Pályázati aktualitások

Támogatás állattartó telepek korszerűsítésére a 2012. évben

2012. augusztusában – ebben a pénzügyi ciklusban már negyedik alkalommal – újra lehetőség nyílik a sokakat érdeklő EMVA – Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénylésére. Ennek feltételeit foglaljuk össze röviden.

 

A támogatás jellege – Mire kaphatunk támogatást?

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

 • az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra beruházás megvalósítására,
 • az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra beruházás megvalósítására,
 • jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására,
 • az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására,
 • a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására.

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult:

 • őstermelő,
 • egyéni vállalkozó,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet.

A beruházás megvalósításra legkésőbb 2015. január 31-ig van lehetőség.

A támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott – és az egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.

Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím keretében támogatási határozattal jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK IV. jogcím keretében  nem  nyújtható  be.

Kivéve  ha  az  ügyfél  az  ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb az ÁTK IV. támogatási kérelme benyújtása napjáig benyújtotta.

Amennyiben az ügyfél olyan támogatási egységre kíván támogatást igényelni, amellyel kapcsolatban korábban

 • ÁTK I. jogcímre, ÁTK II. jogcímre, ÁTK III. jogcímre, vagy
 • BaTeK jogcímre támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben – a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve –jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor részére e rendelet alapján kizárólag abban az esetben adható támogatás, ha a jogorvoslati kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.

 

E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:

 • a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezőgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet meghaladja,
 • az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, ÁTK III. jogcímhez, valamint a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal

és

 • i. a műveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
 • ii. amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond

 

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

A támogatás keretösszege 40 milliárd forint, melyből 10 százalék kis értékű beruházások számára nyújtandó.

A jóváhagyható támogatás összege kis értékű beruházás esetén az összes megvalósítási hely vonatkozásában nem haladhatja meg a 25 millió forintot, egyéb esetben megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 867.297.060 forintot.

A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át.

Az összes megvalósítási hely vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadás 12 %, de legfeljebb 10 millió forint lehet.

A támogatás mértéke

 • a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az árajánlat értékének legfeljebb 40%-a,
 • KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás 50 %-a,
 • ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a referenciaár vagy árajánlat legfeljebb 50%-a,
 • ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, akkor a referenciaár vagy árajánlat értékének legfeljebb 60%-a.

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 31. között a pályázó lakhelye, székhelye szerint regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.

 

Változások az előző kiíráshoz képest – Mire figyeljünk?

 • A támogatási kérelemben lehatárolták a kis értékű beruházásokat. Ezek más pontozási rendszer szerint kerülnek elbírásra. A 25 millió Ft kapott támogatás 40 % támogatásintenzitás mellett 62,5 millió Ft, 50 % intenzitás mellett 50 millió Ft beruházási értéket jelent.
 • A korábbi rendelthez képest jelentős mértékben változott az értékelésnél alkalmazott pontozási rendszer. Ezen belül teljesen más szempontok szerint értékelik a pénzügyi terveket. A szöveges üzleti terv fejezetcímei ugyan megegyeznek a korábbiakkal, de tartalmában alig hasonlít az előzőekre. Látszólagos egyszerűsége ellenére nagyon figyeljünk az alátámasztó dokumentumok csatolására és a leírtak összhangjára a pályázat más részeivel. Értékes pontokat érhet!
 • Az előző kiírásokban a támogatási egységekhez kapcsolódó elszámolható kiadások állategységhez voltak rendelve, ez a feltétel a mostani rendeletből kikerült.
 • Korábban csak az infrastrukturális beruházásokhoz kellett költségvetést vagy árajánlatot csatolni, ez most teljes körűen kiterjed az építési és technológiai tételekre is. A költségvetést megvalósítási helyre és támogatási egységekre bontva célszerű készíteni az adatlapok tölthetősége érdekében.
 • A kötelezettség fenntartási idő nem a határozat kézhezvételétől, hanem az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.
 • A beruházás megvalósítására nem három év áll rendelkezésre, hanem 2015. január 31-ig be kell fejezni, ez megközelítőleg két év lesz a határozat keltétől.
 • A fejlesztést ezt megelőzően 9 hónapon belül kellett megkezdeni, kötelező beruházási méret nélkül. Most ez 6 hónapra csökkent és az elszámolható költségek legalább 10 %-ával el kell számolni.
 • Azok a potenciális pályázók, akik indultak a korábbi ÁTK I.-II.-III. vagy BaTeK jogcímeken ugyanazon megvalósítási helyre, ugyanazon támogatási egységre vonatkozóan csak úgy nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha az előző pályázatuk utolsó kifizetési kérelmét az ÁTK IV kérelem benyújtása előtt benyújtották vagy benyújtják. Más megvalósítási helyre, vagy ugyanazon megvalósítási helyen más támogatási egységre ők is korlátozás nélkül pályázhatnak.
 • A pályázat nem ad lehetőséget hiánypótlásra. Ezért különös gondot fordítsunk az adatlapok és csatolandó dokumentumok teljeskörűségére, valamint tartalmi és formai megfelelőségére. Hiányzó vagy hibás dokumentum esetén a teljes pályázatot elutasíthatják, vagy egy fokkal kedvezőbb esetben jelentős tételeket vonhatnak le belőle!
 • Az állattartó telepi pályázat rendeletszáma 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet. Megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 82. számában. A támogatási kérelem összeállításához azonban nem elégséges csak ezt a rendeletet ismerni. A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) tartalmazza az EMVA pályázatok általános szabályait. További jogcím specifikus dolgokat tartalmaz a 104/2012. (VII. 20.) számú MVH közlemény, valamint az adatlapok és az üzleti terv kitöltési útmutatói is. Ezek együttes ismerete szükséges a hibátlan kérelmek összeállításához.

 

Nem változott, de lényeges

 • Engedélyköteles építési beruházás esetén nem szükséges a jogerős építési engedély. Kell viszont a komplett engedélyezési tervdokumentáció, és a hatóság igazolása, hogy az engedélyezési folyamat elindult.
 • Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is kell egy egyszerűsített tervdokumentáció műszaki leírással, és a hatóság igazolása, hogy a tevékenység nem engedélyköteles.
 • A klasszikus értelemben vett mezőgazdasági gépre (erőgép, rakodó, pótkocsi, stb) az ÁTK-III.-hoz hasonlóan most sem, a mezőgazdasági gépkatalógusban szereplő technológiai eszközökre (etető, itató, fűtés, szellőzés, stb) viszont lehet kérelmet benyújtani.

 

Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze.

A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést.

 

A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

 

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

2012.07.16 – 2012.08.16.

40.000 Euro

Végleges

Megjelent. Júliustól benyújtható.
Állattartó telepek korszerűsítése

2012.08.01-2012.08.31.

40-60 %

867.297.000 Ft

Végleges

Megjelent. Augusztusban benyújtható.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

2012. augusztus

?

?

Bizonytalan

Nincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.
Tanyafejlesztési Program

2012.07.09 – 2012.08.31.

75-90 %

7.500 Euro -10.000.000 Ft

Végleges

Megjelent. Júliustól benyújtható.
Falumegújítás- és fejlesztés

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.
A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése

2012.10.16 – 2012.12.17.

20-40 %

100.000.000 Ft

Várható

Időpont jogszabály módosítás alapján. Feltételek előző kiírás szerint.
GAZDANet program

2012.09.01 – 2012.09.30.

40-50 %

90.000 Ft

Végleges

Megjelent. Szeptemberben benyújtható.

 

Pályázati hírek, információk

 • Júliusban több támogatási kérelem esetében is döntés született. Megkapták a határozatokat az Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, a Mezőgazdasági utak fejlesztése és a Kertészet korszerűsítésére a kérelmezők. A magas elutasítási arányok miatt a korábbiakhoz képest rendkívül alacsonyan húzták meg a támogatási ponthatárt. A Mezőgazdasági utak fejlesztése jogcím esetében 26 pont (26 %), míg a Kertészet korszerűsítésére 52 pont (56 %) kellet a nyeréshez.
 • V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 2012.06.13-án tartott budapesti sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a következő hónapokban várhatóan megjelenik a nem mezőgazdasági tevékenység kialakítását (diverzifikálás) segítő kiírás. Szeptemberben a vidéki örökség megőrzésére és falufejlesztésre is lehet majd pályázni.
 • Megjelent a 62/2012 (VI.29.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételeinek feltételeiről, melynek keretében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű támogatására, illetve a települési és térségi fejlesztések támogatására lesz lehetőség.
 • Megjelent a 60/2012 (VI.28.) VM rendelet a GAZDANet programhoz nyújtott támogatás igénybevételeinek feltételeiről. A támogatás segítségével támogatás vehető igénybe a gazdasági tevékenység céljából történő használathoz szükséges hardver és szoftver beszerzéséhez.

 

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda

Bábolna