Pályázati aktualitások

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
• építési beruházásra, felújításra, korszerűsítésre,
• gép és eszközbeszerzésre,
• közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítására,
• kiadványok készítésére,
• képzésre, oktatás előkészítésére és megvalósítására,
• rendezvény előkészítésre és megvalósításra,
• legjobb gyakorlatok átadására, tudástranszferre,
• a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsmentre,
• egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységekhez.
 
A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás igénybevételére jogosult:
• természetes személy,
• mikro, kis- és középvállalkozás,
• önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
• egyház, nonprofit szervezet.
Térségek közötti együttműködés keretében, legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS – által együttesen megvalósított intézkedésekre vehető igénybe támogatás. A rendelet keretében megvalósított együttműködési projektek esetén egy koordináló szervezet kijelölése szükséges. Kizárólag az együttműködési projektben részt vevő ügyfelek lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az együttműködési projekt végrehajtásában részt vevő ügyfelek egy közös támogatási kérelmet nyújtanak be. A térségek közötti együttműködési projekt benyújtása két szakaszban valósul majd meg. Az együttműködési projektre vonatkozóan az első körben a megvalósíthatósági tanulmányt kell elkészíteni. A megvalósíthatósági tanulmány értékelését a rendelet mellékletét képező értékelési szempontrendszer alapján végzik. A megvalósíthatósági tanulmány pozitív elbírálása esetén az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozatot állít ki, majd ez követően nyújtható be a támogatási kérelem. A támogatási kérelemben megjelölt teljes költségvetés a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban jóváhagyott teljes költségvetéstől legfeljebb 10% mértékéig térhet el. Amennyiben több mint10 % a teljes költségvetés tekintetében az eltérés, vagy az ügyfél által vállalt tevékenységek módosulnak, abban az esetben a támogatási kérelem elutasításra kerül.
Egy ügyfél párhuzamosan több együttműködési projekt megvalósításában is részt vehet.
A koordináló szervezet projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó kiadásai az összes elszámolható kiadás 10%-ának mértékéig számolhatók el.
Kizárólag olyan rendezvény és képzés támogatható, amelyről részletes ütemterv, vagy az ügyfélnek az együttműködési projektben ellátandó feladatait részletező feladatterv készült, és az a támogatási kérelem részeként benyújtásra került.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében, továbbá az Építési Normagyűjteményben beazonosítható tételek vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos referenciaárat. Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy az ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két, hasonló műszaki tartalmú árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó kiadások tekintetében árajánlat becsatolása nem szükséges. Tradicionális eszköz beszerzése esetében egy árajánlat becsatolása szükséges, amely egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit. 
Az ügyfél által megszervezett rendezvény és képzés vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás:
• kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó termékbemutatóra, rendezvényre, kivéve a helyi termékek népszerűsítését, valamint
• politikai célú rendezvényre.
Nem vehető igénybe támogatás:
• az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján elszámolt kiadásokra,
• arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme, vagy jogerős támogatási határozata van az EMVA-ból vonatkozóan,
• a LEADER HACS-ok részére a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében elszámolt kiadásokra.
Az együttműködési projekt megvalósítása a támogatási kérelem befogadását követően saját felelősségre megkezdhető.
Az együttműködési projektek megvalósításának határideje 2014. december 31.
A támogatási kötelezettség fenntartási ideje a jogerős támogatási határozat közlésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.
 
A támogatás forrása, keretösszege, mértéke
A támogatás rendelkezésre álló keretösszege 3,5 milliárd forint.
A támogatás mértéke
• természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás esetén
• hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható kiadás 65 %-a,
• egyéb területen megvalósuló fejlesztésnél az összes elszámolható kiadás 60 %-a,
• önkormányzat, önkormányzati társulás esetében az összes elszámolható kiadás 100 %-a ,
• egyház, nonprofit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100 %-a.
A megítélhető maximális támogatási összeg az együttműködési projekt egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.
 
A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása
A támogatási kérelmet folyamatosan, 2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton, papíralapon a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez. A támogatási kérelemre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha minden abban szereplő részkérelem jóváhagyásra kerül. Az MVH döntést hoz minden részkérelemről, és a részkérelmekben szereplő ügyfelek részére megküldi.
A támogatási kérelem benyújtásának feltétele az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozatának megléte.
A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a benyújtást követő 10 napon belül van lehetőség.
A benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH a támogatási kérelem beérkezését követő 10 nap elteltével kezdi meg. A támogatási kérelem elbírálása a benyújtási sorrend alapján történik.
 

II. Pályázati hírek, információk 

• Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter pénteken Kisújszálláson tartott tájékoztatóján bejelentette, hogy a nyárra várható a 8 milliárd forintos keretösszeggel megnyíló kertészeti géptámogatás, emellett várható támogatásként a LEADER pályázatok mellett az öntözés fejlesztését is megemlítette.
• Április 10-től nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás, valamint további 25 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására. A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2013. május 15. Aki határidő után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A június 10. után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint június 2-ig lehet végezni, ezután június 10-ig viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás. A 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról a 66/2013. (IV. 10.) számú MVH Közlemény rendelkezik.
• A 2013. június 1-én induló LEADER pályázatokkal kapcsolatos hír, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) április első hetéig várták a pályázóktól a projektötletek beküldését, ezt követően a beérkező fejlesztési elképzelések alapján a HACS-ok átdolgozták a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat (HVS), majd elfogadást követően megküldték az MVH-nak jóváhagyásra. A jóváhagyást és hivatalos közzétételt követően nyújthatók majd be a támogatási kérelmek a HACS-hoz bírálatra.
• Megjelent a 61/2013. (III.22.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről. A kifizetési kérelmet 2013. április 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani postai úton.
• Megjelent az 57/2013. (III. 22.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. Támogatási kérelmet 2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig postai úton lehet benyújtani. 
• Megjelent az 56/2013. (III. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012. (XI.30.) számú MVH közlemény módosításáról.
• Megjelent az 55/2013. (III. 19.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről.
leader mezőgazdasági támogatás pályázat