fbpx

Pályázati aktualitások | December

Írta: Szerkesztőség - 2014 december 12.
Fontos megemlíteni már az elején, hogy ez a többlettámogatási lehetőség nem egyezik meg a fiatal gazdák által igénybe vehető 40.000 Euro-s támogatással.
A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságán működő Irányító Hatóság állapítja meg. A minősítés iránti kérelem benyújtására folyamatosan, egész éven át van lehetősége a pályázóknak. Célszerű minél előbb benyújtani a minősítés iránti kérelmeket, mert az év végéhez közeledve a hivatali ügyintézések lassulhatnak. Várhatóan február-márciusra már nyílnak meg pályázati lehetőségek és addigra már célszerű a minősítéssel rendelkezni a többlettámogatás igénybe vételéhez.
A fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő személyek az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások vonatkozásában többletpontokra, bizonyos esetekben pedig magasabb támogatási intenzitásra lehetnek jogosultak.
A jogosultság megállapítása esetében a fiatal mezőgazdasági termelői minőség a kérelem benyújtásának napjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes. A december 31-es lejáratot követően többször is újra lehet kérelmezni a minősítés megállapítását.
A fiatal mezőgazdasági termelői minőség alapját képező határozatnak legkésőbb azon pályázatra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától kell érvényesnek lennie, amely jogcím vonatkozásában az ügyfél érvényesíteni kívánja a fiatal mezőgazdasági termelői minőségét.
A többlettámogatási jogosultságot az alábbi pályázatokhoz lehet igénybe venni:
 • Állattartó telepek korszerűsítése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Élelmiszer feldolgozás
 • Öntözés
 • Ültetvénytelepítés
A többlettámogatás meglétének értelmében ezen jogcímek vonatkozásában a 40%-os támogatási mérték a +10%-nak köszönhetően 50%-os támogatástartalmat biztosít.
A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránt benyújtott kérelmet kizárólag érvényes őstermelői, vagy érvényes egyéni vállalkozói igazolvány megléte mellett lehet igénybe venni.
Ha az elfogadott képesítéseken kívüli végzettséggel rendelkezik a kérelmező abban az esetben a végzettség elfogadhatóságának megállapítása érdekében – a leckekönyv, illetve más, a végzettség megszerzéséhez szükséges tantárgyi, valamint egyéb tanulmányi követelményeket tartalmazó hitelesített dokumentum csatolása szükséges. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján végzettség igazolására kizárólag oklevél szolgálhat, amelyet a hatályos jogszabályok alapján nyelvvizsga hiányában nem adhatnak ki a felsőoktatási intézmények.
Kizárólag az olyan – adott adóévre érvényesített – őstermelői igazolvány fogadható el, amely a vonatkozó adóévre kiadott értékesítési betétlappal és a benyújtáskor fennálló állapotot tükröző, hitelesített adatnyilvántartó lappal rendelkezik. Az őstermelői igazolványnak teljes körűen rendelkeznie kell az érvényességi kellékekkel, tartalmaznia szükséges a jogszabályban előírt adatokat, többek között a gazdaság adatait, az értékesítésre szánt termékek körének felsorolását, valamint a kiadványozó hatóság bélyegzőjét és képviselőjének aláírását.
A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításához szükséges feltételek:
 • a kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be
 • mezőgazdasági termelői tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó
 • mezőgazdasági szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel kell rendelkezni
 • a pályázat üzleti tervének értékelése során legalább 35 pontot el kell érni
Az üzleti terv részeként be kell mutatni a támogatást igénylő képzettségeit, tapasztalatait, a termékek vonatkozásában a piaci lehetőségeket, a termelés folyamatait, a többlettámogatással megvalósítani tervezett beruházást, a humán erőforrást, a projektet népszerűsítő kommunikációs lehetőségeket és a vállalkozás társadalmi felelősségvállalását.
A végzettség, szakképzettség igazolására kizárólag állam által elismert oklevél vagy bizonyítvány alkalmas, arról szóló tanúsítvány vagy igazolás – ide értve a felsőoktatási törvény alkalmazásában vett végbizonyítványt (abszolutóriumot) is – nem elfogadható.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok egyszerű másolatát el kell látni aláírással és dátummal, ezzel igazolva az eredeti iratokkal való azonosságot, valamint tartalmuk valódiságát.
Korábbi években kapott EMVA fiatal gazda határozat alapján is megszerezhető volt a fiatal mezőgazdasági termelői minőség. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben meghatározottak szerint volt lehetőség az induló támogatások kapcsán fiatal mezőgazdasági termelői minőséget szerezni. A 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletet megelőző jogcímrendeletek alapján keletkezett minőségek azonosan 2013. december 31. napjáig voltak hatályosak, azóta csak Hatóság általi megállapítás alapján biztosítja a jogszabály a minőség megszerzését.

Pályázati hírek, információk

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Az alábbi népszerűbb jogcímeket érintette változás:
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítás értelmében legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani.
A kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosítása szerint amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31-ig benyújtani.
A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása alapján, ha az ügyfél árbevételének
 • a támogatási kérelem benyújtását követő negyedik évben, vagy
 • ha az ügyfél számára kedvezőbb, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évben realizált értéke az adott évre vállalt érték 75%-át nem éri el, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.
Ha az ügyfél által vállalt árbevétel-arányos üzemi jövedelmezőség 50%-ot meghaladóan marad el
 • a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított negyedik évre, vagy
ha az ügyfél számára kedvezőbb, a művelet megvalósulását követő első lezárt, teljes gazdasági évre vállalt jövedelmezőségtől, az ügyfél köteles az ezt meghaladó csökkenésen túl egész százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.
A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása értelmében műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el.
A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása szerint az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig be kell nyújtani.
Az egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása alapján az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet benyújtani.
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2014. október 16-ától újra igényelhető méhészeti támogatás. A 2014/2015-ös végrehajtási évben (2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszak) az Országos Magyar Méhészeti Egyesületben tag méhész-gazdálkodók 2014. október 16-ától nyújthatják be kifizetési kérelmeiket. A támogatás igénybevételét a 166/2014. (X. 13.) számú MVH közlemény, illetve a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény alapján tudják igénybe venni. A 2014/2015-ös végrehajtási évben a támogatási jogosultság alapja a 2014. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és azt követően legkésőbb 2014. november 15-éig az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem MVH-hoz történő benyújtásának napján is a méhész-gazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 2014. november 15-ét követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.
 • Felhívja az MVH a gazdálkodók figyelmét, hogy akik még nem teljesítették az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében előírt, kötelező képzéseket, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az ügyfelek kötelesek a DIT ÚMVP keretében szervezett, adott jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni. A támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek az EMVA-ból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában a Hivatal honlapján közétett időpontokban van még lehetőség a kötelezettség teljesítésére. Ha valaki esetleg kicsúszott a határidőkből, abban az esetben mielőbb vegye fel a kapcsolatot a képzésekért felelős szervvel, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel.
 • 8,5 milliárd forintos támogatás igényelhető 2015-ben állatbetegségek megelőzésére. A támogatási kérelmeket jövő év januárjától lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az Európai Unió Bizottsága elfogadta a földművelésügyi tárca kérelmét a támogatás nyújtásának 2020-ig történő meghosszabbítására és a támogatási keret növelésére. Az uniós szabályozásban időközben bekövetkezett változások további állatfajoknál előforduló (hal, juh, kecske, ló) betegségekre is lehetővé teszik a támogatás igénybevételét. A jelzett támogatások hozzájárulnak az állattenyésztés helyzetének javításához, az élelmiszerlánc-biztonság növeléséhez, valamint az ország állategészségügyi státuszának megőrzéséhez.
 • Rendeződhet a zártkertek, hobbikertek helyzete a tulajdonosi, valamint haszonbérleti problémákat orvosló törvényjavaslattal Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára tájékoztatása szerint. A földforgalmi törvény kiegészül majd egy új bekezdéssel, a rekreációs célú földszerzés fogalmával. E szerint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személyek megszerezhetik az önkormányzati tulajdonú és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt legfeljebb egy hektárnyi földterületet. Az önkormányzati tulajdonú területnek minősülő ingatlanok esetében, melyet az önkormányzat adás-vétel vagy haszonbérlet útján hasznosít – ha a bérlők szociális földprogramban vesznek részt, továbbá ha saját célra kis mennyiségben termelnek rajta, akkor nem vonatkoznak rájuk a földművesekre vonatkozó előírások. A rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább egy gazdasági évre, és legfeljebb öt évre köthető meg.
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte a támogatások kifizetését azoknak a fiatal gazdálkodóknak, akik a támogatási összeg 90%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtottak be. Azok a fiatal gazdálkodók, akik jóváhagyó határozattal rendelkeznek és még nem igényelték a támogatási összeg 90%-át, még megtehetik a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül. A Hivatal szeptember közepén hozta meg a támogató határozatok nagy részét, amelyek 15 nap múlva emelkedtek jogerőre. Ezáltal december végéig lesz lehetősége a fiatal gazdáknak a támogatás igénybevételére.
 • Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 176/2014. (XI. 04.) számú közleménye az EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról. Kifizetési igénylést 2014. november 15. és december 15. között lehet benyújtani.
 • Az MVH 178/2014. (XI. 04.) közleménye szerint 2014. november 15-től december 15-ig lehet a kérelmeket beadni a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséhez.
 • Kifizetés igénylést lehet benyújtani az MVH 174/2014. (X. 17.) közleménye alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez. A kifizetési kérelmeket 2014. november 3. és 2015. február 2. között, valamint a második benyújtási időszak 2015. április 1. napján kezdődik és 2015. június 1. napján jár le.
 • Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról rendelkezik az MVH 182/2014. (XI. 10.) számú közleménye. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által működtetett hitelprogram keretében megkötött, 2012. november 24. napján és azt követően hatályos hitelszerződések esetében az esedékes kamatfizetéshez legfeljebb a hitelkamat 50%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 4 százalékpont mértékű kamattámogatás vehető igénybe.
Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna