fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: - 2018 március 11.

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatok közül több is a lezáráshoz közelít. Célszerű tájékozódni, hátha akadnak még olyanok, amelyek rejtenek magukban lehetőségeket. E havi cikkünkben egy nem annyira ismert támogatási konstrukció főbb támpontjaira szeretnénk rávilágítani, ami nem más, mint az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása.

A támogatás

A mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, a biológiai növényvédelemben, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásban. A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak fenntartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett gyepek nagyon sok védett faj élőhelyéül szolgálnak, így jelentős mértékben növelik a faji, populáció szintű és a tájképi diverzitást.

Támogatásra jogosultak magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók. A támogatható tevékenységek az alábbiak.

Önállóan támogatható

1. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.

2. Gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:

a) gyep és fa telepítésével;

b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.

3. Mezővédő fásítás létrehozása:

a) fasor, vagy

b) facsoport telepítésével.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható

Az 1 és 2. pont szerinti agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási tevékenység elvégzése.

A 3. pont szerinti mezővédő fásítás esetén a fenntartás (ápolási) tevékenység elvégzése.

Választható, önállóan nem támogatható

A 2. pont esetén további kiegészítő intézkedések támogathatóak:

a) fedett szárnyék;

b) itató;

c) gémeskút.

Az önállóan támogatható formák esetében, az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek újratelepítésére igényelhető támogatás.

Nem támogatható tevékenységek: karácsonyfa és díszítőgallytelep telepítése; rövid vágásfordulójú, fás szárú, energetikai célú faültetvény telepítése.

A támogatás igénybevételének feltételei: az önállóan támogatható tevékenységek közül egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyik tevékenységre igényelhető támogatást. A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó. A támogatást igénylő rendelkeznie kell a pályázat benyújtását megelőzően a tervezett fásítás elhelyezkedése szerinti illetékes erdészeti hatóság által jóváhagyott, a kérelmező nevére szóló, a fásítás telepítésére vonatkozó tudomásul vételi záradékkal ellátott bejelentővel.

Az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – az illetékes erdészeti hatóság által igazolt – legalább 50%-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek újratelepítése a hatósági bizonyítványban leigazolt mennyiségi kár esetén támogatható.

Az 1. és 2. pont szerinti agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási tevékenység elvégzése a létrehozás megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb 5 évig, évente az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

A speciális feltételek az alábbiak.

1. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása esetén a legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. Támogatás igénybevételére az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott terület jogosult.

2. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása esetén a legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. Támogatás igénybevételére az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület jogosult.

3. Mezővédő fásítás létrehozása esetén a legkisebb támogatható terület 1,0 hektár egybefüggő szántó, rét vagy legelő. Ezeken a fásítás mérete: fasor telepítése esetén legalább 15 m és legfeljebb 20 m széles, ezen belül mindkét oldalán legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány; facsoport telepítés esetén legalább 0,1 ha, de kisebb, mint 0,5 ha kiterjedésű, ezen belül a széleken legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány.

 

Támogatás igénybevételére az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület jogosult. 

Kötelezettségvállalások

A támogatást igénylő köteles tevékenység megvalósítását, a meghatározott feltételek teljesítésével végrehajtani és az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.

A tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig meg kell valósítani és az első kifizetési igénylést benyújtani.

A származási bizonylatok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára meg kell küldeni, az eredeti példányokat pedig az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig megőrizni.

A terület határainak azonosíthatóságáról az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig gondoskodni kell.

A területre telepített faállomány egyedi mechanikai védelméről gondoskodni kell, és azt az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.

A speciális feltételek a következők.

1. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása esetén az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal kell elvégezni.

Gyümölcsfafajták telepítése esetében, a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalos leírással rendelkező fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású gyümölcs szaporítóanyaggal végezheti. Az ápolási munkákat évente úgy kell elvégezni, hogy a szántóföldi növénykultúrával nem fedett területeteken, az egyéb növénytakaró a telepített fák növekedését nem veszélyezteti, azok csúcshajtását nem éri el.

2. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása esetén: gyeptelepítésnél legalább négy fajból álló fű magkeveréket kell használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie. Az első kivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal kell elvégezni. Gyümölcsfafajták telepítése esetében, a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalos leírással rendelkező fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású gyümölcs szaporítóanyaggal végezheti. Kiegészítő támogatás igénybevételekor, a kiegészítő intézkedést a szakmai követelményeknek megfelelően kell megvalósítani, és annak megfelelő állapotban, az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.

Fás legelő és kaszáló létrehozásánál az ápolási munkákat évente el kell végezni a gyepterület fás szárú növényektől való tisztítása és a gyepek megfelelő fajösszetételének kialakítása érdekében kaszálni vagy legeltetni kell.

Gyeptelepítésnél legeltetni leghamarabb a telepítés évét követő második évtől kezdődően lehet.

A legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, juh, ló, szamár és öszvér.

3. Mezővédő fásítás létrehozása esetén a támogatást igénylő kötelmei a következők. Az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat a fafajok és a cserjefajok esetén igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal kell megvalósítani. A megvalósult fásítás területén a művelési ág változását az illetékes járási hivatal földhivatali osztályánál átvezettetni legkésőbb a harmadik kifizetési igénylés benyújtási időszakának évében június 30-ig. A fenntartási (ápolási) munkákat (kézi és gépi ápolási műveletek) a fenntartási időszak alatt évente elvégezni.

Megkezdés, megvalósítás

A támogatható tevékenység a pályázat benyújtását követően, a támogatói okirat kézhezvételéig saját felelősségére megkezdhető. Az 1 és 3. tevékenységnél a csemeteültetés, míg a 2. tevékenység esetén a gyeptelepítés, csemeteültetés, kiegészítő intézkedés megvalósítása minősül megkezdésnek.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,76 milliárd Ft.

A támogatás mértéke:

A táblázatban feltüntetett összegek a jogosult költségek 80%-os támogatását tartalmazzák.

A pályázat benyújtása

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy – egyidejűleg több parcellára, azonban parcellánként egy tevékenységre – támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására a 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig van lehetőség.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna