fbpx

Tejágazat állatjóléti támogatása

Írta: Szerkesztőség - 2011 április 26.

A 18/2011. (III. 9.) VM rendelet szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről. A 36/2011. (III.22.) MVH közleménye tartalmazza a támogatási kérelem dokumentumait.

Az állattartó által a TIR-ben nyilvántartott tenyészetéhez tartozó tartási helyeken tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után gazdálkodási évente ÁE-nként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.

A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Az alaptámogatás esetén a kötelezettségek mindegyikét vállalni kell. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.

A támogatásra jogosult köteles a vállalt, a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.

Támogatás illeti meg az állattartót a kötelezettségek betartása miatt keletkező ügyleti költségek megtérítésére. Az állattartó az ügyleti költségek megtérítésének igénybevételét a támogatási kérelmében jelezheti, és az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával igényelheti. Mivel az első évben a támogatási kérelem és a kifizetési kérelem együttesen kerül benyújtásra, egy alkalommal kell jelezni az ügyleti költség megtérítésének igényét.

A támogatás igénybevételének általános feltételei:

Támogatásra az állattartó akkor jogosult, ha

a) a TIR-ben nyilvántartott tenyészetéhez tartozó tartási helyeken az ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart és

b) rendelkezik a tartási helyek szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságának hatósági bizonyítványával arról, hogy a tartási helyek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania:

a) az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt, „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó előírásokat és

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket.

Alaptámogatások kötelezettségvállalásának köre:

1. az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult által a tartási helyen négyzetméterenként maximálisan 0,24 ÁE tartható, ami ÁE-ként 4,17 m2 férőhelyigénynek felel meg.

2. a gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult köteles az istállóban és a nyitott állattartó létesítményben tartott tejtermelő szarvasmarhákat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni kell, és erről telepi munkanaplót vezetni.

3. a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult köteles rendelkezni az ellátó állatorvos által ellenjegyzett biztonsági tervvel.

A biztonsági tervnek ki kell terjednie:

a) az adott tartási helyen az állatjólétet veszélyeztető tényezőkre, valamint

b) a tartási hely környezetéből,

c) a gépek, berendezések üzemeltetéséből,

d) az eszközök használatából, valamint

e) a tejtermelő szarvasmarhák gondozását végző személyek egészségügyi és higiéniás körülményeiből származó állatvédelmi kockázatok csökkentéséhez vagy elkerüléséhez szükséges intézkedésekre.

A támogatásra jogosult köteles a biztonsági tervet gazdálkodási évenként felülvizsgálni és szükség szerint aktualizálni. A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel a mindenkori biztonsági terv tartalmát az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A biztonsági tervhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni.

4. a fejési technológiára és a preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen tartott nőivarú tejtermelő szarvasmarháknak csülökápolást biztosítani: félévente körmölést, negyedévente lábfürösztést végezni, ezeket a telepi munkanaplóban rögzíteni kell.

A támogatásra jogosult tartási helyenként köteles fejési szabályzatot készíteni, és azt a tartási helyen őrizni, továbbá a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A fejési szabályzathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni. A támogatásra jogosult – napi rendszerességgel – köteles a fejési munkafolyamatokról munkanaplót vezetni, és azt a tartási helyen őrizni.

Kiegészítő támogatások kötelezettségvállalásának köre:

1. a paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult köteles a külső és belső paraziták ellen védekezni, valamint a telepre vonatkozóan rovarmentesítési programot megvalósítani.

2. a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség

Az állattartó a legeltetési időszakban a legeltetett támogatható állatok átlaglétszáma után jogosult támogatásra, ha legfeljebb 1,8 ÁE/ha mértékű terhelésig folytat legeltetést (legeltetési időszak minden napján ennek teljesülnie kell). A legeltetésről a támogatásra jogosultnak tartási helyenként gazdálkodási évenként legeltetési naplót kell vezetnie.

Az állattartónak a területek vonatkozásában legalább az aktuális kifizetési kérelem évére használati joggal kell rendelkeznie.

3. a takarmányozásra vonatkozó kötelezettség

A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen található állomány számára

a) a kérődzők vízszükségletének megfelelő vízhez való korlátlan és folyamatos hozzáférést biztosítani, valamint

b) olyan takarmányozási recepturával kell rendelkezni, amely biztosítja a tejtermelő tehén táplálóanyag szükségletnek megfelelő beltartalmi összetevőjű és mennyiségű takarmányt

A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel a takarmányozási receptúra tartalmát az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A takarmányozási receptúrához kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni

A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen tartott tejtermelő szarvasmarháknak – az életkori sajátosságnak megfelelően – a támogatási időszakot megelőző hónapra vonatkozó takarmányozási dokumentációban rögzítetthez képest ÁE-ként napi 1 kg többlet szénát biztosítani.

A támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelmet 2011. április 1. és április 30. között lehet benyújtania az MVH-nak az állattartó székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton tértivevényesen.

A benyújtási időszak utolsó napja (2011. április 30.) és az azt követő nap (2011. május 1.) munkaszüneti napok, ezért a kifizetési kérelmek legkésőbb 2011. május 2-án adhatók postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • a Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a tartási hely maradéktalanul megfelel a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak;
  • a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat (pl. agrár-végzettséget igazoló dokumentumok, Tej Terméktanács vagy elismert tenyésztőszervezet igazolása, termelői csoport igazolása, szaktanácsadóval kötött szerződés egyszerű másolata);
  • közös tartás esetén a közös tartásban résztvevő, de a rendelet alapján támogatási kérelmet be nem nyújtó állattartók nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező által a támogatási kérelmen feltüntetett terület a kérelmező használatában van.

A támogatási kérelem elbírálása:

A támogatási kérelmeket az MVH pontrendszer alapulvételével, rangsor állításával bírálja el.

A kifizetési kérelem benyújtása:

A támogatási kérelem magában foglalja az első kifizetési kérelmet is. A további kifizetési kérelmeket évente,szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon, az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez.

A 2011. évben benyújtott kérelmek tekintetében a kifizetés alapjául szolgáló gazdálkodási év a 2011. május 1. és 2011. október 31. közötti időszak.

A támogatás folyósítása:

A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján forintban történik.

Az adott évi támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

Amennyiben a támogatásra jogosult az adott évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban az adott évben is fennállnak, amelyek betartását az MVH helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: [email protected]