Pályázati aktualitások / Június

A támogatás célja: az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

A támogatás jellege és mértéke

Az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:
 • gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg,
 • meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei

A két támogatási forma közül a kérelmező egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyiket választhatja.
A gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület esetén választható.
A kérelmező az alábbiak szerint jogosult támogatásra:
 • földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik,
 • benyújtja az adott területre vonatkozó felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet,
 • Natura 2000 területen történő megvalósítás esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóságnak az agrár-erdészeti rendszer telepítésére vonatkozó támogató nyilatkozatával,
 • a földterület a MePAR-ban támogathatónak minősített terület,
 • a földterület mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.
 

Nem adható támogatás:

 • karácsonyfatelepre,
 • bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására,
 • fás szárú energetikai célú ültetvényre,
 • 50% feletti állami tulajdonú területre,
 • az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdhető meg a telepítés.
A benyújtást követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően a csemeteültetési és gyeptelepítési munkálatok már elvégezhetőek.
A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.
Ha a támogatott terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ágban van nyilvántartva, a pályázó köteles a művelési ág legelőre történő megváltoztatását – a külön jogszabályokban foglaltak szerint – a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, így a kifizetési kérelem benyújtását követően támogatás csak akkor folyósítható, ha az ingatlan-nyilvántartásban a művelési ág legelőre történő átvezetése megtörtént.
A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.
Az ügyfél köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.
A telepítés és az azt követő esetleges pótlások kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal végezhetőek.
A tájjellegű gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban telepíthetőek.
Hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni a pályázó, illetve azt fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm.
Hektáronként legfeljebb 150 db fa telepíthető, úgy, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.
A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető.
Az ötödik év végére biztosítani szükséges, hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma elérje a hektáronkénti minimális 100 darabot.
 
A támogatást igénybevevő köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.
 

A területen tilos:

 • a meglévő gyep feltörése,
 • a felszíni vizek elvezetése,
 • a gyepek túllegeltetése.
A területet legeltetéssel, kaszálással vagy együttesen kell hasznosítani.
Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.
A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék, juh, ló, szamár és öszvér.
A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni, kivéve, ha az idegenhonos, vagy intenzíven terjedő fafajnak minősül.
 

A támogatási kérelem benyújtása

Az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2014. május 1-jétől június 30-ig tart. A kérelmeket a 74/2014. (V. 6.) MVH közlemény alapján és az ott rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani.
 

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmek bírálata pontozási rendszer alapján elvégzett, mezőgazdasági parcellánkénti rangsorolás szerint történik.
A támogatási kérelmek országos rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.
Pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel az irányító hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az, amelyet korábban nyújtottak be.
Az eljárás során azonos tárgyban hiánypótlásra egyszer van lehetőség.
 

A támogatás igénylése

A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként, május 15-ig kell benyújtani. A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.
Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen a meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.
A támogatás az adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben kerül kifizetésre.
 

Pályázati hírek, információk

 • Az előzetes információk alapján csaknem 2900 fiatal gazda adta be pályázatát május 1. és 15. között a már negyedik alkalommal megnyíló népszerű támogatási jogcímre, mintegy 34 milliárdos forrásigénnyel. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 2014. május 21-én tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy várhatóan mintegy ötszázan részesülnek majd a támogatásban. Az államtitkár szerint valószínűleg a más területen fel nem használt pénzekből is csoportosítanak át erre a területre, így nagyságrendileg 6 milliárd forint találhat majd gazdára az előzetesen meghirdetett 4,5 milliárd helyett.
 • Lezárult az EMVA-ból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímek esetén – a LEADER jogcímek kivételével – a kifizetési kérelmek benyújtási időszaka. 2014. május 31-én zárult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű, a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és III. tengelye keretében nyújtott támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának időszaka. A kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, 2014. június 2-án éjfélig lehetett benyújtani. 2014. június 2-án éjfélig nyújthatták be kifizetési kérelmüket azon ügyfelek is, akik esetében bármely kérelembenyújtási határidő (értve ez alatt az első, a köztes, illetve a megvalósítási határidőt egyaránt) lejárta a benyújtási időszakon kívülre (2014. június 3. és július 31. közé) esett, mert a kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség kizárólag a benyújtásra nyitva álló időszakon belül teljesíthető.
 • A 32/2014. (IV.3.) VM rendelet módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásokra vonatkozó kifizetési határidőket. A módosítás értelmében január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikusan lehet benyújtani a kifizetési kérelmeket. Annak, akinek a 6 hónapra vonatkozó határidő akkor telik le, mikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem. (Példa: támogatási határozat kézhezvétele 2014. január 10., akkor az első kifizetési kérelem benyújtásának határideje – 6 hónapon belül első kifizetési kérelem – 2014. augusztus 31.)
 • Várhatóan május végéig minden ügyfél megkapta határozatát a tavaly decemberben benyújtott állattartó telepek és élelmiszeripari üzemek technológiai berendezéseinek korszerűsítése jogcím vonatkozásában. Természetesen a fellebbezés alatt álló ügyekben később dönt majd az MVH.
 • Megjelent a 81/2014. (V. 21.) számú MVH Közlemény a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2014. évi kifizetésének igényléséről.
 • Megjelent a 76/2014. (V. 8.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 152/2013. (VIII.22.) MVH Közlemény módosításáról.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletet módosította az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet. A módosítás 2014. április 30. napján lépett hatályba.
 • Megjelent a 77/2014. (V. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 25/2014. (II. 10.) számú MVH közlemény módosításáról és az 58/2014. (IV. 11.) számú MVH közlemény hatályon kívül helyezéséről.
 • Megjelent a 79/2014. (V. 15.) számú MVH Közlemény a 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről.
 
Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna
földhasználat gazdaság gyümölcsös pályázat támogatás