A magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő pályázat

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tett közzé a közösségi bormarketing program keretében a Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. „helyi kisprojektek” úgymint helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció támogatására.

A támogatás fő célja a magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon.

Emellett természetesen a fogyasztói tudatosság növelése, ismeretterjesztés, a kulturált borfogyasztási alkalmak és célok bővítése, tudatosítása, ami elsősorban új fogyasztói célcsoportok megnyerését (fiatalok, antialkoholisták, egészségtudatos fogyasztók) jelenti.

 

 

A támogatással a borászatok értékesítésén, ismertségén és imidzsén kíván javítani az AMC, aminek pozitív hatása lehet egy adott borvidék, régió borturizmusának népszerűsítése is, akár más kapcsolt tevékenység bevonásával (kultúra, zene, színház, sport, stb.) is.

A rendelkezésre álló forrás nagysága bruttó 125.000.000 Ft, az igénybevételre jogosult lehet mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

A hegyközségek kivételével valamennyi pályázónál feltétel, hogy a pályázó szervezetekben az állami/önkormányzati/köztestületi tulajdon-, tagság- vagy szavazati jog aránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató Agrármarketing Centrum logóját és a Magyar Bor Mindenkor logót a jelen pályázati felhívás mellékletét képező arculati kézikönyvben meghatározottakkal egyezően a támogatott minden általa igénybe vett megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.

Pályázati feltétel továbbá, hogy a pályázó a támogatni igényelt programban/szolgáltatásban minimum 10, kizárólag olyan borászat, borászattal foglalkozó kis- és középvállalkozás megjelenését biztosítsa, amely rendelkezik a borok forgalmazására, értékesítésére vonatkozó szakhatósági engedéllyel.

A pályázat tartalmi követelményei

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét, a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését.

 

Támogatásban nem részesíthető tevékenységek

Nem támogatható piackutatás szervezése, megvalósítása, borverseny szervezése, lebonyolítása, borvásárlás, készletvásárlás, kulturális program, művészek fellépti díja, kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység, rendezvénnyel/kiadvánnyal/műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj és a szervezet és a székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos általános költségei.

Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak” minősül. Nem támogatható továbbá a jogszabályban meghatározott tevékenység sem.

Személyi jellegű költségként kizárólag olyan tevékenységre vonatkozó költségek számolhatók el, amelyek nem tartoznak az adott személy, vagy megbízott (megbízási szerződéssel) munkahelyén, a munkaköri leírásban szereplő elvégzendő kötelezettségei közé.

 

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A pályázatok benyújtásának helye az Agrármarketing Centrum (1042 Budapest, Árpád út 51-53., levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.)

A pályázat meghirdetésének ideje 2011. november 08. volt, a pályázatok benyújtásának határideje folyamatos, de legkésőbb 2012. március 31. napjáig.

A programok megvalósításának határideje: 2012. június 30. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag postai úton (beleértve a postai engedélyes futárszolgálatot is).

A támogatások jellege és mértéke

Vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre (nem a rendezvény / program megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan) maximum 70%-os intenzitású támogatás, 30 % mértékű saját forrás mellett.

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.

Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.

A pályázat anyagával együtt be kell nyújtania a pályázónak a pályázati összeg 30%-át kitevő önrész meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiadott okmányt.

Egy pályázat összege minimum 500.000,- HUF, maximum 3.000.000,- HUF, de a rendezvényenként felmerülő (támogatható) részvételi költségek maximum 70%-a támogatható.

Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően nettó, vagy bruttó összegek.

Egy pályázó maximum 3 (három) különböző rendezvényre adhat be pályázatot.

 

A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai

A pályázatok szakmai bírálatát a miniszter által kinevezett Bormarketing Bizottság végzi, az általa elfogadott pályázati feltételek figyelembevételével, azt követően, hogy az AMC mint közreműködő szervezet formailag átvizsgálja a pályázatokat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntéséről a Bizottság előterjesztést nyújt be a miniszter felé, aki a végső döntést meghozza a pályázattal kapcsolatosan.

A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás.

A bírálat során a rendelkezésre álló keret széleskörű és a támogatási célt legpontosabban lefedő felhasználás szempontjai valamint a szakmai tényezők kerülnek figyelembe vételre.

Cél, hogy minél sokrétűbb legyen a támogatható tevékenységek köre.

A szakmai megalapozatlanság elutasítási ok.

A megvalósítás időtartama és az elszámolási időszak

A programok megvalósításának időtartama: 2011. november 08-tól 2012. június 30., az elszámolási időszak: a pályázat meghirdetése napjától 2012. június 30-ig., a végső pénzügyi- és szakmai elszámolás leadási határideje: 2012. július 31.

A részletes pályázati kiírás elérhető az AMC honlapján (www.amc.hu/palyazatok), a pályázattal kapcsolatban információt ad

 

Urbán József témavezető

(Tel.: 06-1-450-8894

e-mail: jozsef_urban@amc.hu.

agrár bor borászat borkultúra marketing pályázat