Erdészeti támogatások, nemcsak erdőgazdálkodóknak

Nyár elején több olyan támogatási lehetőség is elérhető az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül, amely erdészeti tevékenységeket szolgál és akár mezőgazdasági termelők számára is plusz forrást nyújthat.

E havi cikkünkben ezeket a pályázatokat mutatjuk be:

 • Mezőgazdasági területek erdősítése
 • Agrár-erdészeti rendszerek támogatása
 • Erdészeti géppark fejlesztése

Mezőgazdasági területek erdősítése

A támogatási kérelem 2010. május 1. – június 30. között nyújtható be!

A támogatás mértéke „területalapú”, fafajonként változó!

A támogatás célja

 • a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;
 • az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;
 • az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;
 • a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;
 • az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;
 • az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Támogatható célterületek:

 • Első kivitel (az erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, vagy magvetés, vagy dugványozás befejezéséig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását);
 • Ápolás (a telepített erdő megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák /gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb./);
 • Erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása;
 • Az erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítése;
 • A telepítéshez kapcsolódóan a meghatározott kiegészítő intézkedés megvalósítása.

A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

 • rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerintilletékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;
 • az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri

– az 1 hektárt vagy

– a 0,5 hektárt, amennyiben az erdőrészlet erdőterülettel közvetlenül határos;

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;
 • a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;
 • a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történőtelepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.

A kérelmező 2008-tól kezdődően a támogatási döntésről szóló határozat kézhezvételéig nem kezdheti meg az erdőtelepítést.

A támogatásra jogosult köteles:

 • az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni és
 • a művelési ág változását legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtása előtt bejelenteni a területileg illetékes első fokú körzeti földhivatalnál.

Agrár-erdészeti rendszerek támogatása

Támogatási kérelem 2010. május 1. – június 30. között nyújtható be!

A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

 • gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg,
 • meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

A fenti két támogatási forma közül a kérelmező egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyiket választhatja.

A gyep és fatelepítés támogatási forma csak szántó művelési ágban lévő terület esetén választható.

A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:

 • A kérelmező legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik;
 • A kérelmező a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet;
 • A kérelmező által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás ha:

– a földterület a MePAR-ban támogathatónak minősített terület;

– a földterület mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.

 • Nem adható támogatás:

– karácsonyfatelepre;

– bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására;

– fás szárú energetikai célú ültetvényre;

– Natura 2000 területen a külön jogszabályban előírt fenntartási, illetve fejlesztési tervek elkészítését megelőző időszakban, vagy ha a fenntartási, illetve fejlesztési terv nem teszi lehetővé az adott területen a fásítást;

– 50% feletti állami tulajdonú területre;

– az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha betartja az alábbi kötelezettségek mindegyikét:

·A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

o csemeteültetés;

o gyeptelepítés.

A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően a fenti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett munkálatok költségét a kérelmező fizeti.

A támogatásra jogosultnak be kell tartania:

o a gazdaság teljes területén a HMKÁ előírásait;

o az intézkedésbe bevont területen az alább szereplő földhasználati előírásokat.

A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.

Amennyiben a támogatott terület szántó művelési ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani. A legelő művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni és a kifizetési kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi hatóság művelési ág változásról szóló határozatát, ha az 30 napnál nem régebbi, egyéb esetben a széljegyzett 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, amely igazolja, hogy a művelési ág változást az ingatlanügyi hatósághoz bejelentették.

A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább egy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön.

A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.

Erdészeti géppark fejlesztése

Nemrég jelent meg az a rendeletmódosítás, amely szerint ez évben ismételten lehet beadni támogatási kérelmeket erdészeti géppark fejlesztésére az EMVA keretein belül 2010. június 1 – 31. között.

A jóváhagyható támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb:

 • 38 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 50-399,9 ha erdőterületen gazdálkodik,
 • 77 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 400-799,9 ha erdőterületen gazdálkodik,
 • 115 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.

Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerűsítése az első kiviteltől a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe meghatározott, Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó,

 • akinek főtevékenysége:

óerdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység,

ófakitermelés,

óvadon termő egyéb erdei termék gyűjtése vagy

óerdészeti szolgáltatás,

 • aki legalább 50 hektár olyan erdőterületen gazdálkodik, amely magántulajdonban vagy önkormányzat tulajdonában van,
 • akinek az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakát megelőző két évnél korábban történt, és ezt követően nem került törlésre.

Az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban legalább 50 hektár, az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett erdőterületre vonatkozóan az erdészeti hatóság által kiadott üzemtervvel, erdőtervvel, vagy az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel kell rendelkeznie.

A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

Nem jogosult támogatásra azon jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

A mezőgazdasági kerekes traktorok (a gépkatalógusban az 1111. gépváltozatokhoz tartozó gépek) beszerzése

 • 60 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 50-399,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,
 • 140 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 400-799,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,
 • 140,1 KW fölötti teljesítményre akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelmek összeállításának fontos része a csatolandó dokumentumok beszerzése.

Az erdészeti támogatásoknál szakemberek által összeállított tervekkel kell rendelkezni, amelyek elkészítése időigényes.

A támogatások részletes feltételeiről tájékoztatást nyújtanak pályázati csoportunk munkatársai a kedves olvasónak.

Kérjük Önöket, hogy ez ügyben küldjenek e-mailt a [email protected] e-mail címre, vagy hívjanak minket a 96/213-788-as telefonszámon!

Az aktuális pályázatokról folyamatosan informálódhatnak a www.eurofarm.hu honlapról!

Nagy Balázs – Holzinger István

Univer-Penta Társaság


Kapcsolódó hírek