Gazdálkodási naplóval kapcsolatos adatszolgáltatás

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 14.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területére vonatkozóan Gazdálkodási Naplót kell vezetniük. A naplót papír alapon és elektronikus formában is lehet vezetni. Beküldeni elektronikus úton a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSZH) csak bizonyos adatokat szükséges, minden lezárt gazdálkodási év után szeptember 1. és november 30. között.

Az első gazdálkodási évre vonatkozó adatokat 2010. szeptember 1-jétől november 30-ig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.

A benyújtás elmulasztása a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az előző (első) gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-kal történő csökkentését vonja maga után.

A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség.

A teljes Gazdálkodási Napló vezetése kötelező, hiszen a helyszíni ellenőrzés a Gazdálkodási Napló eredeti példánya alapján történik. A napló eredeti példányát, elektronikusan vezetett napló esetében pedig az adott gazdálkodási év lezárását követően kinyomtatott példányát a támogatási időszak végét követő második gazdálkodási év végéig meg kell őrizni.

A 96/2009. (XII. 9.) ÚMVP IH közlemény a gazdálkodási naplót word és excel formában és a gazdálkodási napló kitöltéséhez a segédletet, a 22/2010. (IV. 13.) ÚMVP IH közleménye pedig az AKG rendeletben foglalt elektronikus adatszolgáltatást és a „web-GN” adattartalmát tartalmazza.

Tápanyag gazdálkodási tervvel kapcsolatos adatszolgáltatás

Az előző gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv előírt adattartalmát évente szeptember 1. és november 30. között, elektronikus úton kell benyújtani az MgSzH-hoz, első alkalommal 2010. szeptember 1. és november 30. között.

A tápanyag-gazdálkodási terv kötelezően beküldendő tartalmi elemei:

– Gazdálkodási év, illetve célprogram kód megnevezése;

– Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma, adott évi tábla sorszáma, területe (ha);

– Trágyázott kultúra megnevezése, hasznosítási kódja;

– Maximálisan kijuttatható hatóanyag (N, P2O5, K2O kg/ha)

– A tápanyag gazdálkodási terv alapja: egyszerűsített mérlegszámítás, talajvizsgálat, levélanalízis.

Agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények

1.Tápanyag-gazdálkodási minimumkövetelmények

A gazdaság egészére vonatkoztatva a talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat.

2.Növényvédelmi minimumkövetelmények

2010. december 31-ig minimumkövetelményként figyelembe veendő előírások

1.) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.

(engedélyköteles termék: a növényvédő szer, növényvédőszer-hatóanyag, -adalékanyag, – segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével), valamint a termésnövelő anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethető egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez kötött;).

2.) A növényvédő szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet és az emberi egészség védelmét szolgáló intézkedések betartásával lehet tárolni.

3.) A növényvédő szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek szerepelniük kell a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében, vagy megfelelő nemzetközi minőségtanúsítási okirattal kell rendelkezniük, továbbá megfelelő műszaki állapotban kell lenniük.

4.) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szereket kizárólag a kategóriának megfelelő végzettségű ember vásárolhatja, vagy használhatja fel.

5.) A növényvédő szer címkéjén és/vagy a használati utasításban foglalt korlátozásokat be kell tartani.

6.) Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).

B.) 2011. január 1-jétől minimumkövetelményként figyelembe veendő előírások

Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).

A fenti követelmények betartását az ellenőrök a terület, illetve a telephely bejárásával, illetve a dokumentumok (gazdálkodási napló, számlák, bizonylatok, szerződések, stb.) átvizsgálásával ellenőrzik.

Összeállította: Agócs Bernadett
ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322
E-mail: [email protected]