Pályázati aktualitások

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek piacra vitelét.
Támogatást lehet kérni többek között: könnyűipari fejlesztésekre, új technológiák bemutatására, mintaprojektek létrehozására, kézműves, szabadidős vagy megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységekre, szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó
 • új berendezések, gépek, eszközök beszerzésére
 • építési munka, új épület kialakítására
 • épülethez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre
 • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére
 • horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítésre

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult:
 • őstermelő
 • mikrovállalkozás
 1. egyéni vállalkozó
 2. gazdasági társaság
E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfélnek a 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfő összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Mezőgazdasági tevékenységnek számít a NACE REV. 2. szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység.
A támogatás az ügyfél által már bejelentett vagy tervezett nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására igényelhető.
A tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között.
Amennyiben a tevékenység működési engedélyhez kötött, úgy azt legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemig kell szerepeltetni az engedélyezett tevékenységei között.
Amennyiben az ügyfél kizárólag őstermelői minősítéssel rendelkezik, úgy csak falusi és egyéb szálláshely fejlesztésre, valamint gyermek- és ifjúsági  turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztésre, továbbá agroturisztikai szolgáltató tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet, minden más esetben az első kifizetési kérelem benyújtásáig mikrovállalkozást kell létrehoznia, tehát legalább egyéni vállalkozóvá kell válnia.
A rendeletben szereplő támogatható településeken természetes személy esetében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, míg a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vonatkozásában székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkezni.
A támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül az ügyfél köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és az egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni.
A támogatott beruházást 2015. január 31-ig meg kell valósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet is eddig lehet benyújtani.
A turisztikai szálláshely fejlesztést az ügyfél kizárólag gazdaságon belül, mezőgazdasági tevékenységéhez, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezőgazdasági hasznosítású épületeihez kapcsolódóan valósíthatja meg.
A turisztikai szálláshely fejlesztés keretében lehetőség van falusi szálláshely, egyéb szálláshely, illetve gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek kialakításához, már működők bővítésére.
2013-tól a szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatásfejlesztések keretében épület kialakítása, bővítése és eszközrendszer fejlesztése valósítható meg:
 • agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez
 • lovas turisztikai szolgáltatáshoz
 • vadászturizmushoz
 • erdei turizmushoz
 • horgászturizmushoz
 • vízi turizmushoz
 • borturizmushoz
Azon ügyfelek, akik korábbi pályázataik kapcsán (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, vagy turisztikai tevékenységek ösztönzése) támogatásra jogosultak, csak akkor vehetik igénybe a támogatást, amennyiben ezen jogcímek szerinti benyújtott támogatási határozathoz kapcsolt utolsó kifizetési kérelmükkel elszámoltak, az ahhoz kapcsolódó határozatuk jogerőre emelkedett, a beruházást lezárták, valamint ezek vonatkozásában nincs folyamatban bírósági eljárásuk.
Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Annex I. termékek elsődleges termelésére, elsődleges értékesítésre vagy elsődleges feldolgozására irányul.
Támogatás nem nyújtható:
 • növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatáshoz
 • erdőgazdálkodási tevékenységhez
 • halgazdálkodáshoz
 • gondnoki lakás, szolgálati lakás megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez
 • termőföld és ingatlan vásárlásához
 • élő állat vásárlásához

 

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

A támogatás keretösszege 7,8 milliárd forint.
A támogatás mértéke
 • hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint
 • egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint
Kis léptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint, míg a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás nyújtható.
A jóváhagyott támogatás a de minimis támogatásnak minősül, tehát három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000 Eurót.
Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet elektronikus 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet benyújtani.
Módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő.
Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
 • az értékelési rendszer alapján a kérelemre adható pontszám együttesen nem éri el a maximum pontszám 60%-át,
 • a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
 • az összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át.
A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.

I. Pályázati hírek, információk

 • 2013. február 1. és 2013. május 31. közötti időszakban folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek az EMVA-ból társfinanszírozott támogatási jogcímek vonatkozásában. A kifizetési kérelmek benyújtásáról az MVH jogcímenként külön közleményt ad ki várhatóan január végén.
 • Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendeletről.
 • Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 6/2013 (I. 15.) közleménye az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012 (XI.22.) VM rendelet 1. mellékeltéhez kapcsolódóan.
 • Az MVH Közleménye szerint a fiatal mezőgazdasági termelők 2009. évi támogatási kérelmeinek felülvizsgálatával kapcsolatos jogorvoslati eljárások minden érintett szempontjából megnyugtató eredménnyel zárultak a napokban, a legfelsőbb bírói fórumként eljáró Kúria által 2013. január 7. napján közzétett elvi határozat révén. A felülvizsgálat eredményeként került sor egyes gazdák korábban megítélt támogatásának visszavonására, más esetekben az elutasító döntések visszavonásával pozitív támogatási döntés meghozatalára. A Hivatalnak haladéktalanul meg kell tennie a szükséges eljárási intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi érintett gazda, aki a támogatásra jogosult, az erről szóló döntést kézhez kapja.
 • Az MVH tájékoztatása szerint a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott támogatás igénybevételéről – a 2012. évi fiatal gazda támogatáshoz kapcsolódóan felhívják azon fiatal gazdák figyelmét, akik a 2012. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülnek és a támogatási kérelmükben vállalták, hogy átvevőként részt vesznek a gazdaságátadási intézkedésben, akkor az átadandó gazdaság vezetőjének támogatási kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2013. január 31-ig az MVH-hoz. A kérelemben a gazdaság átvevőjeként a támogatásban részesülő fiatal gazda ügyfelet kell megjelölni.

Kapcsolódó hírek