Aktuális tudnivalók gazdálkodóknak

Írta: Szerkesztőség - 2011 január 10.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről.

 

Nitrát adatszolgáltatás

 

A nitrát érzékeny területek blokk szinten történő lehatárolását a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza.

A nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.

 

Adatszolgáltatás és nyilvántartás

 

Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályi részek nemcsak a nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrát érzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkoznak.

Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot, vegyes állattartás esetében 5 számosállatot nem haladja meg az állatállomány nagysága.

A nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő adattartalommal.

A nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató és az állattartással foglalkozó a jogszabály 6. számú melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet követő december 31-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.

A nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őriznie.

2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást 2010. december 31-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.

A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó.

Erre egy internetes oldal ad lehetőséget, melyet a gazdálkodók a www.mgszh.gov.hu címen a nyomtatványok menüben érhetnek el.

 

Az adatszolgáltatást a nitrát adatlap esetében az alábbi két módon teljesítheti a gazdálkodó

 

 • A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK)
 • A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml feltöltő menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek által generált (honlapon korábban közzétett) xml fájl tölthető fel

Az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra – különös tekintettel az állattartókra, s az egyébként valamely veszélyes anyagot telephelyükön tároló gazdálkodókra -, a gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ azonosító) is.

 

Képzések támogatása

 

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján a gazdálkodók vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe meghatározott képzéseken való részvételhez.

A jogszabály módosítása várható a közeljövőben, mely érinteni fogja a képzési díj visszaigénylését is.

Képzési támogatást csak ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződés alapján kaphatnak a regisztrált mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók.

A támogatás utófinanszírozott, a képzési költséget meg kell előlegezni és a képzés sikeres befejezését követően adható be az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus úton.

 

A támogatás igénybe vehető:

 

 •  A szakképesítést nem adó képzésekre és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzésekre,
 • Az alábbi ÚMVP intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezők számára előírt kötelező képzésre
  • Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást)
  • A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
  • A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése
  • Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
  • Erdő-környezetvédelmi kifizetések
  • Natura 2000 kifizetések

 

A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó jogosult

 

 • a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette;
 • saját maga vagy nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető
 • tisztségviselője, vagy tagja révén
 • az elméleti óráknak és a gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett
 • a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett

Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege a nem kötelező képzésekre vonatkozóan legfeljebb 275.000 forint lehet, de legalább 10.000 forint.

A 2010. év folyamán lezajló agrár-környezetgazdálkodási képzések díjának visszaigénylése a jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb a képzés évét követő év második kifizetési időszakáig nyújtható be, azaz 2011. június 30-ig.

 

A benyújtási időszakok

 

 • 2010. október 1.- október 31.
 • 2011. február 1.-28.
 • 2011. június 1-30.

A kifizetési kérelmet a gazdálkodók önállóan, tanácsadók, falugazdászok segítségével vagy a Képzőhelyeken keresztül nyújthatják be a lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH-hoz.

A beadás elektronikus úton történik, továbbá a szükséges dokumentációt papíralapon is továbbítani kell az MVH felé.

 

A benyújtásra kerülő dokumentumok

 •  A számla hitelesített másolata
 •  A befizetést igazoló bevételi bizonylat hiteles másolata
 •  Meghatalmazott részvétele esetén céges meghatalmazás

A benyújtást követően egy tárgyban csak egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, amelyet a kézhezvételtől számított 8 napon belül az ügyfélnek rendeznie kell.

Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail:

[email protected]