Bezárás

A permet elsodródásának veszélyei, a szélarányos permetezés lehetőségei

Írta: Szerkesztőség - 2014 május 12.
Ebből a szempontból a legnagyobb veszélyt a cseppek elsodródása jelenti. A szél és a termék hatására a kisméretű cseppek nemcsak a szomszéd táblákon termesztett növényekben tehetnek kárt, hanem többek között élővizekbe, lakott területekre is eljuthatnak. Ezért rendelet szabályozza a védekezés megengedett feltételeit, és előírja, hogy növényvédelmi permetezés 4m/s szélsebességig, levegőrásegítéses vagy légbeszívásos technikával 6m/s szélsebességig végezhető. A rendelet tehát utal azokra a műszaki megoldásokra, amelyekkel az elsodródás – elsősorban szántóföldi kezeléseknél – mérsékelhető. Érdemes tehát megvizsgálni az elsodródást csökkentő technikai megoldásokat és ezek alkalmazásának lehetőségeit.

Hagyományos, réses fúvókák

Közismert, hogy a permetezés hatásfokát döntően befolyásolja az alkalmazott szórófejek illetve fúvókák kialakítása. Hagyományos, réses fúvókákkal végzett permetezésnél a képződő nagyszámú apró csepp általában megfelelő fedettséget biztosít, hátrányos azonban, hogy 10-900 mikron nagyságú cseppek is keletkezhetnek. A nagy cseppek túl sok vegyszert tartalmaznak koncentráltan, veszteséget, perzselést okozhatnak. A 100 mikronnál kisebb cseppek könnyen elsodródnak, elpárolognak. Ezért a biztonságos védekezés érdekében fontos a cseppspektrum szűkítése, homogénebb cseppek képzése, illetve az apró cseppek arányának mérséklése. Ezt a célt szolgálják az elsodródást csökkentő úgynevezett Anti-Drift fúvókák, amelyeknél a fúvóka testben elhelyezett szűkítő betét megváltoztatja az áramlási viszonyokat, és ennek eredményeként a kisméretű cseppek kiküszöbölhetők.

Injektoros fúvókák

A kis cseppek arányának csökkentésére további, még hatékonyabb lehetőséget teremtettek meg a légbeszívásos vagy más néven injektoros fúvókák. Ezeknél az áramló permetlé a fúvókatest két oldalán elhelyezett furatokon át levegőt szív be, amely elkeveredik a folyadékkal. Ennek eredményeként nagyméretű cseppek képződnek, amelyek belsejében légbuborékok vannak. A cseppek így az elsodródás veszélye nélkül jutnak el a kívánt felületre, majd ott felütközve a légbuborékok hatására szétpattannak. Így a célfelületet végül megfelelő számú és méretű csepp borítja.

Összehasonlítva

A hagyományos, az elsodródást csökkentő és az injektoros fúvókák cseppeloszlását mutatja be az 1. ábra.
1. ábra Hagyományos, elsodródást csökkentő (Anti-Drift) és injektoros fúvókák cseppeloszlása
1. ábra Hagyományos, elsodródást csökkentő (Anti-Drift) és injektoros fúvókák cseppeloszlása
Látható, hogy az elsodródásra hajlamos 100 mikronnál kisebb átmérőjű cseppek aránya a hagyományos LU 120-04 fúvókánál közel 30%, az elsodródást mérséklő DG 11004 VS fúvókánál 17%, az injektoros AI 11004 VS fúvókáknál 4% alatt van. Ez az injektoros fúvókák által képzett permet elsodródást csökkentő hatását jelzi. Ezt mutatják azok a vizsgálati eredmények is, amelyeket más típusú, azonos méretű hagyományos (Teejet XR 11004) és injektoros (Teejet AI 11004) fúvókákkal végeztünk 6m/s szélsebességnél (2. ábra).
2. ábra Elsodródás hagyományos és injektoros fúvókákkal
2. ábra Elsodródás hagyományos és injektoros fúvókákkal
Az ábrán látható, hogy a TeeJet XR 11004 VP típusú, hagyományos réses kivitelű fúvókákkal végzett permetezésnél 30 m távolságig volt a talajon kimutatható mennyiségű permet, a szórókerettől számított 8-10 m-es távolságon belül pedig jelentős mértékű (1 % fölött) volt a lerakódás. A TeeJet AI 11004 VS típusú injektoros fúvókákkal permetlerakódást 17 m-ig észleltünk, számottevő elsodródás pedig 7 m-ig volt tapasztalható. Tehát ez vizsgálat is igazolta, hogy az elsodródás mértéke jelentős mértékben függ a fúvókák kivitelétől. A korszerű injektoros fúvókák alkalmazásával az elsodródás távolsága mintegy a felére volt csökkenthető, az elsodródott permet mennyiségét pedig 45%-kal sikerült mérsékelni.
Az injektoros fúvókák alkalmazását megkönnyíti, hogy a szórófejekbe csereszabatosan beépíthetők. Használatuk, viszonylag kis költséggel jelentős korszerűsítést jelenthet, lehetővé válik többek között a talajviszonyok és a szeles időszakok miatt szűkre szabott tavaszi permetezési időszak jobb kihasználása is.

Szélarányos permetezés

A szél hatásátkülönböző permetezés technikai igények esetén is figyelembe lehet venni. Az egyik ilyen megoldásnál a szórókereten azonos méretű, hagyományos és légbeszívásos réses fúvókák vannak egymás mellett elhelyezve (3. ábra). A pneumatikusan kapcsolható szórófejeken a fúvókák közül az hozható működésbe, amely az aktuális szélsebességnek megfelelő méretű cseppek képzésére alkalmas. Ez a kivitel a változtatható cseppmérettel történő permetezés mellett, különböző méretű fúvókák alkalmazásával a fajlagos szórásmennyiség változtatását is lehetővé teszi.
3. ábra Szórókeret menet közben kapcsolható szórófejekkel
3. ábra Szórókeret menet közben kapcsolható szórófejekkel
A permetcseppek elsodródásának mérséklésére további lehetőséget kínálnak azok az injektoros fúvókák, amelyekbe kompresszor által szállított levegő nyomható. Ezek cseppképzése a folyadék és a levegő nyomásának szabályozásával nagymértékben változtatható. Ennek alapján fejlesztettek ki olyan permetezőgépet, amely a szélviszonyoknak megfelelően képes a cseppméret megváltoztatására, és ez által az elsodródás mérséklésére. Az aktív injektoros permetezés felhasználásával fejlesztettek ki a szélarányos cseppképzésre alkalmas rendszert. A 4. ábrán látható permetezőgépen kanalas szélsebességmérőt helyeztek el, innen az információ számítógépbe kerül, amely a mért adatok alapján meghatározza az elsodródás elkerülésére alkalmas cseppméretet, és ennek megfelelően ad parancsot a permetlé és a levegő nyomásának megfelelő beállítására.
4. ábra Permetezőgép szélarányos permetezéshez
4. ábra Permetezőgép szélarányos permetezéshez

Légszállításos permetezés

Az elsodródás megakadályozására más megoldás is kínálkozik. Ilyen a cseppek légárammal történő irányítása, a közismert légszállításos szántóföldi permetezés, amelyre az idézett rendelet is utal. A szórófejek felett elhelyezett tömlőből, vagy légszekrényből axiálventilátor által keltett légáram lép ki megfelelően kialakított réseken, vagy lyukakon át, és ez a cseppeket a célfelületre továbbítja. Az eljárás nagyban mérsékli az elsodródást, ugyanakkor a munkaminőséget is javítja, hiszen állomány kezelés esetén növeli a penetrációt, és a fellépő turbulens hatások következtében több permetet juttat a levelek fonákoldalára. Ilyen esetben olyan beállításra kell törekedni, amely lehetővé teszi a növényzet egyenletes fedettségét, de mérsékelt szinten tartja a permet lerakódását a talajon. Erre lehetőséget ad az, hogy a gépeken rendszerint szabályozni lehet a levegő mennyiségét és sebességét, valamint a kilépés irányát is. Egyes korszerű gépeken már a szórófejek előtt, illetve mögött is légáramot alakítanak ki, és így a permet előtt és után is légfüggöny van, ezáltal a szél ellen védő hatás kedvezőbb.

Elektrosztatikus permetezőgépek

Az elsodródás mérséklésének vannak további műszaki lehetőségei is. Elsősorban kertészeti ültetvényekben alkalmazhatók az elektrosztatikus permetezőgépek. (5. ábra)
5. ábra Elektrosztatikus permetezőgép szőlőben
5. ábra Elektrosztatikus permetezőgép szőlőben
 A permetlerakódás elősegítése érdekében a permetlevet nagy feszültséggel és kis áramerősséggel a tartályban, a vezetékben, vagy kilépésnél töltik fel. Elméletben a feltöltés hatására a cseppek az ellenkező töltésű növényzetre nagyobb arányban rakódnak le, így az elsodródás mérsékelhető. Mivel a feltöltéshez jelentős energia szükséges, az elektrosztatikus berendezéseket általában csökkentett permetlé felhasználásra alkalmas légporlasztású gépeken alkalmazzák.

Alagút permetezőgép

Az elsodródás mérséklését és a permetveszteségek jelentős csökkentését teszik lehetővé az alagút permetezőgépek. (6. ábra).
6. ábra Alagút permetezőgép
6. ábra Alagút permetezőgép
A leggyakrabban a lombozatot a szórófejekkel ellenkező oldalon burkoló elemekkel, rendszerint lemezekkel veszik körül. Ezek a lemezek alkalmasak a lombozaton átjutó cseppek felfogására megakadályozva elsodródásukat. A lecsapódott permetlé a lemezek alján lévő edényekben gyűlik össze, majd szűrés után visszakerül a gép tartályába. Az alagút permetezőgépek rendszerint egy vagy többsoros változatban készülnek. Kifejlett lombozat esetén a visszanyert permetlé aránya általában 20-30% lehet, kisebb lombozatnál a megtakarítás 50-70% is lehet. Az alagút permetezőgépeket leggyakrabban szőlőültetvényekben alkalmazzák, de vannak gyümölcsültetvényekben használható típusok is.
A vegyszeres növényvédelem környezetszennyező hatásának csökkentése nemcsak a gazdálkodók, a mezőgazdaság ügye, hanem a társadalom részéről mutatkozó erőteljes igény is. Egyebek mellett ezért vetik alá a növényvédő gépeket Európa legtöbb országában ellenőrző vizsgálatnak. Németországban a környezetre gyakorolt hatásuk alapján az egyes gépeket vagy részegységeket kategóriákba sorolták. Így vannak az elsodródást 50% 75% és 90%-kal csökkentő műszaki megoldások. Ilyenek többek között az injektoros fúvókák, légszállításos szántóföldi szórószerkezetek, alagútpermetezők. A környezet szempontjából különöse érzékeny területeken (például élővizektől, természetvédelmi területektől, lakott területektől) meghatározott távolságban csak megfelelő kategóriájú elsodródást mérséklő technikával szabad permetezni. A jövőben ilyen előírások máshol, így nálunk is bevezetésre kerülhetnek. Ez meggyorsíthatja ezeknek a technikai megoldásoknak az elterjedését.