Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2013 április 10.
2013. február 1-jétől megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.
Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében az egyes beruházási jellegű jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.
A benyújtást az ügyfél vagy meghatalmazottja végezheti el.
Amennyiben meghatalmazott útján kerül benyújtásra a kérelem, a szükséges nyomtatványok kitöltése és azok benyújtása meg kell, hogy előzze a kérelem benyújtását.
A támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az ügyfél a támogatási határozatában jóváhagyott (az egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett) támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
Tekintettel arra, hogy a támogató határozatok döntő többsége decemberben született, így a 6 hónapos határidő lejáratakor, június hónapban nincs kifizetési kérelemre nyitva álló benyújtási időszak, ezért ez a határidő 2013. május 31.
Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat az ügyfél abban az esetben, ha az alábbi kritériumoknak megfelel:
 • két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy
 • a kifizetési kérelem kapcsán már rendelkezik jóváhagyó határozattal, vagy
 • az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.

Építési beruházásokra vonatkozó szempontok:

 • Építési engedély köteles beruházás elszámolása esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély és záradékkal ellátott tervdokumentáció hiteles másolatát. Az irányító hatóság tájékoztatása alapján az első kifizetési kérelemhez nem kell csatolni valamennyi engedélyköteles építési beruházáshoz kapcsolódóan a jogerős építési engedélyt és záradékolt tervdokumentációt, de kötelező csatolni az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt tételekhez tartozó engedélyeket, tervdokumentumokat.
 • Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében módosítható. Az ügyfél önkéntes elhatározásából a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, – a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül – egy alkalommal módosítható, melynek keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel. A támogatási határozattal jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában ne minősüljön a műszaki tartalom megváltoztatásának. Továbbá lehetőség van új munkanem felvételére oly módon, hogy az eddigiekkel ellentétben nem minősül műszaki tartalom változásának, abban az esetben, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja. Ezen módosítást elegendő a módosított tételek elszámolását tartalmazó kifizetési kérelemben érvényesíteni, a szükséges dokumentum csatolásával.
A támogatási kérelemben szereplő építési tételek változása esetén a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos (2012-2 verzió) ÉNGY az irányadó.
 • Építéssel járó beruházások esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-al csökkenthető.
 • Építési napló (MVH kóddal, árajánlatos tétel megjegyzéssel, műszaki ellenőri bejegyzéssel kiegészített) benyújtása minden építéssel járó kifizetési kérelem benyújtása esetén kötelező. Az építési naplóba történő első bejegyzés nem előzheti meg a kivitelezővel történt szerződés megkötésének dátumát.
 • Számítási segédlettel rendelkező felmérési napló benyújtása az építési naplóval egyidejűleg kötelező, melyben nem csak az MVH kóddal rendelkező építési tételeknek, hanem az árajánlatos tételeknek is szerepelni kell.
 • Építési beruházás esetén a használt anyag, valamint a saját kivitelezésű munka nem elszámolható költség

 

Technológia és eszközbeszerzés esetén alkalmazandó:

 • Technológiához kapcsolódó gépberuházás esetében elszámolásra benyújtható a megvásárolt, pénzügyileg rendezett telephelyre leszállított, de még beépítésre nem került eszköz.
 • A támogatási határozattal jóváhagyott gép/technológiai berendezés tekintetében az ügyfél módosítást a kifizetési kérelem benyújtásakor eszközölhet úgy, hogy a ténylegesen megvásárolt gép/technológiai berendezés gépkatalógus szerinti 8 jegyű gépkódját kell feltüntetnie az elektronikus űrlap vonatkozó adatblokkjában nem pedig a támogatási határozatban jóváhagyott gépét. Változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy a támogatási kérelem módosítása esetében, ha a támogatási kérelem benyújtásakor egyébként alkalmazandó Gépkatalógus nem tartalmazza az adott gépet, akkor az első olyan, ezt követően hatályos és az adott jogcím vonatkozásában alkalmazandó Gépkatalógust kell figyelembe venni, amelyben az adott gép szerepelt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adott kiadási tételazonosítóhoz elszámolni kívánt tételek mennyisége nem térhet el a támogatási határozatban ugyanezen kiadási tételazonosítóhoz jóváhagyott mennyiségtől. Tehát egy gépet csak egy gépre lehet módosítani; nincs arra lehetőség, hogy a támogatási határozatban szereplő különböző gépkódú gépek (több kiadási tétel) helyett „összevonva” egy gépként kerüljön a kifizetési kérelembe, illetve arra, hogy a támogatási határozatban szereplő egy gép helyett több egységből álló gépet igényeljen még akkor sem, ha egyébként megfelel a gépmódosítás fentiekben részletezett feltételeinek.
A kiállított számlának tartalmaznia kell az elvégzett szolgáltatás TESZOR számát, gép és eszköz beszerzés esetén a termék VTSZ számát.
Az ÉNGY-ben és a Gépkatalógusban nem szereplő tételek vonatkozásában:
 • Az árajánlatos gépek, eszközök, technológiai berendezések tekintetében a támogatási kérelem módosítása kizárólag a támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközök támogatására irányulhat. Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja. Árajánlatos tételek esetén amennyiben nem a támogatási kérelemben nyertesként feltüntetett árajánlatban szereplő tételek kerülnek beszerzésre, módosítás alkalmazásakor a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.
 • Árajánlatos tételek elszámolása esetében minden esetben mellékelni kell a tételekhez kapcsolódó minőségi tanúsítványt/megfelelőségi nyilatkozatot, szállítólevelet, betonvizsgálati jegyzőkönyvet, acélszerkezet elszámolása esetében gyártmánytervet, egyéb az árajánlatos tételhez kapcsolódó részlete paramétereket tartalmazó dokumentumot.
 • Árajánlatos tételek elszámolása esetében az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell az építési műszaki ellenőrnek az építés tekintetében való jogosultságáról a Magyar Mérnöki Kamara vagy az illetékes Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás hiteles másolatát.

A kifizetési kérelem alapját képező kiadásigazoló bizonylatokon (számla) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni a kötelező rájegyzéseket

(támogatási határozat száma, ügyfél regisztrációs szám, támogatás elszámolásra benyújtásra került, kiadási tétel azonosító).
Az idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylatnak a szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról.
A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a bizonylaton szereplő teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra.
Pénzügyi teljesítés csak banki utalással vagy készpénzben történhet, más fizetési mód (kompenzáció, árucsere, lízing) nem fogadható el.
Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatként átutalás esetében csak bankszámla kivonat, készpénzes kiegyenlítés esetében a bevételi pénztár bizonylat nyugta példányát kell csatolni.
A nyilvánosság tájékoztatása érdekében a beruházás helyszínén a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtása előtt az előírásoknak megfelelő formai és tartalmi paraméterekkel rendelkező projekt tábla elhelyezése kötelező.
Amennyiben az ügyfél a kommunikációs eszköz alkalmazását elmulasztja, úgy a támogatási összeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 500.000 forint mulasztási bírsággal sújtható.
Amennyiben az ügyfél nem tudja megvalósítani a tervezett beruházást, abban az esetben a megvalósítási időszak utolsó napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatás egészéről lemondhat.
A kifizetés kérelmekhez kapcsolódó dokumentumokban gyakran előforduló hibák:
 • Nem megfelelő TESZOR számot szerepeltetnek a számlán
 • Építési és felméri napló vezetésének hiánya
 • Kötelező képzésen való részvétel, erről szóló igazolás hiánya
 • Bankszámla kivonat helyett banki tranzakciós lista csatolása
 • Jogerős építési engedély hiánya
 • Jogerős használatbavételi engedély hiánya
 • Felelős műszaki ellenőr és/vagy felelős műszaki vezető kamarai határozatának hiánya
 • Építési napló nyilvántartási fejezetének hiánya
 • Árajánlatos tételekhez hiányzó árajánlatok, minőségi tanúsítványok, szállítólevelek
 • MVH kódok fel nem tüntetése az építési naplóban
 • Árajánlatos tételek fel nem tüntetése a felmérési naplóban

II. Pályázati hírek, információk


 • Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 17/2013. (III. 18.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítását is. Az előleg igénybevételét érintően az alábbi változások lépnek életbe:
„Az ügyfél, amennyiben
 1. már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül,
 2. még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel e rendelet hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül előlegkérelmet nyújthat be az MVH-hoz
 • Egyes beruházási jogcímek esetén hamarosan lejár a támogatási összeg 50%-ával való elszámolás kötelezettségének 24 hónapon belüli teljesítésére rendelkezésre álló határidő. A jogszabály alapján az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül (amennyiben kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak a határidő lejártakor éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a határidő lejártát megelőzően nyitva álló kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig) benyújtott kifizetési kérelmekkel (kérelemmel) köteles elszámolni a jóváhagyott elszámolható kiadásokkal olyan mértékben, hogy a kifizetési kérelemben elszámolt kiadások alapján a kifizetési határozat(ok)ban jóváhagyott támogatás elérje a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 50 %-át.
Az alábbiakban felsorolt jogcímrendeletek alapján benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási határozatok közel két éve kerültek közlésre:
 • a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján az állattartó telepek korszerűsítése,
 • a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében a kertészet korszerűsítése,
 • a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerint az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése,
 • a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet keretében a mezőgazdasági termékek értéknövelése,
 • a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján a falumegújítás és –fejlesztés,
 • a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet szerint a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése,
 • a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzése,
 • a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján a vidéki örökség megőrzése,
 • a 12/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése,
 • a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása.
Kifizetési kérelmet 2013. február 1. és május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani, kivéve a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére támogatást nyert ügyfelek, akik számára 2013. április 1-től 30-ig nyílik lehetőség kifizetési kérelem postai úton történő benyújtására.
Amennyiben a 24 hónapos határidőt és/vagy az elszámolási kötelezettséget az ügyfél nem teljesíti akkor a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által már igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
 • 3,5 milliárd forintra pályázhatnak a Helyi Akciócsoportok, illetve a köz-, a civil és a vállalkozói szféra képviselői a LEADER térségek közötti együttműködés megvalósításához. Egy együttműködési projektre maximum 50 millió forint igényelhető. A támogatási kérelmeket 2013. április 2-től augusztus 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
 • Megjelent az 52/2013. (III. 8.) számú MVH közlemény az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtandó dokumentumok rendszeresítéséről.
 • Megjelent a 46/2013. (II. 21.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló közlemény módosításáról. A hiánypótlásra felszólító végzés alapján kizárólag postai úton teljesíthető hiánypótlás, melyhez papíralapú formanyomtatványok a közlemény mellékleteiben kerülnek rendszeresítésre.