fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Agrárágazat-2021/04. lapszám cikke - 2021 április 11.

Az új, 2023–2027 közötti időszak Közös Agrárpolitikájának végrehajtását megelőző 2 éves átmeneti időszakban is jelentős mezőgazdasági fejlesztési források felhasználására lesz lehetőség az agráriumban. A Vidékfejlesztési Program 2021-re elfogadott Éves Fejlesztési Kerete szerint a második negyedévben több, nagy népszerűségnek örvendő pályázatot nyitnak meg. Februárban került elérhetővé tervezeti formában az Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás. Várhatóan április elején kerül végső formában meghirdetésre, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az itt található információkhoz képest az egyes módosításokat vegyék majd alapul a támogatási kérelmet benyújtani szándékozók! Mivel lapzártáig nem jelent meg a végleges pályázat, ezért az előzetes társadalmi egyeztetés anyagából állítottunk össze egy áttekintő összefoglalót.

Az állattenyésztési ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A pályázat célja az állattartó gazdaságok hozzáadottérték-termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Alapvető célkitűzés a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása.

Az 1. célterületen baromfi-, a 2. célterületen sertés-, a 3. célterületen szarvasmarha-, a 4. célterületen juh- és kecske-, az 5. célterületen egyéb állattartó (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó projektekre nyújtható támogatás.

 

Támogatásra jogosult

 1. Mezőgazdasági termelő, aki a benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben
 • legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett, és
 • árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Nem támogatható, aki a VP24.1.1-20 kódszámú „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült, és hatályos támogatói okirattal rendelkezik, vagy a felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

 

kiscsibék

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható fejlesztések

 1. A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása:
 2. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése (szellőztetés és hűtés-fűtés, a fejés, tejhűtés és tejtárolás technológiája, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia, etetés és itatás technológiája, a gyapjúnyírás technológiája, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiája).

Állattartó telepi létesítmények építése, bővítése (istálló, tojásválogató, keltető, mézház, fejő- és tejház, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állattartó sátor, állatmérleg, kifutó és jártató, etetőút, fürösztő, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, a termény-, takarmány-, illetve alomszalma-tárolók).

 1. Takarmány-előkészítés, -kiosztás, -tartósítás és -kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásosztályozó és -csomagoló, illetve -tisztító berendezések beszerzése, beépítése. Fejőberendezések, tejhűtők, mobilkarám, mobilkapu, mobilvályú, kezelő- és körmölőkaloda, körbálaetető, mobil borjúóvoda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása).

Az alábbi gépek kizárólag szarvasmarha-, juh- és kecsketartó telepek esetén, valamint az egyéb állatfajok közül kizárólag lótartás keretében beszerezhetőek: önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány-betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró-, kaszáló-, silózóadapter).

 1. B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása:
 2. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, emellett építmények fűtési, hűtési és használati-melegvíz rendszereinek korszerűsítése, valamint világítási rendszerek korszerűsítése, illetve beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Legalább 10%-os fajlagos energiamegtakarítást kell igazolni.
 3. Fűtési-/hűtési energiaigény, használatimelegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszer, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia). A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

 

bárányok

 

Önállóan nem támogatható fejlesztések

Az alábbi tevékenységek csak a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása pontban szereplő tevékenységek valamelyikével együttesen támogathatóak:

 1. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúrafejlesztés, az üzemen belüli anyagmozgatás gépei (rakodógép, pótkocsi), illetve a vagyonvédelem eszközeinek beszerzése. Max. az összes elszámolható költség 15%-a lehet.
 2. Telepirányítási rendszer, egyedi termelés-ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.
 3. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 4. A szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például trágyaszóró, hígtrágya-injektáló).
 5. 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

Valamennyi célterületen csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújtható be támogatási kérelem.

 

Nem támogatható tevékenység

 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban az 57/2019. (XII. 14.) AM-rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Új létesítésű, építészeti előzmény nélküli, zöldmezős állattartó telep létesítése.
 • Trágyatároló építése, és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia (hígtrágya-elvezetést, trágyaszállítást szolgáló csatorna, csőrendszer, akna, hígtrágya fázisbontó berendezés stb.) kialakítása.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

Engedély- vagy bejelentésköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindításának igazolását, valamint a hatósághoz benyújtott tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

A csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges teljesítménye alapján – 50 kWA-t meg nem haladó kiserőművi csatlakozási teljesítményű napelemes rendszerek esetében nem szükséges építésügyi és egyéb illetékes hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

Gépberuházás esetén kizárólag új, első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

 

sertés

 

Kötelezettségvállalás

A fenntartási kötelezettség a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 éves időtartamra szól. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe.

Amennyiben a pályázó munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt legalább szinten tartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább megtartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti év éves átlagos állatlétszáma adja.

A fejlesztéssel érintett ingatlannak a benyújtás pillanatától rendezett tulajdoni és használati viszonyokkal kell rendelkeznie.

 

Megkezdés, megvalósítás

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető, a megkezdésre utaló jel a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után. Új építéssel vagy gép-, eszközbeszerzéssel járó projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségére már meg lehet kezdeni.

Felújítás vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg az érintett projektelem.

A fejlesztés kivitelezése során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 4 mérföldkő keretében valósítható meg a beruházás, illetve hívható le az elnyert támogatási összeg.

Több elszámolási időszak választásakor a kedvezményezett a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni.

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybelépését követő naptól számított 2 év áll rendelkezésre.

 

takarmány

 

Támogatás forrása, mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg a nem közép-magyarországi régióban a felmerülő kiadások 50%-a lehet. Fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott fejlesztés 10%-kal megemelt intenzitásra jogosult. Kollektív módon kivitelezett projekt plusz 10%-kal megnövelt támogatási mértékre tarthat igényt.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege baromfi- és sertéstartó telepeknek max. 100 millió Ft, szarvasmarhatartó telepeknél max. 50 millió Ft, juh- és kecsketartó telepek esetén, valamint egyéb állattartó telepek tekintetében max. 20 millió Ft lehet.

 

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtására a tervek szerint 2021. május 12-től 2021. július 6-ig lenne lehetőség. Az első értékelési szakasz határnapja 2021. május 25-ig tart mindössze. Az elérhető forrás tükrében valószínűleg jelentős túligénylésre számít a pályázatkiíró, ezért a gyors keretkimerülés miatt csak rövidebb beadási időszakokat állapított meg.

 

Régóta várt pályázatok a láthatáron

Rövid időn belül újabb nagy érdeklődésre számot tartó pályázatok megjelenése várható, ilyen lesz például a Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag-előállító üzemek fejlesztése című jogcím vagy a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás, továbbá az élelmiszeripari mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzése is.

 

Somogyi Tibor, Tavaszi Attila
Som-Tan Kft., Bábolna