Támogatási lehetőség ültetvényekre

Feldolgozás alatt vannak többek között a Nemzeti Diverzifikációs Program, az EMVA fiatal gazda, az öntözésfejlesztés, a kertészet, az értéknövelés és az állattartó telepi kérelemigények.

Bajnai Gordon miniszterelnök januári rendeletének értelmében 2010. április 1-e után nem lehet támogatási döntéseket hoznia a hivataloknak. Az FVM és az MVH vezetőit ez arra a lépésre kényszerítette, hogy prioritási sorrendet határozzanak meg az anyagok feldolgozásánál. Forgács Barnabás szakállamtitkár ígérete szerint áprilisig a diverzifikációs és az értéknöveléses pályázatok esetében születhetnek meg a határozatok. A többi jogcímnél vélhetően meg kell várni az új kormány megalakulását.

Szakállamtitkár úr gödöllői „ÚMVP workshopon” elhangzott szavai szerint idén tavasszal a gyümölcs- és az energiaültetvények telepítésére lehet igényelni támogatást.

EMVA ültetvénytelepítés

E havi cikkünkben az EMVA ültetvények telepítéséhez, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeit mutatjuk be. A kiírást a 75/2007-es FVM rendelet és annak módosításai szabályozzák.

A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és a minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ültetvények faj/fajtaszerkezet-változtatása, korszerűsítése érdekében meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegű telepítésére és új ültetvények telepítésére és a termőre fordulásig történő ápoláshoz.

Ki pályázhat?

 • Mezőgazdasági termelő, ha TEÁOR’08 szerinti 01.2-évelő növény termesztése, illetve 01.5-vegyesgazdálkodási tevékenységek valamelyikét végzi.
 • A beruházással érintett mezőgazdasági üzem mérete meghaladja a 4 EUME-t. (Induló vállalkozás esetén a beruházás befejezését követő 12 hónapon belül kell ezt a méretet elérnie.)

Milyen telepítés támogatható?

 • Támogatás a rendeletben meghatározott méretű ültetvény telepítéséhez adható.
 • Meglévő, korszerű ültetvény kiegészítő telepítése is támogatható, amennyiben így az ültetvény mérete eléri a támogatható legkisebb méretet.
 • Telepíteni a kajszi, őszibarack és szilva fajok esetében csak certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal lehet. Más fajok esetében –- certifikált szaporítóanyag hiányában – C.A.C., csemegeszőlőnél standard szaporítóanyag is felhasználható. Spárga telepítés minősített vetőmagból előállított palántával történhet.
 • A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
  • terület-előkészítés,
  • tápanyagfeltöltés,
  • szaporítóanyag-beszerzés,
  • telepítés,
  • a beruházás befejezéséig a telepítési terv szerinti éves ápolás,
  • támberendezés létesítése,
  • kerítés, térburkolat-kialakítás,
  • parcellán belüli öntözési rendszer kiépítése, korszerűsítése,
  • egyéb elszámolható kiadások
 • Támogatás a rendeletben meghatározott fajok telepítéséhez adható.
  • Alma, meggy, őszibarack, szilva és bodza fajok telepítése esetében a támogatás feltétele a telepítendő terület 200%-ának megfelelő ültetvény kivágása,
  • Szeder, köszméte, pirosribiszke fajok telepítése esetében a telepítendő terület 100%-ának megfelelő ültetvény kivágása.
  • A kivágott ültetvény területébe csak gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ültetvény területe számítható be.
  • A támogatható csemegeszőlő fajtákat a rendelet tartalmazza.
  • A kivágási kötelezettség nem vonatkozik a fiatal mezőgazdasági termelőkre.
  • A kivágott ültetvény területe – e rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódóan kötelezően kivágandó területként – csak egy telepítéshez, egy alkalommal vehető figyelembe.

A támogatásban részesülő kötelezettségei

 • A fenti tevékenységeket a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül befejezni; (kivéve az éves ápolás)
 • Az ültetvényt termesztésben tartani a beruházás befejezésétől számított, a rendeletben meghatározott időpontig;
 • Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt; (társaságunknál lehet képzésekre jelentkezni)
 • A rendeletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni;
 • Az ültetvénykivágást, továbbá az ültetést követő egy éven belül a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnál a kivágás, illetve a telepítés elvégzése tényének ellenőrzését kezdeményezni.

Mekkora támogatás igényelhető?

Támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. A támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

Mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a alapesetben, ami fiatal mezőgazdasági termelők esetén, vagy ha a terület NATURA 2000-es, vagy KAT-os, kiegészülhet 10-10%-kal, akár 60%-ra is.

Az egyes fent már részletezett tevékenységek esetén, az elszámolható kiadások arányát a rendelet szabályozza.

A támogatási kérelem beadása

A jelenleg hatályos rendelet és a minisztérium tervei szerint a támogatási kérelmeket 2010. március 1. – 31. között lehet beadni a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

A csatolandó dokumentumokról és az előkészületekről pályázati csoportunknál lehet bővebb felvilágosítást kérni.

Milyen következményekkel jár a kötelezettségek nem teljesítése?

 • Ha az ügyfél a kivágási és telepítési kötelezettségének nem a telepítési engedély szerint tesz eleget, úgy a már addig kifizetett támogatás visszafizetendő.
 • Ha a 24 hónapos befejezési határidőnek, a kötelező termesztésben tartási kötelezettségnek nem tesz eleget, a támogatás visszafizetendő
 • Az MgSZH-hoz történő bejelentési kötelezettség elmulasztása szintén visszafizetési kötelezettséggel jár.
 • A kötelező képzésen való részvétel elmulasztása a támogatás 20%-ának elvesztésével jár.
 • Ha az elvárt hozam 20%-kal elmarad az előírttól, a teljes támogatás 10%-át kell visszafizetni.
 • Amennyiben az ültetvény nem termő időszakában az ügyfél ápolási kötelezettségeit nem teljesíti, a hiányokat nem pótolja, úgy köteles az ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott hiány mértékének megfelelő támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
 • Amennyiben az árbevétel 30%-kal nagyobb mértékben marad el a vállalttól, úgy szintén visszafizetési kötelezettség van.
 • Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél öntözőberendezés kiépítését vállalta, de azt nem valósította meg, úgy az addig felvett támogatást vissza kell fizetni.

A támogatási kérelem összeállításához a fentieken kívül szükséges, hogy a beruházási elképzelések a kiíráshoz igazodjanak. Éppen ezért szükséges olyan szakembert keresni, aki ismeri a kapcsolódó rendeleteket, közleményeket.

Pályázati csoportunk munkatársai a 2008-as kiírásban is több nyertes kérelmet készítettek, így várják a pályázók kérdéseit a palyazat@eurofarm.hu e-mail címen, és a 06-96/213-788-as telefonszámon.

Nagy Balázs
Univer-Penta Társaság