fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2012 február 13.

Az EMVA támogatások általános szabályaiban történt változások

A tavalyi év végén egy fontos változásokat hozó rendelet jelent meg, mely az összes olyan gazdálkodót, ügyfelet érinti, aki EMVA támogatást igényelt vagy szeretne igényelni a jövőben. A 124/2011. (XII.21.) VM számú rendelet ugyanis az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályait rögzítő 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet, az úgynevezett végrehajtási rendeletet (Vhr.) módosította. Erről a jogszabályról azt kell tudni, hogy ez az összes EMVA pályázat és támogatás alapját jelenti, vagyis az ebben leírtak az összes jogcímre vonatkoznak. Különösen fontos a jogszabály ismerete a beruházási támogatást igénylő ügyfelek, gazdálkodók részére, akik például állattartó telepek korszerűsítése, kertészet korszerűsítése, valamilyen gépbeszerzési támogatás vagy a januárban futó mezőgazdasági utak fejlesztése jogcím keretében valósítják meg fejlesztési elképzeléseiket. Az alábbiakban összefoglaljuk a fontosabb változásokat, melyekre a későbbiekben nem árt odafigyelni.

 • A rendeletben szereplő több fogalom meghatározása pontosításra került, úgymint a mezőgazdasági üzem, a gépkatalógus, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek (a korábbi TÉSZ-ek), a védett természeti terület, a nagyberuházás, a nehéz helyzetben lévő vállalkozás, a kötelező képzés, és a felmérési napló.
 • Új fogalmak is kerültek a rendelet fogalomjegyzékébe, ezek az építési napló, az egyszerű helyettesítő beruházás és a kapcsolt vállalkozás.
 • A terület- és állatlétszám alapú támogatások esetén a kifizetési határozat meghozatalára a korábbi 60 nap helyett 30 napon belül sor kerül.
 • Általános szabályként rögzítették, hogy támogatási és kifizetési kérelmet csak akkor lehet benyújtani, ha az ügyfél nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, végrehajtási eljárás alatt.
 • Ezentúl azok az ügyfelek sem nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt vannak. Eddig csak a SAPARD, az AVOP, az NDP és az ÚMVP programokból való kizárás volt akadálya az újabb kérelem benyújtásának.
 • A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban lényeges változás, hogy amennyiben az ügyfél a rendszeresített formanyomtatványon a támogatási alapra vonatkozó adatok valamelyikét nem adja meg, akkor azt az MVH hiánypótlás nélkül elutasítja.
 • Fontos lesz a továbbiakban megjegyezni, hogy a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak után, az MVH hiánypótlásra, nyilatkozattételre irányuló felhívása hiányában benyújtott dokumentumokat, iratokat az MVH a kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe, vagyis nem lesz arra lehetőség, hogy a hiányzó dokumentumokat önkéntes hiánypótlás címén utólag nyújtsa be az ügyfél.
 • Építési beruházások esetén módosult a beruházás megkezdésének az időpontja. A kivitelezői szerződés megkötésének a napja már nem számít megkezdésnek, csak a támogatással érintett első munkafolyamat építési naplóba történő első bejegyzésének dátuma.
 • A kifizetési kérelmek benyújtásakor kiemelten figyelni kell a számviteli bizonylatokra történő rájegyzésekre, ezek a rendelet módosításban pontosításra kerültek. Amennyiben a bizonylat a rájegyzéseknek való meg nem felelés miatt kerül elutasításra, amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be! Ez azt jelenti, hogy az így elutasított számlára jutó támogatás végleg elveszik az ügyfél számára!
 • Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) támogatási kérelem benyújtásakor hatályos értékeivel kell számolni. 2011. december 31-ig a rendelet az 1. számú melléklete tartalmazta az SFH értékek listáját, a jövőben a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját az Irányító hatóság legalább évente egyszer közleményben fogja közzétenni. A mostani rendeletmódosítással változott az SFH értékek listája. Ezeket érdemes átnézni, ugyanis egyes tételeknél jelentős mértékben változtak – többnyire nőttek – az SFH értékek. A rendeletnek ez a módosítása a 2008-ban határozatot kapott fiatal gazdálkodók januári 10%-os kifizetési igénylésénél okozott problémákat, az érintettek bizonyára tapasztalták, hogy a kérelmükhöz több MVH közlemény és módosítás is megjelent.
 • Módosult az üzemeltetési kötelezettség időtartamára vonatkozó szabály is. A korábbiakban a támogatási határozattól számított 6 évig tartott, mostantól az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik, de az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn. A változás logikusnak mondható, hiszen eddig már akkor is telt az üzemeltetési idő, amikor a tervezett létesítmény még meg sem épült.
 • Amennyiben az ügyfél azért nem tudja a meghatározott időn (kizárólag gépbeszerzés esetén 2 év, egyéb beruházás esetén 3 év) belül a műveletet megvalósítani, mert nem rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, az MVH felé hitelt érdemlően bizonyíthatja, hogy az eljárást kellő időben megindította. A korábbi szabályozástól (megvalósítási időtartamon belül kellett benyújtani) eltérően a módosítás a bizonyításra nem szab meg határidőt.
 • Az árajánlattal kapcsolatosan lényeges változtatás, hogy a nem megfelelő személy által nyújtott árajánlattal alátámasztott tétel elutasítható. Ilyen lehet, ha az árajánlat adója az ügyféllel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, vagy az árajánlat adója nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta.
 • Az MVH az árajánlatban szereplő árral kapcsolatban indokoltsági vizsgálatot végezhet, melynek célja, hogy megállapítsa az árajánlatban szereplő ár piaci árakhoz való realitását. Az ellenőrzés eredményeként az MVH csökkentheti a támogatás alapját képező kiadás összegét.
 • Az egyéb elszámolható kiadások összege nem lehet több, mint a jóváhagyott kiadások 12%-a, de legfeljebb 10 millió forint.

A rendeletmódosítás további változásokat is tartalmaz, jelen cikkünkben a fontosabbakat igyekeztünk kiemelni.

Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

A napokban meghirdetett Darányi Ignác Terv keretében bizonyára több EMVA jogcím is meg fog nyílni az első negyedévben, azonban rendeletben vagy IH közleményben megjelent konkrét indulási időpontokat nem ismerünk egyik mezőgazdasági jogcím esetében sem. A táblázatban szereplő első két vidékfejlesztési jogcím februári indulása a hatályos jogcímrendeletükben szerepel, de ezek indulása is erősen kétséges.

Jogcím Beadási határidő Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz Egyéb információ
Falumegújítás- és fejlesztés 2012.02.01 – 2012.02.28 70-100 % 200.000 Euro Előzetes Nincs új rendelet. Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint. A februári indulás erősen kétséges!
A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése 2012.02.01 – 2012.02.28 70-100 % 200.000 Euro Előzetes Nincs új rendelet. Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint. A februári indulás erősen kétséges!
Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 2012. február-március 40.000 Euro Várható Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.
Mezőgazdasági termékek értéknövelése 2012. tavasz 40-60 % 1.600.000 Euro Várható Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.
Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (szárítók) 2012. tavasz 40-60 % 735.000 Euro Bizonytalan Nincs új kihirdetett rendelet. Időpont korábbi rendelet alapján. Megjelenés bizonytalan.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 2012. tavasz ? ? Bizonytalan 2007-13 közt nem volt még ilyen. Várható időpont VM közlemény alapján.
Állattartó telepek korszerűsítése ? 40-60 % 2.757.000 Euro Bizonytalan Hivatalos információ nincs a megjelenésről, de az agrártárca szándéka az ágazat erősítése, így lehet számítani az indítására.

Pályázati hírek, információk

 • December utolsó napjaiban jelent meg a 123/2011. (XII.21.) VM rendelete, mely az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII.26.) FVM rendeletet, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII.29.) FVM rendeletet módosította.

A rendeletmódosítás a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél számára teremti meg annak a lehetőségét, hogy a mezőgazdasági üzem vezetésébe közreműködőt vonjon be, amit az MVH felé le kell jelenteni.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII.26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkező ügyfelek részére a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetésével kapcsolatosan is történt változás. A kifizetési kérelmet legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában lehet benyújtani, amennyiben az ügyfél teljesítette az ehhez szükséges vállalásait (a negyedik évre vállalt EUME méretet elérte és részt vett a kötelező képzésen).

 • Részben az előző hírhez kapcsolódik, hogy megjelent a 179/2011. (XII. 20.) számú MVH Közlemény, mely a 67/2007. (VII.26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkező ügyfelek részére a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának a kifizetés igénylését szabályozza. Fontos, hogy a közleményt a 4/2012. (I.17.) számú MVH Közlemény módosította, a kifizetés igénylések összeállításához mindkét közlemény alapos tanulmányozása szükséges!

Somogyi Tibor – Rokay Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna