fbpx

A termőföld védelmének és a földek minőségi besorolásának rendszeréről

Írta: Agrárágazat-2024/3. lapszám cikke - 2024 március 22.

Barnán zöld

Tavaly év végén a nagy – 24 törvény módosítását célzó – agrár salátatörvény januári hatállyal megváltoztatta a termőföld védelméről szóló törvényt is, tekintettel a földvédelmi járulékok és bírság mértékének megállapítására. Az agrártárca vezetője akkor kiemelte, hogy az ipari célra kivont termőföldért a korábbinál háromszor többet kell fizetni, de az öntözési közösség területét képező termőföld más célú hasznosítása tilos is lesz. A változások ugyanakkor érintik a földminősítési eljárásokat szabályozó rendeletet is.

napraforgó

Hazai helyzet

Világviszonylatban az összes megművelt terület 1950-ben 587 millió hektár volt, amely 30 év alatt 732 millió hektárra növekedett, azonban ez a területnagyság azóta folyamatosan csökken (míg a népesség száma folyamatosan nő). A tendenciát figyelembe véve 2050-re várhatóan 600 m lesz az egy főre jutó termőterület, amely érték mindössze negyede a 100 évvel azelőttinek. Hazánk helyzete ebből a szempontból valamivel szerencsésebbnek mondható, országunk 7,8 millió hektár termőterülettel rendelkezik. Magyarország területének 80–85%-át mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas talajok fedik, így a termőföld hazánk kiemelkedően fontos természeti erőforrása, nemzeti vagyona.

Korábbi adatok alapján a 2011-es határszemle során 632 esetben (134 hektáron) tapasztalták a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítását. Ezek akkor leginkább zártkerti területeken, a települések belterületéhez közel eső termőföldeken valósultak meg, ahol kisebb gazdasági épületeket, lakó- vagy nyaralóingatlanokat építettek. Tágabb értelemben véve a földvédelem tárgya a föld felszínének és felszín alatti rétegeinek együttes megóvása. Már maga a termőföld fogalma is törvényileg szabályozott. A definíció szerint az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban tartanak nyilván, kivéve, ha a földrészlet erdőnek minősül. A művelés alól kivont területek a nem hasznosított mezőgazdasági területek és egyéb területek (épületek, építmények, gazdasági udvarok, pihenő- és díszkertek, utak és a hozzájuk tartozó árkok, tavak, víztározók, kőfejtők, terméketlen területek stb.) összessége. A földhasználati kötelezettségek elsősorban a termőföld mindenkori használóját terhelik. A termőföldek védelmére vonatkozó szabályozás két fő területe a termőföld mennyiségi és minőségi védelme, vagyis a talajvédelem előmozdítása, illetve a más célú hasznosítás korlátozása.

A mennyiségi földvédelem első szintje a földhasználati kötelezettség, illetve egyes formáinak szabályozása, míg második szintje a termőföld művelési ága változtatásának szabályozása. Végül a mennyiségi földvédelem harmadik szintje a más célú használatok kérdése, amikor a földhasználó a termőföld rendeltetését meg kívánja változtatni, azaz ki kívánja azt vonni a művelés alól. A más célú hasznosítás során igénybe vevő lehet magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetve azok jogutódja, függetlenül attól, hogy a más célú hasznosítás engedéllyel vagy anélkül történt-e. A más célú hasznosításnak két módja lehetséges. Beszélhetünk időleges más célú hasznosításról, illetve végleges más célú hasznosításról, attól függően, hogy a termőföld 5 évnél hosszabb vagy rövidebb időre kerül-e ki a mezőgazdasági művelés alól. A törvényi meghatározás szerint más célú hasznosítás nyomán a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet például országos jégkármegelőző rendszer kiépítése, működtetése, kis teljesítményű erőmű üzemeltetése, mezőgazdasági célú tereprendezés végrehajtása érdekében veszik igénybe. Fontos még megemlíteni, hogy a jog átlagos minőségű termőföldnek tekinti az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott törzskönyvben szereplő, az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföldterületet.

Közel 150 éves alapokon – mi fán terem az AK-érték?

Az „univerzálisan” (vagyis a földek árának meghatározásától egészen a földdel kapcsolatos járulékok és bírságok megfizetésének alapját képező) használt, 1887-ben bevezetett aranykorona-értéknek napjainkban nagyon vegyes a megítélése. Ugyan általánosságban egy nagyon jó viszonyítási alap, de nem lehet a termőföld értékét kizárólag erre támaszkodva mérni. Leváltására, bár néhányszor tettek kísérletet, nem létezik jobb rendszer. Az AK-értéket az ingatlan-nyilvántartási rendszerünk is alkalmazza, és eredetét is ezen a vonalon érdemes keresni. A magyar földnyilvántartás legkorábbi előzménye a II. József által 1786-ban elrendelt kataszteri felmérés, amely hat művelési ágra és öt földminőségi osztályra terjedt ki. Az AK-rendszer közvetlen elődje azonban a Ferenc József által 1849-ben bevezetett állandó földkataszter volt. Talán már ebből is érthető, hogy az AK-rendszert a földadó kivetése céljából dolgozták ki, de közvetlen célja a föld minőségét egy általánosan elfogadható mutatóval jellemezni. Az eredeti meghatározás szerint „a föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermésnek értéke, levonva belőle a gazdálkodási rendes költségeket”. Az eredeti AK-értéket mai viszonylatban 0,58 hektárra (akkori viszonyok szerint kataszteri holdra) számítva adták meg. Talán érdemes hozzátenni, hogy a korona előbb az Osztrák-Magyar Monarchia, majd Trianon után a Magyar Királyság hivatalos fizetőeszköze volt 1927-ig. Az AK-rendszert 1913-ban módosították átfogóan utoljára, a tiszta jövedelem meghatározásánál figyelembe véve a becslő járásban érvényes piaci árakat, a szállítási költséget, a gazdálkodási módot, a napszámbéreket, a nagyobb fogyasztói helyektől való távolságot, az útviszonyokat, a munkaerővel való ellátottságát, a terület infrastrukturális ellátottságát. Azóta az aranykorona-rendszer közgazdasági elemei változatlanok maradtak annak ellenére, hogy a termelés közgazdasági tényezői jelentősen átalakultak, jelentőségük pedig megnőtt. Közvetlenül a rendszerváltás előtt elkezdődött, és csaknem véglegesen kidolgozásra is került egy 100 pontos „termőhelyi értékelési rendszer”, amely alkalmas lett volna az AK-értékelés kiváltásra, ám ez mégsem történt meg.

termőföld

A földvédelemről általában

Tágabb értelemben a földvédelem tárgya a föld felszíne és felszín alatti rétegei, azaz a talaj, az alapkőzet és az ásványi anyagok együttesének megóvása. A földhasználati kötelezettségek elsősorban a termőföld mindenkori használóját terhelik. A termőföld védelmét érintő jogi szabályozás két fő területe: a termőföld mennyiségének védelme, azaz a termőföld más célú hasznosításának korlátozása, valamint a föld minőségének védelme, azaz a talajvédelem szabályozása. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017-es jelentése az európai mezőgazdaságra váró két legfőbb kihívásként az éghajlatváltozást és a földterületek művelés alóli kivonását jelölte meg. Az Ügynökség másik, 2021-es jelentése már a földhasználat megváltozására a földfoglalás fogalmát használja, amely minden olyan beavatkozást jelent, amely a nem városi területek városi területekké alakításával jár, és mindez a természetes területek rovására történik. Míg a Balti-államokban, Finn- és Svédországban, Romániában és Bulgáriában a mesterséges területek a teljes terület kevesebb mint 3%-át teszik ki, addig hazánkban ez az arány 4%. Az Európai Unióban a mesterséges területek összesített aránya 2018-ban 5% volt, amely méret hozzávetőleg kétszer Magyarország területe. A Magyar Tudományos Akadémia 2016-os tanulmánya szerint évente mintegy 5–7 ezer hektárnyi termőföld kerül ki véglegesen mezőgazdasági művelés alól, szinte csak a települések terjeszkedésének, az infrastrukturális és zöldmezős beruházásoknak következtében. Hazánkban a mesterséges területek 75%-a rendezetlen városi környezet, míg 11,8%-a ipari-kereskedelmi hasznosítású terület.

A sport- és szabadidős létesítmények aránya 6% sincs, ahogy az út- és vasúthálózaté sem éri el a 2%-ot. Az Európai Bizottság 2012-ben kiadta iránymutatását, mely szerint a területtervezés során a jó minőségű talajokkal bíró termőföldek nem lehetnek áldozatai a gazdasági növekedésnek. A 2021 novemberében megjelent Talajvédelmi Stratégiájában már konkrét intézkedéseket határoztak meg a talajok védelmére és helyreállítására vonatkozóan. A 2050-re is kitekintő stratégia célkitűzései között szerepel a földfoglalás megfékezése.

A termőföld mennyiségi védelmének áttekintése

A termőföld mennyiségi védelme több lépcsőből áll, az első a földhasznosítás kötelezettsége, amely elsősorban a földhasználót, másodsorban (annak hiányában) a tulajdonost terheli. Ennek értelmében a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a talajvédelmi előírásokat betartva ugaroltatni. E kötelezettség betartását a vármegyei kormányhivatalok földvédelmi eljárás keretében, helyszíni szemle útján rendszeresen ellenőrzik. A szabályok be nem tartása esetén földvédelmi birság szabható ki, illetve a földhasználót a jogszerű magatartás folytatására felszólítják. A termőföldterület hasznosítása ugyanakkor történhet más művelési ágban is, vagyis ebben az esetben a művelési ág megváltoztatásáról beszélhetünk. Fő szabály szerint ezt be kell jelenteni a földhivatalnak, illetve, ha az érintett területnek pusztán 400 m2-es (vagy nagyobb) részét érinti a változás, a bejelentéshez változási vázrajzot is kell csatolni. A fő szabálytól szigorú eltérések mutatkoznak, ha adott földterület természetvédelmi oltalom alatt álló gyep vagy nádas, erdő vagy éppen halastó. Ezekben az esetekben a szakigazgatási szervek engedélyének megkérése is szükséges. A művelési ág engedély nélküli megváltoztatása esetén előbb a jogszerű állapotot kell visszaállítani, majd földvédelmi bírságot kell fizetni.

A más célú hasznosítás speciális esete a művelés alól való kivonás. Ennek egyik esete, ha a külterületi földrészletet belterületté nyilvánítják, a vármegyei kormányhivatal engedélyével. A másik eset, ha adott földrészleten épületet szeretnének elhelyezni: az 1500 m2-t elérő mezőgazdasági földrészletek legfeljebb 10%-án, elsősorban a tárolás célját szolgáló gazdasági épület vagy terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. Lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett alakítható ki. Harmadik eset, ha a mezőgazdasági termelést akadályozó beruházást szükséges végrehajtani. Minderre csak kivételes esetben, gyengébb minőségű termőterület felhasználásával kerülhet sor, hatósági engedély birtokában, amelyhez 400 m2-t meghaladó méret és humuszos termőréteg érintettsége esetén talajvédelmi terv is szükséges. A más célú hasznosítás lehet időleges és végleges, előbbi esetben legfeljebb 5 év időtartamra. A termőföld más célú hasznosítása esetén földvédelmi járulékot kell fizetni. A járulék a földterület igénybevételekor, tehát jogszerű magatartás tanúsítása esetén is fizetendő díjtétel, mely a föld mennyiségi védelmét szolgálja. Mértéke idén január közepétől megháromszorozódott, minimálisan 60 000 Ft, figyelembe véve a minőségi osztályt és az AK-értéket. Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK-értéke háromezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege 60 000 Ft-nál nem lehet kevesebb. A szorzót évente háromezerrel növelni kell mindaddig, amíg a terület eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül. Nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ha a földhivatal például a termőföld más célú hasznosítását talajvédelmet szolgáló létesítmény, öntözőcsatorna vagy belvízcsatorna létesítése céljából engedélyezi.

mezőgazdaság

A termőföld minőségi védelméről

A termőföld minőségi védelme megfelel a talajvédelemnek, amelynek célja a fizikai-kémiai, biológiai romlás megakadályozása. A talaj a földtani közeg legfelső rétege, a föld felszínének élő közege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll. Mindaddig, amíg a talajszelvényben biológiai aktivitás kimutatható, jogi értelemben talajról van szó akkor is, ha az egyébként ásványi anyagokat is tartalmaz. A biológiai aktivitást mutató talaj a földfelszíntől számított 150–200 cm mélységig tart általában.

Túl azon, hogy a földhasználónak – magától értetődő – talajvédelmi és -megőrzési kötelezettségei vannak, hatósági engedély szükséges talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez, hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap termőföldön történő felhasználásához. Az engedélyezéséhez a kérelem mellett talajvédelmi terv, a tereprendezéshez pedig kiviteli terv benyújtása is szükséges. A talajvédelmi tervnek kötelezően részét képezi az adott területen készült, 5 évnél nem régebbi talajtani szakvélemény is. A talajvédelemnek kettős szankciórendszere van, amely járulék, illetve birság megfizetését vonja maga után. Talajvédelmi járulékot akkor kell fizetni, ha a beruházó jogszerűen ugyan, de humuszos termőréteget távolít el, és annak teljes mennyiségét a más célú hasznosítással érintett területen nem tudja elhelyezni. A talajvédelmi járulék mértéke 1–2,5% humusztartalom esetén 150 Ft/m3, míg 2,5% fölötti humusztartalom esetén 250 Ft/m3. A humuszos termőréteg engedély nélküli eltávolítása esetén már talajvédelmi bírságot szükséges fizetni, hektáronként 500 000–1 000 000 Ft mértékben. Az előírt talajvédelmi hatósági engedélyek, illetve talajtani szakvélemény beszerzésének elmulasztása esetén a minimális talajvédelmi bírság összege az engedély nélküli tevékenység típusától függően hektáronként 50 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig terjedhet.

szarvasmarha

A földek minőségi besorolása

Nagy általánosságban véve a föld minőségét minőségi osztályok szerint mérik, amelyek megállapítása maximum 100 cm mélységű helyszíni talajvizsgálattal történik. Nem pusztán a talaj összetétele és szerkezete számít azonban, hanem vízgazdálkodási tulajdonságai és a domborzati adottságok is. Az osztályozás 1–8 közötti értékekkel történik, az alacsonyabb érték magasabb minőséget képvisel. A minőségi besorolásnak például a haszonbérleti díjak megállapításánál, az állami földek használatáért fizetendő díj megállapításakor (2500 Ft/AK) van jelentősége. Egy új szabály alapján a nemzeti parki területek használatát az eddigi bérlő akár 25 évre is megszerezheti, ilyenkor a bérleti díj alapját szintén AK-alapon határozzák meg, de a fizetendő díjra felső plafont alkalmazva. Az átlagos minőségű területek meghatározása nem mindig könnyű, hiszen települési szinten történik, figyelembe véve adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra vetített AK-értékét, ebből pedig átlagot számolnak. Ezalatt az érték alatt beszélhetünk gyengébb minőségű területről, amelynek művelés alól való kivonás, építkezés esetén van jelentősége. Például mezőgazdasági épület, berendezés létesítéséhez (maximum 1 hektárig), meglévő létesítmény bővítéséhez átlagosnál jobb minőségű területet is igénybe lehet venni. Kizárólag a földhivatal folytathat le földminősítési eljárást, az eljárás lefolytatásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely ezen a címen érhető el: foldhivatal.hu/content/view/23/27.

Az osztályba sorozásra főszabály szerint helyszíni vizsgálat alapján kerül sor. A földminősítés eredményeként az ingatlan minőségi osztálya és aranykorona-értéke csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy az aranykorona-értékben hektáronként legalább 8 AK eltérés állapítható meg. A földminősítési eljárás hivatalból vagy kérelemre indulhat, de a földminősítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. Az eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kormányhivatal részére (ezt a területnagyság alapján kell megfizetni), emellett eljárási költségek is felmerülhetnek (a helyszíni szemle, illetve ellenőrzés és a műszeres vizsgálatok költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek). Mivel az erdő művelési ágban nyilvántartott terület nem rendelkezik aranykorona-értékkel, így a földminősítési eljárás csak az osztályba sorolására terjed ki. Erdőt csak a közérdekkel összhangban és csak kivételes esetben lehet más művelési ágban hasznosítani, és ehhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye is szükséges.

Csegődi Tibor László