2017 február – Pályázati aktualitások

Április elejétől lesz lehetőség a beruházási célú „nagy” diverzifikációs pályázat benyújtására falusi turizmushoz és a kézművesipari tevékenységhez kapcsolódóan. Havi tájékoztatónkat a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásról készítettük az érdeklődők részére.

A pályázati kiírás a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza. A felhívás kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Április elejétől lesz lehetőség a beruházási célú „nagy” diverzifikációs pályázat benyújtására falusi turizmushoz és a kézművesipari tevékenységhez kapcsolódóan. Havi tájékoztatónkat a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásról készítettük az érdeklődők részére.

Támogatásra jogosultak köre

· Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás

o székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a jogosult településeken van

o a projekt megvalósítási helye a támogatható településeken található

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

· Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő

o székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a mellékletekben felsorolt településen van

o a projekt megvalósítási helye a támogatható településeken található

o igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

Jelen felhívásra konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatásban nem részesülhet

1.   mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan;

2.   aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása címen;

3.   aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása címen.

Támogatható tevékenységek
1. Önálló beruházások

Épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez)

· falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése;

· nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

· Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem kivitelezhető a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
3. Önállóan nem támogatható

· az önálló beruházásokhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);

· az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;

· megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása);

· projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;

· ingatlan vásárlása (összköltség max. 2%-a).

A pályázati kiírás a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza. A felhívás kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Nem támogatható projekt:

· mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházás;

· mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések;

· exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;

· a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;

· a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;

· saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;

· az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;

· Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások;

· a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Ingatlant érintő, építéssel járó beruházás, új építés, felújítás, átalakítás vagy bővítés esetében a kifizető ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. A projekt végrehajtása során legfeljebb 4 mérföldkövet lehet tervezni. Egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A projektek megvalósítására vidéki térségekben található településeken van lehetőség. Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, úgy kizárólag a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósítandó fejlesztések támogathatók. A projekt megvalósítási helye sem a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, sem a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatt nem változtatható meg. A pályázat fenntartási kötelezettsége a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

A támogatás mértéke, összege

A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása szerint csekély összegű támogatásnak minősül. Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése fókuszterületen a rendelkezésre álló keretösszeg 35,94 milliárd forint. Várhatóan 1000 db pályázat részesülhet majd támogatói okiratban. Meglátásunk szerint a nagy népszerűségnek örvendő támogatási lehetőség benyújtása előtt érdemes lesz majd nagy figyelmet fektetni az értékelési szempontokra, hogy ki, és milyen esélyekkel tud részt venni a pályázaton a rendelkezésre álló forrás, a támogatható tevékenységek, a sok benyújtott pályázat (jelentős túligénylés) és így az alacsonyabb nyerési esélyek figyelembe vétele mellett.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően alakul:

· alaptámogatás intenzitás – 50%

· kedvezményezett járásban lévő településen – 60%

· fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településen – 70%

A pozitív támogatói okirattal rendelkező pályázók 160.000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő kis összegű (de-minimis) támogatásban részesülnek.

A támogatás igénybevételének feltételrendszere

Amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, úgy annak kötelező a szálláskapacitás növekedésével járnia. A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül legalább egy új szolgáltatásnak kell létrejönnie.

Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

A támogatást igénylő nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételének a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti év nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételét.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 6 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását.

Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshellyel kapcsolatos tevékenység valósul meg (nem falusi szálláshely), úgy a kedvezményezettnek eleget kell tennie a Kereskedelmi törvényben meghatározott a szálláshelyekre vonatkozó feltételeknek.

Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása.

Amennyiben a kedvezményezett őstermelő, abban az esetben az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenteni.

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

A pályázat benyújtása

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be egy megvalósítási helyre vonatkozásában.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében a támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás keretén belül.

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2017. április 3. és 2019. január 28. között lesz lehetőség. Az első értékelési határnap végdátuma 2017. május 3. lesz. A szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Pályázat címe

Támogatási intenzitás

Támogatási mérték

Beadási határidő

Várható megjelenés

Info

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

25-50%

500 MFt

1.500 MFt

2016.02.15. – 2018.02.15.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.12.01-től

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

40-70%

50 MFt

100 MFt

2016.03.03. – 2018.03.02.

Megjelent

Gombaházak – hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.03.04. – 2018.03.03.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2017.01.17-től

Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.03.07. – 2018.03.06.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2017.02.01-től

Ültetvénytelepítés

40-70%

75 MFt

150 MFt

2016.03.09. – 2018.03.08.

Megjelent

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

100%

15.000 €

2016.03.31. – 2018.03.30.

Megjelent

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése

75-95%

30 MFt

50 MFt

2016.04.21. – 2018.04.20.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.05.26-tól

Egyedi szennyvízkezelés

75-95%

155 MFt

2016.04.22. – 2018.04.21.

Megjelent

Állattartó telepek korszerűsítése

40-70%

50 MFt

1.000 MFt

2016.05.17. – 2018.05.22.

Megjelent

Beadás felfüggesztve szarvasmarha, sertés, baromfi fajokra 2016.07.23-tól, juh, kecske 2017.01.20-tól

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.08.01. – 2018.08.01.

Megjelent

Kisméretű terményszárító, tisztító, terménytároló építése

40-70%

100 MFt

300 MFt

2016.08.05. – 2018.08.06.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.10.06-tól

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

40-70%

200 MFt

2016.09.12. – 2018.09.11.

Megjelent

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

100%

40.000 €

2016.10.24. – 2018.10.23.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.11.25-től

Kertészeti gépbeszerzés

40-70%

10 MFt

20 MFt

2016.01.06. – 2019.01.07.

Megjelent

Fiatal mezőgazdasági termelők indulása

100%

40.000 €

2017.03.01. – 2019.02.28.

Megjelent

Nem mezőgazdasági tevékenység indítása és fejlesztése

50-70%

160.000 €

2017.04.03. – 2019.01.28.

Megjelent

Erdészeti technológia fejlesztés, erdei termékfeldolgozás

40-70%

Február

LEADER

40-70%

Február