fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: - 2018 február 01.

November elején bocsátották társadalmi egyeztetésre tervezeti anyagként, várhatóan január elején kerül meghirdetésre a Vidékfejlesztési Programban egy új pályázati lehetőség borszőlőültetvény-telepítés támogatásához. Felhívjuk a figyelmet, hogy a cikk készítésekor még tervezeti státuszban lévő anyaghoz képest változtatások következhetnek be, ezért a meghirdetett felhívás adat- tartalmát tekintsék majd véglegesnek!

Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a mértékéig új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 hektár új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen pályázati konstrukció kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást. A pályázat kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez nyújt támogatást.

Támogatásra jogosultak:

 • mezőgazdasági termelő,
 • termelői csoport, termelői szervezet,
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • szociális szövetkezet.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatást igénylők kritériumai

 1. Mezőgazdasági termelő esetén:
 • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzem mérettel rendelkezett;
 • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében le zárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 1. Termelői csoport, termelői szervezet esetén:
 • a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50%ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

Támogatható tevékenységek

 • Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

» Új borszőlőültetvény telepítése

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

» Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

Geotextíliák elhelyezése.

Tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására.

Tározóterek vízzáró szigetelése.

Táblaszintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

» Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése.

Vízkivételi művek kialakítása.

Új korszerű (víz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése – szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, meteorológiai állomás, talajszondák.

Vízfogyasztásmérő berendezések telepítése.

Mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése.

Korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek ki- építéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása.

Tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

» Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása.

Új rendszer kiépítése, korszerű (víz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése.

Vízfogyasztásmérő berendezések telepítése.

Korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása.

Tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. Kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer kiépítésre van lehetőség a projekt keretében.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes hegybíró által kiadott

új telepítési engedélyt. A kedvezményezett köteles a borszőlőültetvény telepítését a jóváhagyott talajvédelmi terv és a hegybíró által kiadott telepítési engedély szerint végrehajtani.

Borszőlőültetvény telepítése esetén a telepítéshez felhasznált szaporítóanyag lehet engedélyes áru- termelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött minősített ültetési anyag, illetve nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.

A támogatással érintett ültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-os szintet, az ezt követő tíz borpiaci évben a 85%-os szintet. A létrehozott ültetvénynek el kell érnie a legalább 4000 db oltvány/dugvány/ha tőszámot. A borszőlőültetvény telepítés kizárólag új, korábban nem használt alap- anyagok beszerzésével, valamint felhasználásával hajtható végre.

A támogatási kérelemhez csatolni kell az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot, amelyben fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját. Telepítési támogatás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe.

Amennyiben a projektben támogatott tevékenységek megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell az alábbiakat:

 • legalább a jogerős elvi vízjogi engedély;
 • meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási vízjogi engedély;
 • új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővízszolgáltató művek létrehozásánál, amennyiben az öntözés kizárólag újrahasznosított, a víztestet mennyiségi szempontból nem érintő vízzel (technológiai, illetve szürke vízzel) történik, az engedélyezési eljárás megindításának igazolása.

Amennyiben a projekt vízjogi szempontból nem engedélyköteles, a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell az eljáró hatóság nyilatkozatát, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentációt. Ha még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott projekt szintjén lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését.

Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt.

Kötelezettségek

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. Kötelező a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdhető. Egyszeri elszámolás kivételével a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 12 hónapon belül köteles a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5. borpiaci év végéig fenntartási kötelezettség van.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft. A források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850000 euró Standard Termelési Érték (STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a partner, ill. kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projektnél max 75 millió Ft, kollektív projektnél max 150 millió Ft. A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét.

A támogatási összegekre vonatkozó maximális mértékek az alábbiak.

 • Előkészítés (talajelőkészítés, tápanyagfeltöltés):

» ha az érintett terület átlagos lejtése 12% feletti

(nettó) 2000000 Ft/ha;

» ha az érintett terület átlagos lejtése 12%, vagy az alatti (nettó) 1000000 Ft/ha.

Telepítés:

» minimum 5000 db oltvány vagy dugvány/ha és az felett (nettó) 1000000 Ft/ha;

» 5000 db oltvány vagy dugvány/ha alatt (nettó) 500000 Ft/ha;

 • Támberendezés létesítése (nettó) 1000000 Ft/ha.

A támogatás mértéke a Közép-Magyarországi régióban 40, a Közép-Magyarországi régión kívül: 50%. Az

1. célterületen fiatal mezőgazdasági termelő számára kollektív módon végrehajtott projekt 10-10%-kal magasabb támogatási intenzitás jár.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására a tervek szerint 2018. február 15-től 2020. augusztus 31-ig van lehetőség. Az első szakaszzárás 2018. március 16-án lesz. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, az IH a benyújtási határidő előtt a pályázat beadás lehetőségét felfüggesztheti.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna