Újabb próbatétel a repce fejlődése, érése előtt!

A címet magyarázvánúgy is fogalmazhatnék, hogy vajon még mit kell kibírnia ennek a szegénynövénynek ebben az évben? Kérdezem ezt ma, 2010. május 16-án, amikor rádió éstelevízió híradásaiból a természet újbóli kitöréséről hallhatunk: orkánszerűviharok, kidöntött fák, leomló házfalak, embereket menekítő tűzoltóbrigádok,folyamokká dagadt patakok, pusztító áradások, lezárt vasúti szakaszok ésközutak szerte az országban. A megrázó képeket látva én meg egyre csak arepcéinkre gondolok?.

Persze,hisz már tervezzük a közeljövőben esedékes repce-bemutatókat, amelyek elé olynagy bizakodással néztünk! Igen, őszinte bizakodással és nagy-nagy reményekkel,mert egészen idáig úgy tűnt, hogy amit a természet ősszel elvett, azt mosttavasszal pótolni igyekszik. Alig egy hete látogattam meg néhány kíséretünket,és a gyönyörű repcetáblák látványától, no meg az édes repcevirág-illattólfeltöltődve lelkendezve  számoltam beKollégáimnak arról, hogy milyen reményteljesek, jól fejlettek, szépek éssokszínűek a repcéink. Arról is beszélgettünk, hogy ha minden jól megy ? és abetakarításkori időszakban olyan tipikus veszélyek, mint a nagy viharok, vagyjégesők elkerülik a repcét, akár még rekordtermések is születhetnek a Dunántúlon!S akkor jön ez a szörnyű hétvége, amikor az ország szinte valamennyi részénannyi eső ? átlagosan 40mm! ? hullott egyetlen nap alatt, mint amennyi máskoregy hónapban, de voltak vidékek ? pl,Borsod és Somogy megyében ? ahol 70 mmcsapadékot mértek viharos erejű szél ? nemritkán 120-150km/óra sebességű! ?kíséretében. Hát ezért tettem fel a kérdést, hogy vajon még mit kell kibírnia arepcéinknek ebben a termesztési ciklusban?

Nézzük röviden,dióhéjban a tenyészidő eddigi érzékeny pontjait

Azősszel a Dunántúl egyes részeit leszámítva, általában nagyon nehéz helyzettelkellett a repcetermesztőknek szembenézniük, hisz a rendkívüli szárazság szintelehetetlenné tette a megfelelő minőségű magágyak elkészítését. Ennek egyeneskövetkezménye lett a rossz, egyenetlen, lépcsős kelés és a heterogénfejlettségi állapot. Amíg a kedvezőbb csapadék ellátottságú Ny-i tájakon atúlfejlettség, addig a K-i országrészeken a megszokottnál sokkal fejletlenebbállapotú repcék adtak aggodalomra okot a tél beálltakor. A tél hosszabb éskeményebb volt az elmúlt néhány esztendőénél, szerencsére azonban a kritikusanhideg napokban-hetekben hótakaró védte az állományokat. Ez a magyarázata annak,hogy a várakozással ellentétben szinte alig tapasztaltunk fagykárt, s ha voltis kipusztulás, az inkább a hónyomás vagy a kipállás következménye volt.

Azelső tavaszi szemlékre a vegetáció késői indulása miatt csak március végénkerült sor. Ebben az időben sem a tél, hanem az őszi rossz indulás bélyege látszott: egyes esetekben bizony még nagyonfejletlen volt a növény, de ami bizakodásra adott okot, az az volt, hogy atőszám többé-kevésbé egyenletes, és ha alacsony is, elegendőnek volt egy jótermés kialakulásához. Abban bízhattunk, hogy a repce rendkívül életrevalónövény, és sokszor bebizonyította már, hogy csodákra képes. (Csak egy kiskitérőként hadd osszam meg a legfrissebb élményemet a repce csodatevéséről.Bajánsenyén, a Györke Család ? ahol a szülőktől a felnőtt gyermekekig mindenkia szakma elismert művelője, évek óta hűséges és eredményes kísérletiPartnereink ? a vastag téli hótakaró elolvadása után kétségbeesettenjelentette, hogy az őzek totális kárt okoztak nemcsak a gyönyörűkísérletünkben, hanem a szomszédos repcevetésekben is. Kollégáim azonnal ahelyszínre siettek és igazolták a helyrehozhatatlannak tűnő kárt. ÁtérezvePartnereink nagy bánatát az elszenvedett károk miatt, külön is sajnáltuk azt,hogy az ősszel egyik legszebb kísérletünk ilyen méltatlan sorsra jutott. De mitvolt mit tenni, bejelentettük a kísérlet kipusztulását, és ezzel egyidejűlegtöröltük a kísérletet az adatbázisból. Április végén telefonhívást és kaptunk arepcénk ?feltámadásáról?, és az elküldött képek bizonysága szerint közel kétméteres, erős, virágzó állomány fejlődött a föld alatti alvórügyekből! ? Legyenez egy figyelmeztetés arra az esetre, amikor a repcevetések kiszántásáróldöntést hozunk! (Sokszor találkozunk ugyanis elhamarkodott kitárcsázásokkal!)

A bizakodás azonis alapult, hogy köszönhetően a hibridek terjedésének, a repcetermő területeknagyobbik részén idén már hibrideket vetettek

Hibrideket, melyeknekalkalmazkodóképessége, kiegyenlítőképessége, életrevalósága, vigora sokkalerősebb, mint fajtarepcéké. Hibrideket,melyekből elegendő 15-17 növény négyzetméterenként, hogy akár rekordtermésekszülessenek. Tudván, hogy a tágabb térállás kedvez a repce elágazásának,terebélyesedésének, és így a nagyszámú becőkezdemény kifejlődésének, azesetenként kisebb, de egyenletes tőszámú kísérleteink állapotát bíztatónaktaláltuk az induláskor.

Denemcsak a belső információs rendszerünkből nyert kép volt biztatóbb, mintreméltük, hanem az országos felmérések adatai is azt sugallták, hogy a repcehelyzete és kilátásai jobbak, mint reméltük. Az FVM március 18-án közzétettfelmérése a repcevetések állapotáról arról tanúskodott, hogy bár volt ennél márjobb tavaszkezdés is, de végül is a vetések több, mint 70% kapott jó, vagyközepes minősítést, ami közel hasonló állapotot tükrözött, mint amilyen azelmúlt  néhány év tavaszi kezdőállapotavolt.

Azáprilis első felének időjárása mintha kompenzálni akarta volna a vetési időszakkellemetlenségeit, az átlagosnál ? és főleg a tavalyi szárazságnál! ?csapadékosabb, nem túl meleg, de nem is hideg időjárás kifejezetten kedvezett arepce fejlődésének. A húsvét körüli napok melegebb időjárása felgyorsította afejlődési folyamatokat, és a repcék hamarosan behozták lemaradásukat. 1-2 hétleforgása alatt a repce máris szárba indult, és április közepétől a kísérleti ?és mellettük lévő üzemi táblákon is megindult a repcék virágzása ? ami megegyezik az repcére jellemző virágzásnaptári idejével.

Azakkor bonyolított kísérleti szemlék során ? Gyórón, Celldömölkön,Sárkeresztúron, Kaposváron, Jászboldogházán, Nagyszénáson, Szalántán,Bácsbokodon, Szerencsen ? kifejezetten ígéretes képet találtunk, nem isbeszélve Lengyeltótiról, ahol a kísérlet, és általában a repcék állapotaannyira ígéretes volt, hogy a Ny-és Közép- Európai repce ?felelős? AndreaRichter így kommentálta: ?Ilyen szép repcét még életemben nem láttam!?

Nemcsakkísérleti Partnereink, hanem a ?nagybani? Repcetermesztők közül is azokcselekedtek helyesen, akik a vegetáció megindulásától segítették a repcét akritikus tél-utói állapotban, mert magára-hagyva, és nem kiszolgálva, az őszilemaradás helyrehozása csak álom maradt volna. Akik úgy gondolták, hogy mindenlétező agrotechnikai beavatkozással, táplálással, védelemmel el kell látni anövényt, ott jól indult és megerősödött a repce.

Egy ilyenkedvezőtlenül induló év nagyon felnagyítja a technológiai hibákat vagy fordítva,a technológiai előnyöket.

Ezeketa magunk hírcsatornáin igyekeztünk mi is megosztani, mert úgy gondoltuk, hogymind a jó, mind a rossz példákra  érdemesodafigyelni, és levonni belőlük a megfelelő tanulságokat.

Számomrais megdöbbentő volt pl a különbség egyik legjobb kísérleti gazdaságunkban, aNagyszénási Öt- meg Egy Kft. területén beállított öntözött kísérletünk, és azegyébként hasonló bánásmódban részesült öntözetlen repceföldek állapota között,ami egyértelműen az öntözés, vagypontosabban az őszi kelesztő öntözés jótékony hatását bizonyítja. Ugyanitt jóvolt tapasztalni a Monsanto kísérlet közvetlen szomszédságában beállítottversenytárs fajtasor állapotához képest a DK kísérleti fajtasor határozottfejlettségbeli előnyét, ami a genetikai alapok jelentőségére hívja fel afigyelmet.

Szarvaskörnyékén láttam olyan búza-árvakeléses repcét, ahol már nem lehetetteldönteni, hogy eredendően repcét vagy búzát akartak-e termeszteni. Az ősszelúgy voltak vele, hogy majd tavasszal meglátják, érdemes lesz-e a repce arra,hogy a gyomirtásra áldozzanak. Hát most már hiába akarták, próbálkoztak a koratavaszi gyomirtással, a megerősödött búzát nem lehet kiirtani a repcéből. Ezarra figyelmeztet, hogy mint mindent, a gyomirtástis akkor kell elvégezni, amikor az még a legkönnyebb és leghatásosabb.Ezért hangsúlyozzuk, hogy az őszi gyomirtás ? főleg egy ritkább, fejletlenebbállományban ? sorsdöntő fontosságúlehet.

Aztis megfigyelhettük, hogy ahol az ősszel regulátorral kezelték az állományt,sokkal egészségesebb, nagyobb gyökértömeget találtunk , mint ahol ez elmaradt. Főlegazokban az esetekben fontos ez, amikor viszonylag korán és hibridet  vetünk, mert a gyorsan fejlődő, vigoroshibrid hajlamos lehet a túlfejlődésre, ami nem kívánatos a tél beállta előtt.Az ilyen, ősszel túlfejlett táblákon az első tavaszi szemléken sokkal többeldobott, lesárgult levelet találhattunk, mint az ideális tőrózsás állapotbanáttelelő táblákon.

Shogy mit kellett tennünk a tavaszi indításkor, amivelelősegíthettük/elősegíthetjük repcéink megerősödését és töretlen fejlődését? A Termesztőknekmindig nagy kihívást, de egyben szép feladatot is jelent, hogy amit a természetaz ősszel egy kicsit elrontott, azt ők szakmai tudásukkal és a szükséges anyagibefektetésekkel a tenyészidő tavaszi időszakában még orvosolják!

A ?tuningolás?kezdődött a fejtrágyázásokkal

Mivela repce a tavaszi időszakban folyamatosan kívánja a tápanyagellátást, ezért aS-nel, esetleg B-ral és Mg-mal kiegészített, és egyéb mikroelemeket istartalmazó másodszori nitrogénes fejtrágyázás a szárbainduláskor, majd egyharmadik a virágzáskor, minden bizonnyal jótékonyan növeli a jó terméskialakulásának esélyeit.

Szárbainduláskoregy másodszori regulátorozás ugyancsak pozitiv irányban befolyásolta ?befolyásolhatta a repce termésképző szerveinek kialakulását. Mint ismeretes, atavaszi regulátor a  főhajtásvisszafogásán, a szártagok rövidítésén, az elágazások fejlesztésén keresztülgyakorol kedvező hatást egy zömökebb, erősebb, terebélyesebb állománykifejlődésére, ezen keresztül pedig egy egészségesebb, erősebb szárú, többelágazást és azon több becőt fejlesztő állomány kialakulására. A mostanipillanatban- ismerve a jelen időjárási állapotokat, csak remélni tudjuk, hogyahol ezt megtették, ott kisebb mértékűszárdőléssel kell számolniuk! Ugyanakkor, mivel a regulátorok nagyobbikrésze egyben gombaölő hatású készítmény is, a mostani, átlagosnál csapadékosabbkörülmények között nagy szerepe lehet agombás megbetegedések kivédésében is.

A gondosnövényvédelem a repcénél normál esetben is meghatározó fontosságú, hát még egygyenge állapotból induló állomány esetében!

Eddigáltalában két tavaszi védekezésre került sor, egy a szárormányosok ellen, egypedig a repcefénybogár ellen. A szemléken tapasztaltak és Termelő Partnereinktájékoztatása szerint idén kisebb a fertőzöttség, ami a csapadékosabbidőjárásnak, a ?lemosó esőknek? köszönhető. Természetesen az érés időszakábanis folyamatosan megfigyelés alatt kell tartani repcéinket, és arepcebecő-ormányosok, a gubacsszúnyogok megjelenésekor azonnal egy újabbvédekező permetezést kell végezni.

Azmár szinte biztos, hogy a napokban lehulló hatalmas csapadékmennyiség a repceszámára már biztosítja  a szemek kifejlesztéséhezszükséges vizet. Az is megjósolható, hogy a repcetenyészideje ki fog tolódni ? azelkövetkező időjárás függvényében kisebb vagy nagyobb mértékben. A mostlezúduló hatalmas mennyiségű esők utáni vizes-párás körülmények ? főként erősfelmelegedéssel párosulva! ? nagymértékbenfokozzák a gombás fertőzések ? Scerotinia, Phoma, lisztharmat ? fellépésénekveszélyeit. Súlyosabb mértékű fertőzési nyomás esetén mindenképpenjavasolunk legalább egy  gombaölőszereskezelést ? ami egyébként a Ny-Európai csapadékosabb éghajlatú országokrepcetermesztési technológiájának már régóta alapvető része!

Nagybiztonsággal az is megjósolható, hogy szükségünk lesz majd az egyenletes éréstelősegítő érésgyorsítóra és esetlegesen a kipergéstmegakadályozó ragasztó anyagra, természetesen a műszaki feltételekről ?oldalkaszák! ? nem is beszélve.

Repcetermőterületünktől függően időben gondoskodjunk a deszikkáló anyag beszerzéséről, ésaz érettségi állapot folyamatos ellenőrzésével a gyártók által ajánlott érettségiállapotban végezzük el a kezelést, mely nemcsak a termés mennyiségét, deegyenletes érettségét (minőségét) és biztonságát is szavatolja majd. Haddutaljak a felszívódó hatásmechanizmussal működő, kíméletesen érlelő glyfozáttípusú deszikkánsok előnyeire, melyek egyben a veszélyes gyomok ellen ishatásosak.

Izgulnivalónkés tennivalónk is van még jócskán, hisz a második ?félidő? sorsdöntő befejezőjátszmája még hátra van. Ezzel szinte egyidejűleg a Termelőkre hárul amagasfokú szakmai ismereteket  igénylőjövő évi fajtaszerkezetről való döntés felelősége is. Érdemes ebben azidőszakban élni az ismerkedés és a megismerés lehetőségével, amit anemesítőházak ? és vetőmag-forgalmazók által rendezett fajtabemutatók, szakmaitalálkozók, a kibocsátott új fajtaajánló brossúrák kínálnak.

A DEKALBnemesítőinek és fejlesztőinek ?háza táján? a fejlődés továbbra is töretlen

Tavalyősszel előzetes ?kóstolóra? néhányan hozzájutottak a frissen minősített DK Exquisite-hez, mely típusában eltéraz előzőektől, de teljesítményében tovább javította azok képességeit. Ez ahibrid kevésbé robosztus, inkább vékonyabb hajtások jellemzik. Viszont azelágazóképessége hihetetlen: tavaly, néhány kíséretünkben leszámoltuk. és sokhelyen 20-28 oldalágat találtunk, de a rekordot Dalmandon mértük, ahol 42 oldalhajtást fejlesztett egyetlen növény. Jókörülmények közötti ez a momentum nagyon nyomósan játszik közbe a rekordterméskialakulásában. Kiváló betegség-ellenállóképessége és a  minősítés évei alatti száraz évjáratokbanmegmutatkozott, szárazságtűrése pedig stabilitását alapozza meg.

Örömmelszámolhatunk be arról is, hogy 2009 novemberében a Fajtaminősítő Tanács újabb 7DK terméket ? 1 fajtát és 6 hibridet méltatott Állami Elismerésre, mely aztjelenti, hogy mind termésben, mind minőségben, mind pedig egyéb agronómiaitulajdonságukban ? fejlődési erély, szárszilárdság, áttelelés, pergés,betegségek elleni tolerancia ? meghaladják az eddig elismert legjobb standardfajták értékmérőit. Ez az eredmény arra utal, hogy a Nemesítésünk továbbdolgozik, szelektál, keresztez, manipulál a világ leggazdagabb genetikaiforrásanyagával, és arra törekszik, hogy a világ repcetermesztőit olyanfajtákkal ? a jövőben egyre inkább hibridekkel ? lássák el, melyek az adottföldrészeken, vagy nagy termesztési körzetekben uralkodó éghajlati és egyébkörnyezetei feltételeknek és az ottani termesztési kívánalmaknak leginkábbmegfelelnek. A fejlődés lépcsőfokait az mutatja, ahogyan a portfolió egyreválasztékosabb, és egyre sokszínűbb lesz. Figyelembe véve a különböző repcetípusokiránti igényt ? érésidőben, morfológiai megjelenésben, teljesítményben,technológiai igényességben, stabilitásban ? arra törekszünk, hogy a különbözőigények szabta szegmensek mindegyikében legyenek élet-és versenyképeshibridjeink: robosztusak, generatívak, féltörpék, aszálytűrők, ellenállók,tipikus intenzívek a legjobb körülmények közé vagy stabilak és alkalmazkodók.

Az újonnanminősítettek közül a következő repceszezonra 1 új hibridet választottuk kiportfoliónk gazdagítására.

Portfolió?újítónk a DK EXplant ? (CWH113kódszám) azzal, hogy a hazai kísérletekben nyert minősítést, egy biztos pontot jelent a fajta hazai  értékét illetően, hisz 2 éven át a hazaikörülmények között vizsgázott, és itthon, a hazai mezőnyben vívta ki magának azÁllami Minősítés fokozatot. Korábbi érésű, mint a már bemutatott hibridek, amimár maga is egy jó pont, hisz nagyon kevés korai érésű hibrid elérhető apiacon. Ideális körülmények között ? lásd a 2008-as kedvező évjárat MGSZHkísérleti eredményeket! ? kiemelkedő, a St-ek átlagához mérten 15,3%-os terméselőnnyel2-ként és közel 20%-os olajtermés-előnnyel listavezetőként  végzett az állami kísérletekben a koraihibridek csoportjában.  Mind a 2008-as,mind a 2009-es évben kiemelkedően jó korai fejlődési erély, az átlagosnálsokkal jobb betegség ?ellenállóság, nagyon jó olajtartalom és átlag körüliglükozinolát-tartalom, erős, megbízható szár, kiváló pergés-ellenállóságjellemezte.

Összefoglalásulelmondható, hogy a repce állapota pillanatnyilag még sok kihívás előtt áll, éscsak bízni tudunk az elkövetkező időszak időjárásának jobbra fordulásában. Mostmár több melegre és érlelő napfényre lenne szüksége. Továbbra is figyeljük anapi történéseket, az aktuális növényi igényeket, tegyünk meg mindent a lehetőlegeredményesebb betakarításért. (A repce érésével és biztonságosbetakarításával kapcsolatos további útmutatóval hamarosan jelentkezünk!) Akereslet várhatóan nő ? és árnövekedést hoz. Ez már most érezhető, hisz a repcepiaci ára most kezdett emelkedni ? felvásárlási ára most 75-77Ft körül van! ?így várhatóan a repce továbbra is rentábilis növény marad.

Érdemes lesz afajtakínálatra továbbra is odafigyelni, mert a Dekalb portfolió újra továbbikedvező meglepetésekkel kecsegtet.

Kövessüknyomon a legfrissebb híradásokat, információkat, kísérleti eredményeket, hogyaz elérhető legkörültekintőbb döntést hozzuk majd meg a fajtaválasztásnál!

dr Kiss Erzsébet

Monsanto Közép-Európai fejlesztésvezető

Tartalom közti banner a cikk végére
yes