Támogatási lehetőségek 2011 második félévében az ÚMVP keretein belül

Írta: Szerkesztőség - 2011 március 21.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül várhatóan az idei év közepétől jelennek meg az új pályázati kiírások. E havi cikkünkben az ÚMVP I. és III. tengelyének várható kiírásait mutatjuk be.

ÚMVP I-es tengely: Beruházási támogatások mezőgazdasági termelők számára

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

A népszerű jogcímre már két alkalommal lehetett benyújtani támogatási kérelmet a korábbi években.

Várhatóan szeptemberben, akár 40.000 € támogatási összeget igényelhetnek gazdálkodásuk beindításához a 18. életévüket betöltött, de még 40. évüket el nem ért magánszemélyek.

A pályázaton való részvétel feltétele a megfelelő mezőgazdasági végzettség, egyéni vállalkozói jogviszony vállalása és főtevékenységként mezőgazdasági tevékenység folytatása.

A támogatás jóváhagyásánál előnyt élvezhetnek azon pályázók, akik felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkeznek, vállalt tevékenységükkel releváns termelői csoportnak tagjai és állattenyésztést is végeznek.

Gazdaságátadás támogatása

Azon pályázó, aki olyan gazdálkodónak adja át gazdaságát, aki fiatal gazda támogatásban részesült, többletpontokat kaphat a bírálat során. Ebből kifolyólag a jogcím várhatóan a fiatal gazda támogatások elbírálása után, várhatóan 2012 tavaszán indulhat el.

Kertészet korszerűsítése

A minisztérium célja a kis- és közepes méretű gazdaságok támogatása. Így őstermelők, egyéni vállalkozók is támogatáshoz juthatnak. Várhatóan idén ősszel lehet pályázni gépbeszerzésre és ingatlan beruházásokra.

Gyümölcsültetvények telepítése

A korábban már kétszer kiírt támogatás újbóli megnyitása 2011 őszére várható. A támogatással a gyümölcs- és csemegeszőlő ültetvények korszerűsítését, fajtaszerkezet javítását és takarékos művelését segíti elő a minisztérium.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

Területi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, belvízvédelem fejlesztése

A belvízvédelem és vízkárelhárítás műveinek jelenlegi kiépítettsége nem biztosítja a mezőgazdasági területeken a biztonságos termelést. A további károk megelőzése, a termésbiztonság elérése érdekében az önkormányzatok és vízgazdálkodási társulások számára a jogcím megnyitása 2011 második félévében várható.

Juh- és kecskefajok jelölésének támogatása

EK rendeletek alapján elektronikus jelölést kell alkalmazni a 2010. január 1-e után született összes juh- és kecskefajokba tartozó állategyed esetében. Jelölés hiányában az állatszállítmányok nem indíthatók el, levágásuk nem történhet meg. Az ágazat tőkehiánya indokolja a jelölés támogatását. A jogcím tervezett megnyitása 2011. I. féléve.

Mezőgazdasági utak korszerűsítése

2009 őszén volt először lehetőség támogatást igényelni a jogcímben. Ekkor kizárólag tanyák és borvidékek útjainak korszerűsítésére lehetett pályázni.

A földutak (és a vízelvezető árkok hiánya) versenyhátrányt jelentenek a szállítási költségek, a szállított áru mennyiségének és minőségének megőrzése, a munkagépek és szállítójárművek elhasználódása terén, de az időráfordítás, sőt, a munkamorál tekintetében is. Ezért indokolt a mai országos mellékutakhoz hasonló műszaki jellemzőkkel „faluközi” összekötő utak kiépítése. Ennek elérése érdekében várható a korábbi jogcím módosítása.

Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás (biomassza kazán)

A támogatás célja a mezőgazdasági vállalkozások részére a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint biomassza kazánok beszerzése.

Várhatóan ez a jogcím is idén ősszel indulhat el.

ÚMVP III-as tengely: Vidékfejlesztési támogatások

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A támogatás célja: munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

Mikrovállalkozások fejlesztése

A támogatás célja: új mikrovállalkozások létrehozásának, működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

Kizárólag gazdaságon kívül végzett tevékenység támogatható, így ezen jogcímben mezőgazdasági tevékenység nem támogatható.

A két jogcímre várhatóan idén nyártól lehet beadni a támogatási kérelmeket.

Falumegújítás- és fejlesztés; Vidéki örökség megőrzésének támogatása

Ezen jogcímek keretein belül első sorban vidéki önkormányzatok, non profit szervezetek igényelhetnek támogatást fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.

Támogatás vehető igénybe többek között épületek felújítására, parkok rendbetételére, helyi piacok kialakítására.

A pályázatokat várhatóan idén novembertől lehet benyújtani.

Az ismertetett jogcímek kiírásának pontos időpontjai még nem ismertek. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk napi hírszolgáltatásunk keretében ügyfeleinket.