A környezetvédelmi termékdíj átalány fizetésének szabályai

A környezetvédelmi termékdíjról, valamint egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. LVI. Törvény (a továbbiakban Kt.) 2010. január 1-jétől hatályba lépő 5/F §-a szerint:

„5/F. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt éves árbevétellel rendelkező, valamint a tárgyévben kötelezetté váló, 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) termékdíj-átalányt fizet.

(2) A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi kétezer forint.

(3) A tárgyévet megelőző évben évi tíz milliót meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi hétezer forint.

(4) A tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi ötezer forint.

(5) A termékdíj-átalányt a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni a vámhatóság által vezetett, a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott számlaszámra.”

 

 A mezőgazdasági termelő fogalma

„Mezőgazdasági termelő: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjának nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek a gazdasága a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint, és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.”

 

 A mezőgazdasági tevékenység fogalma

A Rendelet 2. cikk c) pontja határozza meg mezőgazdasági tevékenység fogalmát, mely szerint mezőgazdasági tevékenység: „mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását a 6. cikkben meghatározottak szerint”.

A Rendelet 2. cikk f) pontja határozza meg a mezőgazdasági termék fogalmát („a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati termékek kivételével, valamint a gyapot”), amely konkrét meghatározásához azonban a Római Szerződés I. számú mellékletében felsorolt termékek.

 

 A mezőgazdasági termék fogalma

A Római Szerződés I. számú melléklete felsorolja azon termékeket, amelyek mezőgazdasági termékeknek minősülnek.

Amennyiben a mezőgazdasági terméket a kötelezett maga állítja elő, tevékenysége csak ekkor minősül mezőgazdasági tevékenységnek.

Példa: a szőlőből bor előállítása mezőgazdasági tevékenységnek minősül, függetlenül attól, hogy a szőlő saját gazdaságból származik-e.

De nem minősül mezőgazdasági tevékenységnek a vásárolt bor palackozása, ami szimplán csomagolási tevékenységet jelent, és az általános szabályok szerinti fizetési kötelezettséget keletkezteti.

Amennyiben a kötelezett a fent felsorolt feltételeket együttesen teljesíti, termékdíj fizetési kötelezettségét átalány-fizetéssel teljesíti.

 

 A termékdíj törvény szerinti éves árbevétel

Az árbevételt érintő kérdésben az árbevételnek kizárólagosan a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.

Egyéb termékdíj fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenysége esetén a kötelezett az általános fizetési feltételek szabályai alá tartozik.

Az árbevétel tekintetében a bruttó árbevételt kell alapul venni.

Amennyiben egy családi gazdaság esetében az őstermelői igazolványon több név is szerepel, az ő közös bruttó árbevételüket kell a bevétel tekintetében figyelembe venni.

Példa: nem tartozik bele a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelembe a kötelezett mezőgazdasági traktorok forgalmazásából származó jövedelme.

Amennyiben azonban a kötelezett a jogszabályban meghatározottak szerint mezőgazdasági termelőnek minősül, e tevékenységével összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségét (például a termékek csomagolása tekintetében felmerülő fizetési kötelezettség, saját célra behozott mezőgazdasági gép termékdíj-köteles része tekintetében fennálló fizetési kötelezettség) az átalánydíj megfizetésével teljesíti.

Ennek megfelelően az átalányfizetéssel teljesíti a kötelezett a mezőgazdasági terméke csomagolásával kapcsolatos bérgyártásból keletkező fizetési kötelezettséget. (A Kt. 20.§ 4. pontja meghatározza, hogy mit tekint a termékdíjas szabályozás bérgyártásnak.)

A termékdíj átalányt fizető mezőgazdasági termelőnek csak VPID számmal kell rendelkeznie, melyet a http://www.vam.hu honlapon elérhető nyomtatvány kitöltésével kérelmezhet az első fokú hatósági jogkörrel rendelkező vámszerveknél.

A VPID adatlap a http://www.vam.hu/mainMenu.do?modulId=15 linkre kattintva érhető el. Az ügyfélnek a nyilvántartásba vételhez GLN számmal nem kell rendelkeznie.

 

A termékdíj átalány alkalmazásának bejelentése

A bejelentés teljesítéséhez a „Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány” (KT10-BEJKE) alkalmazandó, ezen belül a Főlap Bejelentés mezőjében a termékdíj átalánnyal kapcsolatos részt is ki kell tölteni úgy, hogy az árbevétel szerinti sorban lévő jelölőnégyzetben „X” jellel kell jelölni a mezőgazdasági termelőre vonatkozó átalányt.

A kitöltött lapot cégszerű aláírást követően postai úton kell beküldeni április 20-áig, vagy a 2010-ben termékdíj-átalány fizetésére kötelezetté váló esetében a kötelezetté válását követő 15 napon belül.

 

A termékdíj átalányt fizetési kötelezettség mértéke a tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi kétezer forint, a tárgyévet megelőző évben évi tíz milliót meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi hétezer forint, míg a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi ötezer forint.

Fontos, hogy a mezőgazdasági termelőnek csak a mezőgazdasági tevékenysége során keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettsége bír jelentőséggel a termékdíj átalány szerinti szabályok értelmezésénél.

Alapesetben a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévet megelőző évben elért mezőgazdasági tevékenységéből (kivéve az év közben ilyen jellegű tevékenységet megkezdő termelőket) származó árbevételét kell figyelembe venni az átalány összegének meghatározásakor, míg más tevékenységéből származó termékdíj-fizetési kötelezettségére a Kt. (fenti I. pontban részletezett) általános szabályai vonatkoznak.

A mezőgazdasági termelő kötelezettnek a termékdíj-átalányt a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni a 10032000-01037454-00000000 számú VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára a VPID szám feltüntetésével.

A termékdíj átalány alkalmazására jogosult mezőgazdasági termelőnek – ha kizárólag mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik – a Kt. 3. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartást és termékdíj bevallást nem kell teljesítenie.

 

Termékdíj-fizetési kötelezettségek teljesítése egy rövid példán keresztül

„A” nevű mezőgazdasági termelő almatermesztéssel és az alma nagykereskedőknek történő értékesítésével foglalkozik.

Az „A” nevű termelő a gyümölcs (közvetlen fogyasztásra, élelmezésre alkalmas) leszedését  követően közvetlenül a termőterületen műanyag és faládákba pakolja és értékesíti a vele szerződésben álló zöldség-gyümölcs felvásárlóknak.

A mezőgazdasági tevékenységét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végzi és az ebből származó 2009. évi árbevétele 28 millió forint. Mivel a termékek (gyümölcs) a műanyag és faládákba történő behelyezésével és értékesítésével csomagolás termékdíj-köteles termék forgalomba hozatala is megtörténik, ezért a mezőgazdasági termelőnek termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik a műanyag és faláda tömege után.

 

Termékdíj-átalány alkalmazásának szempontjai:

  • a termesztett gyümölcs a Szerződés I. Mellékletében megtalálható mezőgazdasági termék (8. Árucsoportban lévő élelmezési célra alkalmas gyümölcs)
  • a mezőgazdasági tevékenység során mezőgazdasági termék termesztése történik, és a mezőgazdasági termelő a Közösség területén gazdálkodik
  • a termékdíj-fizetési kötelezettség a műanyag és faládák, mint csomagolás forgalomba hozatala után keletkezik (általános esetben – a termékdíj átalány alkalmazása nélkül – a műanyag csomagolás után 36,- Ft/kg, illetve a fa csomagolás után 16,- Ft/kg-os termékdíj tétellel számított termékdíjat kell megfizetni)
  • az előző évi mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele 10 millió forint és 50 millió forint között volt.

„A” nevű mezőgazdasági termelő teendői (kötelezettségei)

  •  a II./3. szerinti VPID számot kell kérelmeznie
  •  a II./4. pont szerinti bejelentést kell (2010. április 20-ig) teljesítenie
  •  a 7000,- Ft termékdíj átalányt a II./5. pont alapján meg kell fizetni (2011. március 31-ig).

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértő

átalány környezetvédelem mezőgazdaság növénytermesztés termékdíj