2017 Január – Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2017 január 25.

Népszerű és sokak által régóta várt pályázatok beadásával indulnak 2017 első hónapjai. Ezek közül kiemelten most a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatásról számolunk be bővebben, tájékoztató jelleggel, az érdeklődők számára.

Egyre nagyobb problémát jelent napjainkra a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkorának növekedése, a gazdatársadalom elöregedése, nehézséget jelent továbbá a fiatalok körében a szakismeret hiánya. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői generációváltás elősegítésének komplex módon történő támogatása.

A támogatási lehetőség célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatása.

Támogatásra jogosultak köre

· Természetes személy, aki

o főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja;

o a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és még nem töltötte be a 41. életévét,

o államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,

o a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6000, de legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

· Jogi személy, aki

o főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat;

o a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként;

o a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, a támogatási kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 41. életévét;

o a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik;

o a támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

A termelési potenciál (üzemméret) igazolása az alábbiak szerint történhet.

· Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott egységes területalapú támogatási kérelme, vagy ha az még nem került benyújtásra, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel. Ha a támogatást igénylő rendelkezik a TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és STÉ kódját. Az igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet végzett a figyelembe vehető TERA kérelem benyújtásának évében.

· Állattartás esetén igazolni kell, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támogatást igénylő által létesített tenyészetet nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást. A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolását az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell teljesítenie a kedvezményezettnek. A termelési potenciál igazolása a következőképp történhet: ha az üzemméret-számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske, akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

E felhívásra konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatásban nem részesülhet

1.   aki, a támogatást igénylő természetes személy vagy a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője – már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető olyan támogatásban, amelynek forrása az EMOGA vagy az EMVA volt;

2.   akivel, mint támogatást igénylő jogi személlyel vagy természetes személlyel szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

3.   aki – támogatást igénylő természetes személy esetén – egyéni vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett;

4.   aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője vállalkozói jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végzett;

5.   aki, mint a támogatást igénylő természetes személy, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek;

6.   aki, mint a támogatást igénylő jogi személy, kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője a támogatási kérelembenyújtását megelőző 12 hónapnál régebben kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője volt főtevékenységként 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személynek;

7.   aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás keretében támogatásban részesült: az ilyen kérelmező kizárólag a második mérföldkövének elérését – a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása és jóváhagyása – követően részesíthető e felhívás keretében támogatásban;

8.   aki/amely a támogatási kérelme benyújtásakor nem minősül mikro- vagy kisvállalkozásnak.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. A projekt végrehajtása során 2 mérföldkövet kell tervezni. Az első mérföldkő alatt a támogatási összeg 75%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása történik meg. A második mérföldkőben a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó második kifizetési kérelem kerül benyújtása, amire legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig van mód. A támogatást igénylőnek az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolnia, hogy az üzleti tervben vállalt és a felhívásban foglalt kötelezettségeket teljesítette.

Egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Támogatás mértéke, összege

A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban fókuszterületen a rendelkezésre álló keretösszeg 37,75 Mrd Ft. Várhatóan 3000 db támogatási kérelem részesül majd pozitív elbírálásban. Véleményünk szerint a nagy népszerűségnek örvendő támogatási lehetőség benyújtása előtt érdemes lesz majd nagy hangsúlyt fektetni az értékelési szempontokra, hogy ki és milyen esélyek mellett tud részt venni a pályázaton a rendelkezésre álló forrás, a korábbi pályázati rendszerhez képest bekövetkező jogosultságot eredményező változások, a sok benyújtott pályázat (esetleges túligénylés) és így az alacsonyabb nyerési arányok figyelembe vétele mellett.

A pozitív támogatói okirattal rendelkező pályázók 40000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő átalánytámogatásban részesülnek 2 részletben.

Az elszámolható költségek

A támogatási lehetőséget az teszi talán a legnépszerűbbé a pályázók körében, hogy az üzleti terv keretében vállalt tevékenység kialakításához igénybe vett támogatási összeg szabadon felhasználható forrás. A beruházási célú pályázatoktól abban különbözik, hogy itt nincs meghatározva konkrét támogatási lehetőség az elszámolható költségek körében. E pályázat keretében lehetőség van használt gép beszerzésére, gépjármű vásárlására, épület építésére és felújítására, ingatlan és termőföld vételére, működési költségek fedezésére is, amivel a fiatal gazda hozzá tud járulni az üzemének működtetéséhez és annak fejlesztéséhez.

A felhívás keretében az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles kifizetési igényléshez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, és azok elkülönített tárolása sem szükséges. A felmerült költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés keretében nem kerülnek vizsgálatra. Ezen költségek vonatkozásában a kedvezményezett kizárólag az eredmény létrejöttének szakmai beszámoló keretében történő igazolására köteles. A szakmai beszámolót az utolsó kifizetési kérelem mellékleteként kell benyújtani. Fontos ugyanakkor, hogy az adott vállalkozás vonatkozásában a bizonylatok kezelésére és megőrzésére vonatkozó hazai számviteli szabályok betartása kötelező.

A támogatás igénybevételének feltételrendszere

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására van lehetőség, ahol az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítését kell megvalósítani.

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenység a pályázat keretében a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni. Személyes közreműködésnek minősül kizárólag a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője általi személyes vezetés, továbbá a közreműködő bevonásával történő vezetés. Kizárólag családtámogatási ellátásban részesülő kedvezményezett vonhat be a gazdaság vezetésébe közreműködőt. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, ennek másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül. Amennyiben a jogi személy kedvezményezett kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője családtámogatási ellátásban részesül, a képviseletének ellátására cégvezetőt, mint közreműködőt alkalmazhat ezen időszak alatt. Közreműködő bevonása esetén is a kedvezményezett tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének kell a vállalkozás működésével kapcsolatos döntéseket meghoznia, illetve neki kell meghatároznia a közreműködő, illetve a cégvezető tevékenységét.

A projekt működtetési időszaka a támogatói okirat kézbesítését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását.

A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani a támogatási összeg 75%-ára.

A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6000 STÉ üzemméretet fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.

Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését, illetve a mezőgazdasági tevékenységének, mint főtevékenységnek megkezdését követő évben be kell nyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallását.

A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül meg kell felelni az aktív mezőgazdasági termelőre vonatkozó előírásoknak.

A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személynek főállású egyéni vállalkozóvá kell válni, a jogi személy esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá kell válni.

Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni kell az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.

Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig térítésmentes kötelező képzésen részt kell venni a kedvezményezettnek. A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó második kifizetési kérelem benyújtására legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig van lehetőség.

A kedvezményezettnek az általa a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségeket, valamint a tartalmi értékelési szempontokban szereplő és az üzleti tervben tett vállalásokat, az ott meghatározott időponttól kezdődően a működtetési időszak végéig fenn kell tartania.

A pályázat benyújtása

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2017. március 1. és 2019. február 28. között lesz lehetőség. Az első értékelési határnap végdátuma 2017. március 31. lesz. A szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Pályázat címe

Támogatási intenzitás

Támogatási mérték

Beadási határidő

Várható megjelenés

Info

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

25-50%

500 MFt

1.500 MFt

2016.02.15. – 2018.02.15.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.12.01-től

Gyógy- és fűszernövény-termesztés fejlesztése

40-70%

50 MFt

100 MFt

2016.03.03. – 2018.03.02.

Megjelent

Gombaházak/hűtőházak létrehozása, korszerűsítése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.03.04. – 2018.03.03.

Megjelent

Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.03.07. – 2018.03.06.

Megjelent

Ültetvénytelepítés

40-70%

75 MFt

150 MFt

2016.03.09. – 2018.03.08.

Megjelent

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

100%

15.000 €

2016.03.31. – 2018.03.30.

Megjelent

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése

75-95%

30 MFt

50 MFt

2016.04.21. – 2018.04.20.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.05.26-tól

Egyedi szennyvízkezelés

75-95%

155 MFt

2016.04.22. – 2018.04.21.

Megjelent

Állattartó telepek korszerűsítése

40-70%

50 MFt

1.000 MFt

2016.05.17. – 2018.05.22.

Megjelent

Beadás felfüggesztve szarvasmarha, sertés, baromfi fajokra 2016.07.23-tól

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

40-70%

500 MFt

1.000 MFt

2016.08.01. – 2018.08.01.

Megjelent

Kisméretű terményszárító, tisztító, terménytároló építése

40-70%

100 MFt

300 MFt

2016.08.05. – 2018.08.06.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.10.06-tól

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

40-70%

200 MFt

2016.09.12. – 2018.09.11.

Megjelent

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

100%

40.000 €

2016.10.24. – 2018.10.23.

Megjelent

Beadás felfüggesztve 2016.11.25-től

Kertészeti gépbeszerzés

40-70%

10 MFt

20 MFt

2016.01.06. – 2019.01.07.

Megjelent

Fiatal mezőgazdasági termelők indulása

100%

40.000 €

2017.03.01. – 2019.02.28.

Megjelent

Nem mezőgazdasági tevékenység indítása és fejlesztése

50-70%

160.000 €

2017.04.03. – 2019.01.28.

Megjelent

Erdészetitechnológia-fejlesztés, erdei termékfeldolgozás

40-70%

Január

LEADER

40-70%

Január