A társadalombiztosítási járulékfizetés 2012. évi változásai

Írta: Szerkesztőség - 2012 február 13.

A leglényegesebb változás, hogy 2012. évtől megszűnik a kifizetők által fizetett 27%-os társadalombiztosítási járulék, helyére az szociális hozzájárulási adó lép. A 2012. évre jóváhagyott minimálbér összege 93.000.- Ft, a garantált bérminimum 108.000.- Ft. Cikkemben összefoglalom a változásokat és következményeit.

A járulék alapja is bővült, ide tartozik 2012-től a végkielégítés, a szabadságmegváltás és a jubileumi jutalom is, és a heti 36 órás foglalkoztatási jogviszony melletti további jogviszonyokban is kell fizetni a 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.

A biztosítottak közé tartozik a Bt., a Kkt. és a Kft. olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszonyban látja el, és egyéb törvényhely alapján már nem minősül társas vállalkozónak. Azok tartoznak ide, akiknek nincs egyéb biztosított jogviszonyuk, és csak az ügyvezetést látják el, azt is megbízási jogviszonyban és egyéb személyes közreműködést sem végeznek.

A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó és a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 6390 Ft havonta, ami napi 213 Ft-ot jelent.

A nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta, a személyes közreműködésre tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem után kell fizetni. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, és legfeljebb a járulékfizetési felső határ. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja legalább a minimálbér 150%-a.

Mind az egyéni vállalkozók, mind a társas vállalkozók esetében megszűnik a minimális járulékalap havi átlagos számítási lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az egyik hónapban nem vesz ki jövedelmet, a minimálbér másfélszerese után megfizeti az egészségbiztosítási járulékot, és a következő hónapban a minimálbér háromszorosát veszi ki, akkor a háromszoros minimálbér lesz az egészségbiztosítási járulék alapja. Tehát nem lehet figyelembe venni, hogy 2 hónap átlagában a minimálbér másfélszeresét vette ki. Így az tudja optimálisan figyelembe venni a járulékalapot, aki minden hónapban azonos jövedelem kivétet számol el.

A főállású eva-adózó egyéni vállalkozóknál is a minimálbér másfélszerese lesz a járulék alapja az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléknál, és a minimálbér a nyugdíjjáruléknál. A minimálbért a garantált bérminimum összegével, azaz 108.000 Ft-tal kell számolni.

Megszűnik a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetési kedvezménye, és a segítő családtagi jogviszony is.

A korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 2012 végéig 13%, ezt követően ez is kivezetésre kerül, mert a kapcsolódó nyugdíjszabályok is megszűnnek.

Szociális hozzájárulási adó: egy teljesen új adó, amely az eddigi TB járulékokról szóló előírások helyébe lép. Ettől eltérően nem alapoz meg semmilyen juttatást, ezért is tekinthető adónak. Az adó alanyai a kifizetők, az egyéni vállalkozók és az őstermelők.

Az adófizetéssel járó legjellemzőbb jogviszonyok: a munkaviszony, a megbízási jogviszony, a szövetkezeti tagsági jogviszony, a Kkt., Bt., Kft. személyesen közreműködő tagjainak jogviszonya, a megbízásos ügyvezetői jogviszony, az szja törvény szerinti önálló és nem önálló tevékenység.

Az adónak nem alanya a nyugdíjas társas és egyéni vállalkozó, az iskola szövetkezeti tag.

A kifizetőt terhelő adó alapja az adófizetéssel járó jogviszonyban vagy azzal összefüggésben a természetes személy részére kifizetett, az szja törvény alapján, az adóelőleg számításánál figyelembe vett jövedelem, növelve a levont érdekképviseleti tagdíjjal.

Az adónak nem alapja: a társadalombiztosítási ellátás, a szerzői jogvédelem alá tartozó kifizetés, az egyéb vagyoni jogok felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj, a késedelmi kamat, az ingatlan bérbeadása.

A Kkt., a Bt. és a Kft., az ügyvédi iroda tagjának jogviszonya és az egyéni vállalkozói jogviszony alapján a fizetendő adó alapja legalább a minimálbér 112,5%-a. Amikor a vállalkozó az adott jogviszonyában nem vesz ki jövedelmet, vagy a kivett jövedelme nem éri el ezt az összeget, akkor is fizetnie kell az adót a minimálbér 112,5%-a alapján.

Amennyiben a tag számára a társasági szerződés és egyéb dokumentumok alapján nem állapítható meg a személyes közreműködés, akkor nem merül fel az adófizetési kötelezettség.

A vezető tisztséget nem munkaviszonyban ellátókat ez a törvény személyes közreműködőként kezeli.

Mentesül az adó megfizetése alól az a vállalkozó vagy az a személyesen közreműködő tag, akinek már van valahol legalább heti 36 órát elérő munkaviszonya. (Ezzel azonos a felső- vagy középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében végzett tanulmány.)

Amennyiben a tagnak van másik kifizetőnél olyan jogviszonya, amely alapján megfizeti a szociális hozzájárulási adót, a további jogviszonyaiban mentesül az adó megfizetése alól, kivéve, ha jövedelemben részesül ezen jogviszonyaira tekintettel. Mind a munkaviszonyhoz, mind a többes jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség feltétele, hogy a magánszemély a kifizetőnek erről a tényről írásban nyilatkozzon. A minimálbér ebben az esetben a garantált bérminimum, az adó mértéke 27%.

Az adóból adókedvezmény vehető igénybe, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez kapcsolódóan. A kedvezmény mértéke 75.000 Ft munkabérig 16.125 Ft. Az e feletti összeg esetén csökken a kedvezmény a 75.000 Ft feletti rész 14%-ával. Az adót havonta kell bevallani és befizetni a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

A munkavállaló utáni adó és járulékok garantált bérminimum esetén:

Munkavállalótól levonások:

 • 16% szja (202.000,- Ft/hó felett az adóalap 1,27%-a után, de családi kedvezmény lehet)
 • 10% nyugdíjjárulék (vagy magánnyugdíj-pénztári tagdíj)
 • 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék
 • 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék
 • 1,5% munkaerő-piaci járulék.

Munkáltató (kifizető) által fizetendő:

 • 27% szociális hozzájárulási adó
 • 1,5% szakképzési hozzájárulás

Megnevezés

Munkabérnél

Alap

Összeg

Szja 16%

108.000,- Ft

17.280,- Ft

Nyugdíjjárulék 10%

108.000,- Ft

10.800,- Ft

Eg.b.+m.e.p. 8,5%

108.000,- Ft

9.180,- Ft

Nettó jövedelem:

70.740,- Ft

Szoc.hj.adó 27%

108.000,- Ft

29.160,- Ft

Szakk.hj. 1,5 %(ev nem)

108.000,- Ft

1.620,- Ft

NAV-nak utalandó

68.040,- Ft

A „főállású” egyéni és társas vállalkozó utáni adó és járulékok:

Levonások:

 • 16% szja (202.000,- Ft/hó felett az adóalap 1,27%-a után, de családi kedvezmény lehet)
 • 10% nyugdíjjárulék (vagy magánnyugdíj-pénztári tagdíj)
 • 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, legalább a garantált bérminimum 150%-a után
 • 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, legalább a garantált bérminimum 150%-a után
 • 1,5% munkaerő-piaci járulék, legalább a garantált bérminimum 150%-a után

Kifizetői terhek:

 • 27% szociális hozzájárulási adó, legalább a garantált bérminimum 112,5%-a után
 • 1,5% szakképzési hozzájárulás (ezt egyéni vállalkozó nem fizeti)

Megnevezés

Vállalkozói kivét esetén

Alap

Összeg

Szja 16 %

108.000,- Ft

17.280,- Ft

Nyugdíjjárulék 10 %

108.000,- Ft

10.800,- Ft

Eg.b.+m.e.p. 8,5 %

162.000,- Ft

13.770,- Ft

Nettó jövedelem:

66.150,- Ft

Szoc.hj.adó 27 %

121.500,- Ft

32.805,- Ft

Szakk.hj. 1,5 %(ev nem)

121.500,- Ft!

1.823,- Ft

NAV-nak utalandó összesen (egyéni vállalkozó):

74.655,- Ft

NAV-nak utalandó összesen (társas vállalkozó):

76.478,- Ft

Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg.okl.adószakértő