Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 január 28.
Vissza nem térítendő, jövedelempótló támogatást vehet igénybe:
 • a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő,
 • az átadó gazdálkodó munkavállalója.

A támogatás igénybevételének feltételei

 • Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha
 • a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
 • nem részesül saját jogú nyugellátásban,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott,
 • a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár termőföldön gazdálkodik, amelyre vonatkozóan a földhasználati jogát a földhasználati nyilvántartás alátámasztja,
 • az átadással érintett gazdaság eléri legalább az 1 európai méretegység (EUME) értéket,
 • vállalja, hogy
 • a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévő termőföldet – kivéve a legfeljebb 5 hektár nagyságú, önellátásra szolgáló földterületet – a kifizetési kérelem benyújtásáig per- és igénymentesen átruházza az átvevőre, továbbá a bérleti, valamint a haszonbérleti jogviszonyt végleg megszünteti,
 • a kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt az átvevő részére
 • legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását az átvevő részére,
 • a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden – az önellátásra történő termelés kivételével – üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül a hatóság által vezetett nyilvántartásból a mezőgazdasági tevékenységek törlésével igazol,
 • a kifizetési kérelem benyújtását követően az önellátásra történő termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem nyújt be további támogatási vagy kifizetési kérelmet.
 • A támogatás legfeljebb 7 éven keresztül nyújtható. Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha az átadó gazdálkodó
 • saját jogú nyugellátásban részesül,
 • 70. életévét betöltötte,
 • munkavállalója a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagy saját jogú nyugellátásban részesül.
 • Az átadó gazdálkodó gazdaságát egy átvevő részére adhatja át.
 • Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha
 • a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét betöltötte és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
 • nem részesül saját jogú nyugellátásban,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával töltötte mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában,
 • az 5 éves időtartam alatt megszakítás nélkül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvény szerinti biztosítottnak minősül,
 • vállalja, hogy a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy a mezőgazdasági munkavállalással.
 • A gazdaságot olyan természetes személy veheti át, aki
 • egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként bejegyzett tevékenységek közül a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó mezőgazdasági termelő tevékenységet végez vagy kíván végezni, és e tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem tölti be a 40. életévét,
 • mezőgazdasági szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezik,
 • az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege 1 EUME érték esetén havonta a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 25%-a.
Ezt minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér összegének 10%-ával növelni kell.
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 200%-át.
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átadással érintett termőföld, illetve állatállomány alapján a 2012. január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által rögzített árfolyamot figyelembe véve számított EUME szerint kell megállapítani.
Az üzemméret számításánál az átadó gazdálkodó gazdaságából figyelembe kell venni azt a termőföldet, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben az átadó gazdálkodó saját tulajdonában volt és az egységes terület alapú támogatás alapjául szolgált.
Továbbá a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevő tulajdonába és használatába kerül.
Az átadó gazdálkodó állatállománya tekintetében az üzemméret számításánál figyelembe kell venni a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az átadó gazdálkodó állatállományának napokra lebontott éves átlagát.
Ha a gazdaságot több gazdálkodó adja át, akkor a támogatás összege – az egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – az átadó gazdálkodók közötti tulajdoni rész alapján kerül felosztásra.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodónak járó támogatás 50%-a, de legfeljebb évi 4.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodónak járó támogatás összegét.
Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani az átadó gazdálkodó vagy a választott képviselő lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.
Egy támogatási kérelmet kell benyújtani akkor is, ha a gazdaságot több gazdálkodó adja át, vagy a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi.
Ilyen esetekben a támogatási kérelmet a kérelmezők egymás közül választott képviselő útján nyújthatják be.

II. Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze.
A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést.
A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.
1.táblázat: Várható támogatási kérelmek

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás %

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

Mezőgazdasági termelők gazdaságátadása

2012.12.17 – 2013.01.31.

100%

minimálbér max. 200%-a

Végleges

Megjelent. Decembertől benyújtható.

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

2013.02.15 – 2013.07.02.

60-65%

35.000.000 Ft

Végleges

Megjelent. Februártól benyújtható.

III. Pályázati hírek, információk

 • Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke közösen tartott 2012. december 21-ei sajtótájékoztatón számolt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával meghirdetett pályázatok eredményeiről. Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK IV.) jogcímen 792 támogatási kérelmet hagyott jóvá az MVH 80,9 milliárd forint összegben, melynek több, mint negyede a sertés ágazat fejlesztésére irányul. A mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímen 625 db támogatási kérelem jóváhagyása történt meg, melyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás összege 7,4 milliárd forint. A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen 289 db támogatási kérelemre a kötelezettségvállalás összege 5,2 milliárd forint.
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóközleménye szerint 7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenységük diverzifikálásához a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjában 2013. február 15-től.
 • Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől támogatások kifizetésének 90%-ára vonatkozó igényléséről szóló 182/2012. (XII. 21.) számú MVH közlemény.
 • Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől támogatások kifizetésének 10%-ára vonatkozó igényléséről szóló 181/2012. (XII. 21.) számú MVH közlemény.
 • Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 180/2012. (XII. 20.) számú MVH közlemény.
 • Lezárult a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében 2012-ben benyújtott támogatási kérelmek elbírálása. Az élelmiszeripari feldolgozók összesen újabb 7,9 milliárd forint támogatáshoz jutnak. A döntések kipostázását az MVH december elején megkezdte. A támogatási kérelmekben szereplő támogatási igény jelentős összegére tekintettel a Vidékfejlesztési Minisztérium a jogszabály alapján – a mezőgazdasági, illetve a nem mezőgazdasági termelők támogatásához együttesen – rendelkezésre álló 5 milliárd forint összegű forrást 7,9 milliárd forintra emelte meg. Ennek eredményeként összesen 148 kérelmező nyerte el a támogatást. Mezőgazdasági termelők esetén a legalább 55 pontot, nem mezőgazdasági termelők esetén a legalább 54 pontot elérő kérelmeket hagyhatja jóvá a Hivatal a jogszabályban előre meghirdetett értékelési rendszer alapján.
 • A 169/2012. (XI.28.) számú MVH Közlemény alapján benyújtható az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése. A jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2012. december 31-ig jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani.
 • Megjelent a 171/2012 (XI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről.
 • A 173/2012. (XII.07.) számú MVH Közlemény alapján benyújtható a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló támogatási kérelem.