ben meghirdetett, önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése, de nem kell adatot szolgáltatni a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez, a mezőgazdasági területek erdősítéséhez és az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás üzemi létesítmény fejlesztése esetén sem. 
Érdemes az elektronikus felületen többször is leellenőrizni, hogy valóban nem kér-e adatot és az ezt igazoló rendszerüzenetről egy képernyőfotót lementeni. Ezt a megoldást javasolta érdeklődésünkre az MVH Ügyfélszolgálata is, hiszen a Rendelet, az MVH közlemény és az elektronikus felület nincs összhangban, ezért jobb elkerülni a későbbi vitákat.
Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre, idén a GAZDANet Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várnak információkat.
További jó tanács, hogy a jelentés elkészítését lehetőleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra, hiszen annak elmulasztása esetén az ügyfél mulasztási bírsággal sújtható, és a közelmúltban volt arra példa, hogy az elektronikus felület a felhasználók nagy száma miatt nagyon lelassult, majd teljesen megbénult. A jelentés elkészítése egyébként sem vesz igénybe sok időt, valamint igény esetén segítséget nyújtanak benne a falugazdászok, az agrárkamarai tanácsadók, a helyi akciócsoportok és az MVH munkatársai is.
Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan jogosult helyszíni ellenőrzés keretében az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni.
II. Pályázati hírek, információk 

Szentirmay Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) főosztályvezetője szerdán, Balatonfüreden, egy agrárvezetőknek tartott konferencián elmondta, hogy a 2013-ban megnyíló új pályázati jogcímek elsősorban erdészeti és vidékfejlesztési területen várhatóak, továbbá a tárca a kertészeti géptámogatás újbóli bevezetését is tervezi.
Megjelent a 35/2013. (II. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. Ez alapján a támogatási kérelmek 2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-áig kizárólag elektronikus úton nyújthatók be. A támogatás lényege, hogy a mezőgazdasági termelők egy új, nem mezőgazdasági tevékenység indításával a több lábon állás lehetőségét biztosítva fejlesszék vállalkozásukat.
Megjelent a 44/2013. (II. 19.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről. A kifizetési kérelmek 2013. március 1. és április 2. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.
Megjelent a 45/2013. (II.19.) számú MVH Közleménye az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről. A kérelmeket 2013. március 1. és április 29. között elektronikus úton lehet benyújtani a legkésőbb 2013. február 19-én lezáruló (befejezett és eredményes vizsga) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában.
2013. február 1-jétől megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka. Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében az egyes beruházási jellegű jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart. 
A benyújtást az ügyfél vagy meghatalmazottja végezheti el. Amennyiben meghatalmazott útján kerül benyújtásra a kérelem, a szükséges nyomtatványok kitöltése és azok benyújtása meg kell, hogy előzze a kérelem benyújtását.
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Pécsen tartott szakmai rendezvényén elhangzott, hogy 2013 februárjától kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a gazdálkodók az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot. Változik a program maximális futamideje 3-ról 6 évre, illetve a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1-ről 3 évre. A termeltetők által maximálisan igényelhető hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is. Jelentős segítség a gazdálkodóknak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a programban felvett hitelek kamatfizetéshez 50%-os, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így a termelőknek mintegy 3,6%/év kamatot kell fizetniük.
A 6/2013. (I. 18.) számú MVH Közlemény alapján a GAZDANet programhoz nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére 2013. február 1. - május 31. között van lehetőségük a gazdálkodóknak.
Tartalom közti banner a cikk végére
yes