Másik új adónem – Kisvállalati adó (KIVA)

Írta: Szerkesztőség - 2013 március 13.
A Kisvállalati adónak alanya lehet (a teljesség igénye nélkül) egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság
feltéve hogy: 
 • átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt (kapcsolt vállalkozásokkal együttesen),
 • adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot (törtév esetén annak arányos összegét) (kapcsolt vállalkozásokkal együttesen),
 • adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel,
 • üzleti évének mérleg-fordulónapja december 31.,
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójának mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot
 • számviteli beszámolóját forintban állítja össze
 • adótartozása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot
Az adóalanyiság a választás bejelentését követő naptári év első napjával jön létre.
Leghamarabb 2012. december 1-től 2013. január 15-ig lehetett bejelenteni a választást, így 2013.01.01-től alkalmazható ez az adózási mód.
Adóalanyiság megszűnését követő 24 hónapon belül pedig nem választható újra ez az adózási forma.

Adó alapja:


+ Pénzforgalmi szemléletű eredmény (tárgyévi és előző évi beszámolóban kimutatott pénzeszközváltozás)

+ Személyi jellegű kifizetések összege
(= Tbj. szerinti járulékalap)
– Csökkentő korrekciós tételek
 • hitel, kölcsön felvétele
 • adott kölcsön, hitel törlesztése
 • hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása
 • tőkebevonás
 • osztalék (előleg) szerzése
 • elszámolásra kiadott előleg visszafizetése
+ Növelő korrekciós tételek:
 •  hitel, kölcsön törlesztése
 • hitel, kölcsön nyújtása
 • hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beszerzése
 • tőkekivonás
 • osztalék(előleg) kifizetése
 • elszámolásra kiadott összegek kifizetése
Az adóalap azonban nem lehet kevesebb, mint a TBJ szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összege (pl. bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg (pl. prémiumok, jutalmak, valamint a 13. havi fizetés).
Amennyiben a pénzforgalmi szemléletű eredmény negatív, annak összege elhatárolt veszteségként elszámolható:
 • 10 éven át egyenlő részletekben a későbbi évek pozitív pénzforgalmi szemléletű eredményével szemben
 • amennyiben a veszteség beruházásból fakad, 10 éven át a későbbi évek pozitív pénzforgalmi szemléletű eredményével + a személyi jellegű kifizetésekkel szemben
Az adó mértéke: adóalap 16%-a
Fizetés, bevallás: Az adóalany adóelőleg-megállapításra (bevallásra és megfizetésre) kötelezett, amelyet annak függvényében havonta, illetve negyedévente kell teljesítenie, hogy a Katv. szerinti adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot meghaladta-e, vagy sem.
Amennyiben meghaladta, úgy az adóelőleget havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg (ellenkező esetben a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig).
Függetlenül attól, hogy az adózó az adóelőleget melyik szabály alapján állapítja meg, annak összege legalább az adóelőleg-megállapítási időszakban fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem 16 százaléka (minimum kisvállalati adóelőleg).
Az adóalany a kisvállalati adót 2013. adóévben a 13 KIVA bevalláson vallja be, melynek benyújtási határideje az adóévet követő év május 31-e.
Az adóévre megállapított adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni, illetve a visszajáró adót szintén ezen időponttól lehet visszaigényelni.

A kisvállalati adózás első évében negyedéves előlegfizetési kötelezettsége van az adóalanynak, ha előző adóévi bevétele nem haladta meg a 100 millió Ft-ot.

Adóalany választása szerint lehetőség van az adóelőleg számításánál az év végi adóalap levezetésnél alkalmazott korrekciós tételek figyelembe vételére, de ha egyszer így számította adóelőlegét, az adóév végéig minden alkalommal így kell számítani az adóelőleg összegét.
Ennek a módszernek az alkalmazásánál minden módosító tételt teljes körűen kell figyelembe venni, nem lehet csak egyes korrekciókkal kalkulálni.
A negatív adóelőleg-alap a következő megállapítási időszakra továbbgörgethető.
 Év végi feltöltési kötelezettség nem vonatkozik a kisvállalati adóra.
A társasági adó alanya a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályokat alkalmazza, ha az adóévben bejelenti, hogy a következő adóévekben a kisvállalati adó szerint teljesíti adókötelezettségeit.
A kisvállalati adótörvény kizárólag az adókötelezettség teljesítésére vonatkozik, a nyilvántartásokat a kisvállalati adót fizető adóalanyoknak is a számviteli törvény elvei és előírásai szerint kell vezetnie, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési kötelezettség terheli.