A hatékony permetezés az alkalmazástechnika tükrébenés még sok más… 10. rész

A szeptemberi lapszámban már írtunk a permetezőgépek időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos új törvényről és annak hatálybalépésével felmerülő kérdésekről érintőlegesen. A vizsgálattal kapcsolatos előírásokról, vizsgálatokról már lehet, hogy sok helyről, sokféle információval rendelkeznek az Olvasók, de mint tudjuk: ismétlés a tudás anyja, tesztelés a tudás apja. Ezért összefoglalóan igyekszünk minden információt megadni Olvasóinknak.

Permetezőgépek felülvizsgálati feladatai, követelményei, mérőeszközei

A vegyszeres védekezési eljárásoknál – a gyakorlat által megkövetelt – növényvédelmi alkalmazástechnika követelményeit (megfelelő fedés, egyenletes eloszlás, pontos adagolás, optimális penetráció stb.) biztosítanunk kell. A kijuttatás hatékonyságát alapvetően a végzett munka mérhető minősége határozza meg. Ezért a gépminősítésnél, minőség-ellenőrzésnél olyan adagolási, eloszlási paramétereket, munkaminőségi mutatókat, követelményeket veszünk figyelembe, melyektől függ a biológiai és a műszaki hatékonyság, és laboratóriumi vagy üzemi körülmények között egzakt módon mérhetők, ellenőrizhetők.

A követelmények egységesítése érdekében az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kidolgozta az EN 12761-1-2-3 számú szabványokat, melyek az új szántóföldi és kertészetitraktor-üzemeltetésű permetezőgépekkel szemben támasztott követelményeket tartalmazzák.

A legfontosabb általános követelmények

A gépeknek olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy a kezelőszemély a vezetőülésből biztonságosan üzemeltethesse, ellenőrizhesse, és azonnal kikapcsolhassa azokat. A gépek töltése és ürítése legyen egyszerű és biztonságos! Ez magában foglalja, hogy a töltésszint és a feltöltési határ könnyen felismerhető, valamint a névleges és a teljes feltöltési mennyiség között kielégítően nagy különbség legyen. A kijuttatandó lémennyiség beállításának egyszerűen, pontosan és reprodukálhatóan kell történnie. Gondoskodni kell a kijuttatott mennyiség ellenőrzéséről is. A permetezőgépnek olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a permetlé egyenletes eloszlását és a jó lerakódást el lehessen érni.

Ilyen előírások:

 • egyenletes keresztirányú eloszlás (a szántóföldi permetezőgépeknél),
 • egyenletes hosszirányú eloszlás,
 • csekély koncentráció-eltérés a permetlében,
 • a permetlé pontos mennyisége és egyenletes eloszlása a célfelületen,
 • az elsodródás elkerülése.

A növényvédő gépek legyenek könnyen, biztonságosan és teljes- körűen leüríthetők és tisztíthatók, a kopóalkatrészek gyorsan cserélhetők. A szántóföldi és a ventilátoros (szállítólevegős) permetezőgépek legyenek ellátva a vizsgálatához csatlakozással a mérőműszerek bekötéséhez. A szórófejeket úgy kell megjelölni, hogy azokat közvetlenül vagy a kezelési utasításban megnevezett információk alapján azonosítani lehessen. Ezeket legalább típus és méret szerint kell megjelölni. A szűrőket a gyártó nevével és jelével, valamint a szita lyukbőségével kell megjelölni.

A felsorolt általános követelmények mellett a szabvány a környezetvédelem, valamint az alkalmazástechnika szempontjából releváns, számszerűsíthető, mérhető konstrukciós és munkaminőségi jellemzőket is meghatároz. Ilyenek a tartályfalak érdességére, a feltöltő berendezésekre, műszaki maradék mennyiségére, keverő-berendezésre, munkaszélességre, magasságállítási tartományra, nyomásszabályzó berendezésre, volumetrikus cseppátmérőre és a víztartályra vonatkozó előírások. A permetezőgépek munkaminőségét ellenőrző és minősítő vizsgálati eljárások feltételeit, körülményeit és végrehajtásának módját a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kiadott ISO 5682-1-2-3 nemzetközi szabvány írja le, ami a nemzetközi harmonizáció másik alapdokumentuma. A gyakorlati alkalmazás során a növényvédő gépek is kopásnak, elhasználódásnak vannak kitéve, amely szakszerű alkalmazás, karbantartás ellenére is a munkaminőség és a működési biztonság csökkenését eredményezi, ami nem csak a védekezés sikerét befolyásolhatja, de nagyobb környezet-szennyezéshez is vezethet. Ezért az 1990-es évektől egyre több európai országban vezették be a gyakorlatban üzemelő növényvédő gépek rendszeres felülvizsgálatát, ami hazánkban is kötelezővé vált. A követelmények egységesítése érdekében az Európai Szabványügyi Bizottság kidolgozta az EN 13790-1-2-3: 2003 sz. szabványokat, melyek a gyakorlatban üzemelő szántóföldi és kertészeti permetező gépekkel szemben támasztott általános és mérhető konstrukciós követelményeket tartalmazzák. Fentiek folytatásaként (kisebb kiegészítésekkel) kerültek kiadásra az MSZ EN ISO 16122-12-3: 2015 szabványok.

A használt gépekkel szemben támasztott főbb követelmények

Szántóföldi permetezőgépek

 • megfelelő műszaki állapot, kifogástalan működés, tömítettség az összes részegység vonatkozásában,
 • a permetlészivattyú (főszivattyú) szállítási teljesítménye minimum a gép gyártója által megadott névleges érték 90%-a legyen,
 • hatékony keverő-berendezés,
 • manométer előírásos osztása és megfelelő pontossága,
 • az egyes szórókeret-szakaszok ki- és bekapcsolásakor bekövetkező nyomásváltozások mértéke nem haladhatja meg a 10%-ot,
 • az egyes szórófejek szórásteljesítménye (adagolási pontossága) maximum ±10%-kal térhet el a gyártó által megadott névleges értéktől,
 • a nyomásmérési pont, valamint az egyes szórókeret-szakaszok betáplálási pontjától legtávolabb eső szórófejek között fellépő nyomásesés max. 10% lehet,
 • keresztirányú szórásegyenletességnél a variációs együttható értéke (CV) 10%.

Ültetvény (kertészeti) permetező gépek

 • megfelelő műszaki állapot, kifogástalan működés, tömítettség az összes részegység vonatkozásában,
 • a permetlészivattyú (főszivattyú) szállítási teljesítménye minimum a gép gyártója által megadott névleges érték 90%-a legyen,
 • hatékony keverő-berendezés,
 • manométer előírásos osztása és megfelelő pontossága,
 • az egyes szórófejek szórásteljesítménye maximum ±15%-kal térhet el a gyártó által megadott névleges értéktől vagy max. ±10%-kal a szórófejek átlagos folyadékfogyasztásától,
 • a megfelelően szimmetrikus permetezés érdekében a jobb és bal oldali szóróívre szerelt szórófejek átlagos folyadékfogyasztása közötti különbség max. 10% lehet,
 • a nyomásmérési pont, valamint az egyes szóróívek betáplálási pontja között max. 15% nyomáskülönbség lehet.

Az Európai Parlament és az EU Tanácsa a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK IRÁNYELVE 8. cikkének értelmében a tagállamok 2016. november 26ig biztosítják, hogy a peszticidek kijuttatásához használt permetező-berendezések vizsgálata legalább egyszer megtörténik. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az említett berendezéseket rendszeres időközönként megvizsgálják. A kötelező típusvizsgálatok és időszakos felülvizsgálatok hazai feltétele egy megfelelő diagnosztikai eszközháttér kialakítása. A ’70-es évek második felétől a keszthelyi Műszaki Tanszéknek úttörő szerepe volt a hazai alkalmazástechnikai követelmények, gépminősítési módszerek kidolgozásában, az üzemi diagnosztika fejlesztésében.

Kutatási-fejlesztési programjaink keretében 1994-97 között elkészült a permetezőgépek első olyan hazai minőségellenőrző diagnosztikai laboratóriuma, amely már az 1997-98-tól érvényben levő ISO előírások, ajánlások figyelembe vételével került kialakításra. Korszerűsítése új mérőeszközök beszerzésével, zárt mérőcsarnokos kialakítása pedig 2010-2015 között valósult meg. Mérőeszközei, berendezései: manométer hitelesítő, szórófej vizsgálópad, szivattyú vizsgáló berendezés, keretági átfolyásmérők, szórófejtesztelők, szórásképvizsgáló berendezések (keresztirányú, ill. vertikális), dózisszabályzó mérőpad, mikroeloszlás-vizsgálat célfelületen. Az alábbiakban röviden a permetezőgépek munkaminőségét ellenőrző és minősítő időszakos műszaki felülvizsgálatot és azok eszközeit mutatjuk be, amely az agrárminiszter 35/2019. (VII.15.) AM rendelete alapján az árutermelésben használt gépeknél háromévente kötelező. A felülvizsgálat az MSZ EN ISO 16122-1-2-3: 2015 szabványok szerint történik a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet. 35§ (2) bekezdése alapján.

A felülvizsgálat első lépése az általános üzembiztonsági ellenőrzés, amely szemrevételezéssel, funkcionális működési vizsgálattal történik. A felülvizsgálathoz a permetezőgépnek átmosottnak, megtisztítottnak kell lennie. Ellenőrizni kell a meghajtás, kardán műszaki állapotát, a szivattyú nyomásingadozását, biztonsági szelepének meglétét. A permetlétartályon szivárgás nem lehet, a beöntőszűrőnek jó állapotban kell lennie, rajta biztosítani kell a nyomáskiegyenlítést, a szintjelzőnek jól leolvashatónak kell lennie, a keverőszerkezetnek jól látható folyadékmozgást kell biztosítania, a tartálynak biztonságosan leüríthetőnek kell lennie. Ha van vegyszerbemosó-tartály, védőráccsal és megbízható működéssel, jól működő göngyölegtisztítóval kell rendelkeznie, a feltöltéshez működőképes biztonsági szelep szükséges. A mérőrendszerek, kezelőszervek, szabályzó-berendezések megbízható működésűnek jól kezelhetőnek, szivárgásmentesnek kell lennie. Ellenőrizni kell a vezetékrendszer tömítettségét, épségét, a szűrők meglétét és cserélhetőségét, megfelelő mesh-értékét, a szűrőbetétek cserélhetők és tisztíthatók (félig feltöltött tartálynál) legyenek.

Szántóföldi gépeknél a szórókeret nem lehet sérült, deformált. Jobb- és baloldalt azonos hosszúságú kell legyen, ütközésnél ki kell térnie, és automatikusan visszatérnie. Szállítási helyzetben biztonságosan rögzíthetőnek kell lennie, biztosítani kell a fúvókák sérülésének elkerülését. Ellenőrizni kell a szórókeret-magasság állíthatóságát, a szórókeretszakaszok ki/bekapcsolhatóságát, a keretlengés csillapítását. A fúvókáknak azonos típusúaknak és méretűnek kell lenniük, nem csöpöghetnek.

Ültetvénypermetezőknél a feladatok azonosak a szántóföldi permetező feladataival, követelményeivel, kivéve a szórókeret, fúvókák követelményeit. További feladatok: fúvókáknál biztosított legyen az egy oldalra történő permetezhetőség, a szimmetrikus elhelyezés jobb- és baloldalon (típus, méret, irány), minden fúvóka külön zárható legyen, nem csöpöghet. Ellenőrizni kell a légfúvó megfelelő fordulatszámát, külön kikapcsolhatóságát, a légterelő lemezek állíthatóságát.

A mérővizsgálatok esetében az alkalmazott szabványok olyan adagolási, munkaminőségi jellemzők mérését írják elő, amelyeket laboratóriumi körülmények között is egzakt módon ellenőrizhetünk és mérhetünk, a mérések reprodukálhatók, értéküktől, ill. jóságuktól nagy mértékben függ a munkaminőség, a biológiai hatékonyság, a környezetterhelés csökkenthetősége.

Mért jellemzők

Szántóföldi gépeknél

• Szivattyú szállítási teljesítménye

 •  Manométer osztása, pontossága, mérete.

• Keresztirányú eloszlás

 • mérés vályúsoron, fúvókák folyadékadagolás-eltérése.

• Szórókeret

 • nyomásingadozás szakasz kikapcsolásnál, nyomásesés, szórófejek osztástávolsága, deformitás (vertikális, horizontális).

Ültetvénypermetező gépeknél

• Szivattyú szállítási teljesítménye

 • Manométer osztása, pontossága, mérete.

• Fúvókák folyadékadagolás-eltérése

• Szóráskép szimmetriája

• Szórószerkezet, nyomásesés

A felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges fontosabb vizsgáló berendezések

Manométer-hitelesítés: A permetezőgépek nyomásmérő óráinak ellenőrzése. („M4-M 10” típusú súlyterhelésű manométer-hitelesítő, AAMS-SALVARANI manométer-vizsgáló készülék, 1. kép).

1. kép. AAMS-SALVARANI manométer vizsgáló készülék

2. kép. SALVARANI szivattyúvizsgáló mérőbőrönd

Folyadékfogyasztás-ellenőrző berendezés: (AAMS-SALVARANI, Spraytest III. – Müller Elektronik GmbH, Herbst armatúra mérőbőrönd, 2. kép) növényvédelmi berendezések szivattyúinak vizsgálata, manométerek hitelesítése teljes szórókeret, illetve keretágak folyadékfogyasztásának ellenőrzése, a permetezőgép üzemi szintű beállítása. A mérőberendezés a BBA által bevizsgálásra került és az EU minősítési szabványelőírásainak megfelel. Acéllemezházban került elhelyezésre, amely egy átfolyásmérőt, egy számítógépet, valamint egy manométerrel és nyomásszabályzó szeleppel ellátott nyomásmérő armatúrát tartalmaz.

Keresztirányú szórásképvizsgáló berendezés: A szántóföldi permetezőgépek keresztirányú szórásképének meghatározása. A CV% nem haladhatja meg a 10%-ot, a szórófejek adagolás-egyenetlensége pedig nem haladhatja meg a ±Ʌq=5%-ot. A berendezés (AAMS-SALVARANI, Herbst Spraytest 1000, HARDI SPRAY SCANNER, 3. kép) alkalmas szántóföldi sík szórókeretű permetezőgépek keresztirányú szórásképének helyszíni, üzemi körülmények közötti nagypontosságú bemérésére, a szórókeret munkájának minősítésére. A berendezés a JKI (BBA) által bevizsgálva, az EU minősítési szabványelőírásainak megfelel.

Fúvókák folyadékadagolás-eltérésének ellenőrzése: Az ültetvény permetezők szórószerkezetére szerelt fúvókák folyadékadagolás-eltérése, szóráskép-szimmetriájának meghatározása (AAMS-SALVARANI FRE-16, Pachler EP 570, Herbst ED 20/900 EL, 4. kép).

A szolgáltatás céljára használt 100 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt permetezőgépek időszakos 2 évenkénti felülvizsgálata, 2005. január 1-től kötelező. A törvény bevezetésével tanszékünk elsősorban a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok, ill. egyéni vállalkozók számára végzett rendszeres vizsgálatokat. Az 1997 óta eltelt időszakban vizsgát gépek 36%a szántóföldi 24%-a kertészeti és 40%-a speciális gép volt. Az első tíz év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vizsgálati szabványban előírt követelményeknek megfelelő gépek aránya ekkor csupán 16% volt. A 2007-2016 közötti időszak vizsgálati eredményei már azt mutatják, hogy a gépellenőrzések pozitív hatásai folytán a vizsgálatokon megfelelt gépek aránya 59%-ra javult. A nem megfelelt gépeken belül a szántóföldi gépek aránya 89%, a kertészeti gépeké 67%. A legnagyobb arányban a szórószerkezet hiányosságai (25%), armatúrák, nyomásmérők (13%), vezetékrendszer (10%), szóráskép (13%) hibái fordultak elő. Vizsgálati eredményeinket a németországi eredményekkel vetettük össze, ahol a ’60-as évek óta végzik ezeket önkéntes, majd 1993 óta kötelező jelleggel. Ott is nagyobb a nem megfelelő gépek aránya, de a megfelelőké 40%.

A felhasználó számára nemcsak a rendszeres karbantartás, ellenőrzés fontos, de a vizsgálat eredményességét is befolyásolja, ha nem készíti fel megfelelően gépét. A gépnek átöblített, megtisztított állapotban kell lennie, fontos a fúvókák, szűrők tisztasága, a keret, tartály épsége, szivárgásmentessége. Ha a feltételek adottak, akkor a jogszabályban előírtaknak megfelelően általános állapotfelmérést végzünk és kiadjuk a megfelelő igazoló okiratokat.

3. kép. AAMS-SALVARANI keresztirányú szórásképvizsgáló berendezés

4. kép. AAMS-SALVARANI FRE-16 fúvóka folyadékadagolás mérő

A gép átmosására, tisztítására vonatkozóan meg szeretnénk említeni, hogy a vizsgát vélhetően el sem fogják kezdeni ennek hiányában. Sokféle megoldás létezhet a tisztítás elvégzésére, és sokféle segédanyagot is használ a gyakorlat. Fel szeretnénk hívni a figyelmet a leginkább környezetbarát és leghatékonyabb mosószerre, a Pulibottéra (ez a Farmcenter kínálatában megtalálható).

A PULIBOTTE semleges kémhatású, erős tisztító hatású és biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz. Anyaga, adalékai nem hatnak agresszíven a tartályok műanyagaira, a tömlőkre és a fúvókákra. Semleges pH-értéke a növények számára biztonságot jelent. PULIBOTTE szulfonil-karbamid alapú növényvédőszereknél (pl. Gropper, Concert, Harmony, Pointer) valamint a Stomp SC-nél is igen jó tisztító hatású. PULIBOTTE gyorsan és alaposan tisztító, könnyen kezelhető szer.

5. kép. PULIBOTTE tisztító koncentrátum

 

Dr. Pályi Béla – Huszár Jenő

Ez nem vicc!

Természetesen ez a rövid történet az előzőekben ismertetett vizsgálatokhoz kapcsolódik. Előre is elnézést kérek a személyesebb hangvételért, de amit leírok, ha nem velem történik meg, akkor el sem hiszem. Tipikusan annak a példája, hogy mi „okosban” megoldunk mindent.

Vevő érkezik cégünkhöz:

– Jó napot kívánok! Tessék parancsolni, miben segíthetek?

– Nekem egy sorozat fúvókára lenne szükségem. Viszonylag jó minőségben, nem horror áron.

– Milyen kezeléshez és milyen kultúrában használná? Valamint milyen paraméterekkel?

A válasz erre több mint meglepő:

– Közepes méretű legyen, mindegy hogy milyen típus, mert vizsgáztatáshoz kell.

– Kifejtené ezt bővebben. Mire gondol?

– Bejelentkeztünk többen is a barátaimmal erre a „pénzlehúzós” műszaki vizsgáztatásra, és nekem van az első időpontom. Ezért is jöttem én.

– Még mindig nem értem a meghatározást. Nem olyan fúvókát kellene választani, amit a későbbiekben tud használni?

– Értse meg ez csak a vizsgáztatáshoz kell mindnyájuknak. Amikor én levizsgáztattam a gépemet, akkor leszerelem, és átadom a komámnak. Így az 5-6 gép levizsgáztatása során ez így fog menni kézről kézre.

– Utána a régi fúvókákat visszarakják, és azzal dolgoznak tovább a következő szezonban is?

– Természetesen, hiszen még csak alig néhány évesek. Nem gondolja, hogy állandóan fúvókákat fogunk vásárolni!?

A vevőt igényeinek megfelelően kiszolgáltuk, de hadd álljon itt a magam részéről egy kis hozzáfűznivaló. Nem gondoltam volna, hogy közel 50 éves permetezéstechnikai területen végzett tevékenység során még nekem is tudnak újdonságot mondani. Uraim! Több millió forint értékű növényvédő szert szórnak ki évente. A permetezés során a fúvóka végzi el lényegében a munkát. Egy rossz minőségű és kopott fúvókával környezetszennyezően, veszteségesen és hatékonyságot nélkülözően juttatják ki a drága növényorvosságot. Ha árban nézzük, akkor egy komplett fúvóka csere még a legdrágább és legjobb minőségű fúvókasorozat esetén sem éri el egy gép által kijuttatott növényvédő szer árának a tízezred részét sem sok esetben.

Nem kéne felnőni a feladathoz? Hiszen a saját zsebükről, a saját munkájukról és a saját környezetükről van szó! Miért köszön vissza a 70-es években szinte szlogenné váló idős gazdálkodó mondása, „Jenő, permetezni kő, ahhoz vegyszer kő, fúvókát meg majd találunk…?” Úgy gondolom, hogy ez a vizsgáztatási módi nagyon hasonló a hiánygazdálkodás idején divatos gépkocsi-vizsgáztatáshoz, hogy vizsgára menet a szomszéd jó gumiját felrakták a vizsgára menő autóra, majd visszacserélték a kopottra. Miért kell rögtök az elején kibúvókat keresgélni, és úgy tenni eleget a törvénynek, hogy közben saját magunkat is átverjük?! Természetesen tiszteletem és becsülésem a felelős és gondos gazdálkodók irányába, akik remélhetően nem élnek ilyen lehetőséggel és az én hitem szerint ők vannak túlnyomó többségben.

 

fúvóka permetezés permetezőgép
..