Pályázat – Állattartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS

A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.

A Felhívás címe: Állattartó telepek korszerűsítése

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.1-16

Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban a versenyképesség és az energiahatékonyság javítása, valamint a foglalkoztatottak számának növelése érdekében1.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vételét, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

· a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

· az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

· projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi célok eléréséhez;

· a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

1  Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza át a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.

2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1.   A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása.

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékének az Európa 2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%-ra történő növeléséhez.

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök,  gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás- hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 3,1 Mrd Ft.

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 1,06 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és  az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 1,79 Mrd Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 5,95 Mrd Ft.

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be támogatási kérelmeket vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások

mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. 3

Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott projektek várható száma: 300 db.

1.3. A támogatás háttere

Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg az 1012/2016 (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.1.1. számú, az állattenyésztési ágazat fejlesztése című műveletének ,,A’’, ,,B’’ és ,,D’’ célterülete szolgál.

2.   ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3.   A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi bontásban:

 

3 Amennyiben az értékelés során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait a magyar számviteli szabályozás alapján közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, amelyet Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, amely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

Támogatható tevékenységek:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b)   Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület-, szociális helyiség építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása)

2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Támogatható tevékenységek:

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

A támogatást igénylők csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan, illetve csak szakmailag indokolt tevékenységre nyújthatnak be támogatási kérelmet.

B)   Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:

· Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

· Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

· Világítási rendszerek korszerűsítése.

· Beépített   technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések,   új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

· Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

3.1.1.1.  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetén nem releváns.

3.1.1.2.  Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás esetén nem releváns.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek  önállóan nem, csak  valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

· Projekt előkészítés:

o   szakmai előkészítés,

o   közbeszerzés;

· Mérnöki feladatok;

· Projektmenedzsment;

· Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

· A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi közlekedő utak kialakítása, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);

· Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;

· Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (8. számú szakmai melléklet szerint);

· Ingatlan vásárlása.

3.1.2.1.   Kötelezően   megvalósítandó,   önállóan   nem   támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás esetén nem releváns

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás esetén nem releváns

3.2.  A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A  Felhívás  keretében  nyújtott  támogatás  nem  minősül  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami támogatásnak.

3.3.  Nem támogatható tevékenységek

A  Felhívás  keretében  a  3.1.1.  –  3.1.2.  pontokban  meghatározott  tevékenységeken  túlmenően  más tevékenység nem támogatható.

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

· A trágyatárolók építésére, illetve az istállón kívüli trágyakezelés megvalósítására irányuló, a VP5- 4.1.1.6-15 kódszámú felhívásban támogatott tevékenységek.

· A  mindenkor  hatályos  Nemzeti  Méhészeti  Programban  támogatott  tevékenységek,  továbbá kaptárak, méhészkonténerek beszerzése.

· Erőgépek beszerzése.

Célterületek és fókuszterületek összekapcsolódása

A projekt tervezése során a támogatást igénylőnek a 3.1.1. és a 3.1.2. pontok szerinti tevékenységekhez tartozó, igényelt támogatási összegeket a következő táblázat szerint kell megterveznie:4 5

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG FÓKUSZTERÜLET
2/A 5/B 2/B6
tervezett támogatás igény (ezer Ft)
A) célterület

A  versenyképesség  javítása  érdekében  építéssel  járó  technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása.

B) célterület

Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

Összesen:

 

4 A tervezés során 5.3 pontban foglaltak figyelembe vétele szükséges.

5 Egy támogatott tevékenységhez csak egy fókuszterület rendelhető hozzá.

6  Amennyiben a támogatást igénylő Fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, abban az esetben a támogatott tevékenységhez tartozó becsült támogatás igényt kizárólag a 2/B fókuszterülethez kell besorolnia.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1.  Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A  projekt  műszaki,  szakmai  tartalmának  meghatározásához  az  alábbi  elvárások  figyelembe  vétele szükséges:

I. Általános elvárások:

1. A Felhívás keretében támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:

a. lófélék (ló, szamár, öszvér),

b. húshasznosítású galamb,

c. strucc, emu,

d. fürj,

e. nyúl,

f. méh,

g. csincsilla.

2. A támogatást igénylőnek meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet előírásainak.

3. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus- változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

4. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

5. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.

6. A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.

b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

A későbbiekben meghirdetésre kerülő, Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (6.1.1) alintézkedése keretében kiírt pályázati felhívásban támogatott fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhet úgy, hogy a 6.1.1 alintézkedés szerinti pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők a jelen Felhívás értékelése során.

7. A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében, egy adott megvalósítási hely vonatkozásában

kizárólag egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban. Ugyanazon támogatást igénylő több megvalósítási hely vonatkozásában is nyújthat be támogatási kérelmet, azonban egy támogatási kérelem kizárólag egy megvalósítási helyre vonatkozhat. Ugyanazon támogatást igénylő a Felhívás 4.3 pontjában meghatározott egyes elbírálási időszakokban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

8. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában a 7. számú mellékletben meghatározott adatok szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

9. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Hatósági  engedélyeztetéssel,  dokumentumokkal  kapcsolatban  a  kedvezményezettnek  az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

2. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.

3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

4. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) legalább a jogerős elvi vízjogi engedélyt,

b)   meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Amennyiben a beruházás vízjogi szempontból nem engedélyköteles úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele az eljáró hatóság nyilatkozata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentációt.

5. Legkésőbb  az  első,  vízi  létesítmény  megvalósításával  kapcsolatos  kifizetési   kérelemhez

mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt.

6. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).

7. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell.

8. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első elszámolással érintett kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte és benyújtása.

9. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

III.   Energiahatékonyság   javítására,   illetve   megújuló   technológia   alkalmazására   vonatkozó projektekkel kapcsolatos elvárások:

1. Az energiahatékonyság javítását célzó B 1. (a 3.1.1. pont szerint) célterület keretében megvalósuló tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os hatékonyságjavulást az alábbiak szerint szükséges igazolni:

Hűtéssel és/vagy fűtéssel ellátott épület (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § e) pont alatti kategóriába nem tartozó épület) energetikai-korszerűsítése esetén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a meglévő állapotra energetikai tanúsítványt kell kiállíttatni, valamint a tervezett állapotra vonatkozóan  a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (a továbbiakban TNM rendelet) szerinti számításokat kell készíteni. A számításokat alátámasztó munkarészben meg kell határozni a felújításra irányuló javaslatok energetikai minőségét és az azokkal elért energia-megtakarítást az összesített energetikai mutatóban. A korszerűsítéssel érintett szerkezetnek és jelentős felújítás esetén az egész épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott költségoptimalizált követelményeknek. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak szükséges elkészíttetni, illetve benyújtani az épületenergetikai tanúsítványt, illetve a fentiek szerint a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.

Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § e) pont alatti kategóriába tartozó épület), illetve a 176/2008. Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó épületek energetikai felújítása esetén az érintett építmények energetikai méretezését épületgépész vagy energetikus mérnök által el kell végeztetni, illetve energetikai számítást kell készíttetni és benyújtani. Ebben a 10 %-os fajlagos energia-megtakarítást igazolni kell a meglévő és a tervezett állapotra vonatkozóan. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.

Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás esetén a technológia egységre vetített energiaigény 10%-os fajlagos energiajavulását kamarai tagsággal rendelkező energetikai vagy technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell igazolni energetikai számítással. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni az energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.

A tervezett beruházás tervdokumentációjára alapozott, szakértő által készített és ellenjegyzett, fentiek szerinti energetikai számításoknak egyértelműen be kell mutatnia, hogy a tervek alapján várhatóan milyen energiahatékonyság növekedés érhető el a fejlesztést követően, százalékpontokban kifejezve.

2. A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége nem lehet több mint az üzem által vásárolt energia mennyisége.

3. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.

4. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet.

5. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.

7. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

8. Amennyiben a tervezett projekt az 1.-7. pont valamelyikében érintett, akkor a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó leírást, tervet, számítást, dokumentációt.

IV.   A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő.

3. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a benyújtásakor hatályos, az MVH honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.

5. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni (a Felhívás 1. számú melléklete szerint). A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.

6. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.

7. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.

8. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

9. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, az 1. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól7 származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási  kérelem  céljait  figyelembe  vevő  legkedvezőbb  ajánlattal  rendelkező  gépet,  vagy

technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;

10.   A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2.  Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

·   Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

·   A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3.  Egyéb elvárások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben   a  kedvezményezett  munkavállalókat   foglalkoztat,  úgy  vállalnia  kell,   hogy  mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a 4.4.2.3. Tartalmi

 

7 Forgalmazó alatt nem kizárólagosan magyar forgalmazó értendő.

értékelési szempontok 8. pontjában, a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy- statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

A létszámfenntartásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartásához fűződő jogkövetkezmények a Felhívás 5. számú mellékletében találhatók.

Állatlétszám szintentartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 9. számú melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát.

3.4.2.  Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy – egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre.

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4.  A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1.  projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.

A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket – a lenti kivételtől eltekintve – a projekt részeként nem lehet elszámolni.

A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja tartalmazza.

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6. pontja tartalmazza.

A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24. hónap utolsó napja.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi  rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint

a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.6.  Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1.  A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

3.6.2.  A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaktól eltérően az alábbi feltételeknek megfelelnek:

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni és használati viszonyai tekintetében az ÁÚF 7. pontjában foglaltak nem alkalmazandók. A projekt megvalósítása érdekében azonban, amennyiben az nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, igazolni kell a használat jogcímét, azzal, hogy a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított kell legyen, továbbá a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához.

Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban olyan bejegyezett jog, vagy feljegyzett tény szerepel, mely érinti az ingatlan használatát, hasznosítását, úgy e jog jogosultjának nyilatkozata csatolandó, hogy a beruházás megvalósításához hozzájárul.

3.7.  Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1.  Indikátorok

A projektek kapcsán támogatott műveletek száma minimum 1.

3.7.2.  Szakpolitikai mutatók

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.7.3.  Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.8.  Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.9.  Biztosítékok köre

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltaktól eltérően az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10.  Önerő

Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Az önerő rendelkezésre állását a  támogatási  kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleg igénylést is) – természetes személy kivételével – az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Az egyszeri elszámolók – természetes személy kivételével – nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

4.   A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1.  Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a.   a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

•   A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti  évre  vonatkozóan  rendelkezik  a  felhívás  mellékletét  képező

„Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a  támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 11. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

•   Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

b.   a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

c.   a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek.

2.   Jelen  Felhívás  keretében  a  támogatási  kérelem  benyújtására  kollektív  beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív  projektnek  minősül  a legalább  öt  –  jogilag és  gazdaságilag  egymástól független  – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül

továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél kell, hogy legyen.

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján  partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

8

Kollektív projekt esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja a fent meghatározott értéket (1 275 000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a termelői csoport, illetve a termelői értékesítő szervezet STÉ-je meghatározása szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni.

4.2.  Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás:

a) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

b) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen Felhívás keretében – a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan  – már részesült támogatásban. (Ugyanazon támogatást igénylő eltérő elbírálási időszakokban több megvalósítási hely vonatkozásában is részesülhet támogatásban, lásd a Felhívás 3.4.1.1. I. 7. pontja.);

c) termény-, illetve takarmánytároló építésére vonatkozólag azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely a VP2-4.1.2.-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése című felhívás keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.

4.3.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

8 Amennyiben az értékelés során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait a magyar számviteli szabályozás alapján közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, amelyet Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, amely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2016. július 6.

–   2016. október 6.

– 2017. január 6.

–   2017. április 6.

– 2017. július 6.

–   2017. október 6.

– 2018. január 6.

– 2018. május 6.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

4.4.  Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1.  Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Az IH a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatók.

4.4.2.  Kiválasztási kritériumok

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

a)   a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek. (A Felhívás 6. pontja szerint) Amennyiben a hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok

Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Az értékelés alapja
1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez   az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása.9 10 3 Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft. igazolása, illetve nyilatkozat a kötelezettségvállalás tekintetében.
2.  A  támogatást  igénylő  minőségrendszerben  vesz részt.11 12 3 Igazoló dokumentum

 

9 Ökológiai gazdálkodásra való átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft. által kiállított igazolást legkésőbb az első kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

10 12 14 Konzorcium esetén akkor adható pont, amennyiben a konzorcium minden tagja megfelel az értékelési szempontnak.

11 Elfogadott minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontja szerinti, valamint a következő nemzeti minőségrendszerek: Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ), Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR), Nemzeti Parki Termék (NPT), Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj (MAMD).

13 Konzorcium esetén akkor adható pont, ha a konzorcium minden tagja mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak minősül.

Jelen Felhívás keretében a mikrovállalkozásokra vonatkozó előírások (jogok és kötelezettségek) az őstermelőkre is kiterjednek

15 Több elfogadható tagsági igazolás esetén is maximum 3 pont adható. Termelői csoport vagy termelői értékesítő szervezet igazolása esetén kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor már elismert termelői csoportok vagy termelői szervezetek igazolása fogadható el. Csak állati termék termelésével kapcsolatos tagság elfogadott.

16 A számítást a Felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontja szerint szakértőnek kell elkészíteni, illetve igazolni.

3.   A   kedvezményezett   mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás13 Éves beszámoló, SZJA bevallás, munkaügy- statisztikai adatszolgáltatás jelentés, foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartás
A kedvezményezett mikrovállalkozás 15
A kedvezményezett kisvállalkozás 5
4.  A  projekthez  kapcsolódó  termelői  csoporti,  vagy termelői értékesítő szervezeti tagság.14 15 3 TCS, TÉSZ,

szakmai/szakmaközi szervezet igazolása a tagságról

5. Energiahatékonyság javítására irányuló projekt esetén 10%-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás. Fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítésére vonatkozó kalkuláció16
30 %-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás 3
15 és 30% közötti fajlagos energiahatékonyság javulás 2
15%-ot el nem érő fajlagos energiahatékonyság javulás 1
6. A projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése. 4 Támogatási kérelem, beépítendő berendezések műszaki terve/leírása
7. Környezeti szempontok érvényesítése.

Az értékelés során csak egy szempont vehető figyelembe.

A projekt keretében érintett gazdaságban az ártalmatlanításra17  kerülő hulladék18  mértékének legalább

20 %-kal történő fajlagos19 csökkentése, a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év és a projekt befejezését követő teljes gazdasági év adatainak összehasonlítása alapján számolva.

3 Hulladék nyilvántartás
A projekt keretében érintett gazdaságban keletkező trágya mennyiség legalább 50 %-ának felhasználása, hasznosítása a mezőgazdasági kihelyezés előtt vagy kötelezettségvállalás a cél elérése érdekében (saját komposztálás/saját   biogázüzemi   felhasználás;   átadás 3 Nyilatkozat, alátámasztó szerződés

17 Az ártalmatlanítás definícióját a 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

18 Az „állati hulla” nem értendő a hulladék fogalmába.

19 Termelési kapacitás-, illetve teljesítménycsökkentésből következő hulladékcsökkenés nem elfogadható.

komposztáló  vagy  biogáz  erőmű  részére;  átadás  más feldolgozó részére)20
A  projektnek  részét  képezi  istállón  belüli  trágyakezelés korszerűsítése. 3 Támogatási kérelem
8. A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan létrehozott munkahelyre21 eső támogatási összeg) Nyilatkozat
Több mint 50 millió Ft / új munkahely 0
10 – 50 millió Ft / új munkahely 3
Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely 6
9. A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján. A megvalósítási hely települése
Komplex programmal fejlesztendő járások 5
Fejlesztendő járások 3
Kedvezményezett járások 1
10. Üzleti terv minősége 55 Üzleti terv

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30 pontot.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a Felhívás 5. számú mellékletében találhatók.

5.  A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

 

20 A trágya komposztálásánál, biogáz üzemben történő felhasználásánál, más feldolgozó részére történő átadásánál a 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben foglaltakat be kell tartani.

21 A  támogatást  igénylő  fejlesztéssel  érintett  székhelyén,  telephelyén,  vagy  fióktelepén,  egy  fő  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott

munkavállaló számára létesített új munkahely (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg) legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A záró kifizetésnek feltétele, hogy az új munkahely létesítésének igazolása megtörténjen.

Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő

• kapcsolt vállalkozásának,

• partnervállalkozásának, vagy

• természetes személy közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

5.1.  A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2.  A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3.  A támogatás mértéke, összege

a)   Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 200 millió forint.

b)   A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c)   A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A  kollektív  módon  végrehajtott  projektek  10  százalékponttal  megemelt  támogatási  intenzitásra jogosultak.22

5.4.  Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Az előlegre vonatkozó részletes szabályokat az ÁÚF. 8.2. pontja tartalmazza.

5.5.  Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A

 

22 Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, abban az esetben 10+10 többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza, amelyet a jelen Felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a)   a 3.1 pont szerinti tevékenységek költségei;

b)   az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;

c)   a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

d)   az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása.

e)   A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is.

5.6.  Az elszámolhatóság további feltételei

●   A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete:

A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket – a tervezési dokumentációk költségétől és az 5.5 pont b) pontban felsorolt általános költségektől eltekintve – a projekt részeként a lenti kivételtől eltekintve nem lehet elszámolni.

A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.

●   A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

●   Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra, melyről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.

Ha az áttérés a támogatói okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a támogatói okiratot módosítani kell. A támogatói okirat-módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.

●   A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

●   Jelen Felhívás kertében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

●   A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot;

●   A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni;

●   A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni;

●   Időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot;

●   Időközi kifizetési igénylés a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be;

●   A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt;

● Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség;

● A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.

5.7.  Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A  projekt  tervezése  során  az  egyes  elszámolható  költségtípusok  vonatkozásában  a  következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c pont) 5%
ebből:

· közbeszerzési eljárások lefolytatása

· tájékoztatás, nyilvánosság

· műszaki ellenőri szolgáltatás

· könyvvizsgálat

· projektmenedzsment

1%

0,5%

1%

0,5%

2,5%

Ingatlan vásárlás (5.5. d pont) 2%
Infrastruktúra-fejlesztés  és/vagy  eszköz  beszerzés  (5.5.  e pont) 15%
ebből:

·   terület előkészítés (régészeti feltárás,   lőszermentesítés, földmunkák stb.)

·   üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei (nettó)*

2%

5 000 000 Ft

Termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása a Felhívás 3.1.1.

A) 1b pontja alapján (nettó)

10 000 000 Ft

* Az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeire, eszközeire irányuló beszerzésre igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot, tekintettel arra is, hogy az infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés költségtípusra együttesen elszámolható költség mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 15%-át.

5.8.  Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

1. A  projekt  keretében  működési  költségek,  bérköltségek,  tenyészállatok  és  forgóeszközök vásárlása;

2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;

3. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (Kivétel: A 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.)

5.9.  Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

5.9.1.  felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

1.   Az STÉ módszertan alapján a támogatást igénylő – vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy konzorcium esetén annak tagja – mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok („Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról”; valamint „Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos állatlétszám igazolásához”nyomtatványok). Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

A támogatási kérelem elbírálásához minden esetben szükséges a teljes üzemméret meghatározása , mely az alábbi adatok alapján kerül megállapításra:

–   „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” (Felhívás 11. számú szakmai melléklete);

–   TERA kérelemben feltüntetett azon adatok, amelyek a „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” nevű nyomtatványon nem szerepelnek;

–   „Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos állatlétszám igazolásához” (Felhívás 13. számú szakmai melléklete);

–   szarvasmarha, anyajuh, és anyakecske állatfajok esetében az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok.

A  fenti adatok   megadása   elengedhetetlen a   támogatási   kérelem elbírálásához, azok megadása, és a kapcsolódó nyomtatványok benyújtása kötelező a partner, illetve kapcsolt

vállalkozások esetében is , valamint kollektív projekt esetében a tagok, é s azok partner, illetve  kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában is!

2.   Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő, vagy termelői csoport termelői szervezet vagy konzorcium esetében annak tagja teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő vagy szociális szövetkezet esetében lezárt – üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

o   gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,

o   egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,

o   őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap;

vagy

o   amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt – üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.

3.   Fiatal mezőgazdasági termelő esetében annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg:

3.1.   a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal megyei szintű szerve által kiállított igazolás, amely tartalmazza az első őstermelői igazolvány kiállításának idejét vagy

3.2. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági igazolás.

4.   A Vidékfejlesztési Program 6.1 alintézkedésében meghatározottak szerinti fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű végzettséget igazoló okirat szkennelt változata (a végzettségek felsorolását a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza).

5.   Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:

–   Termelői csoport, vagy termelői értékesítő szervezeti tagság igazolása a Felhívás 10. számú melléklete szerint.

–   Igazolás arról, hogy a támogatást igénylő a támogatással érintett gazdaság vonatkozásában ökológiai gazdálkodást folytat (átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás esetén nyilatkozat).

–   Igazoló dokumentum, amennyiben a támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt.

–   Amennyiben a vállalt szempontok között szerepel a projekt keretében érintett gazdaságban az ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének legalább 20%-kal történő fajlagos csökkentése, úgy az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét igazoló hulladék nyilvántartás másolata a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozólag.

–   Amennyiben a vállalt szempontok között szerepel a projekt keretében érintett gazdaságban keletkező trágya mennyiség legalább 50 %-ának felhasználása, hasznosítása a mezőgazdasági kihelyezés előtt vagy kötelezettségvállalás a cél elérése érdekében, úgy a szempont teljesítését alátámasztó szerződés és/vagy nyilatkozat.

6.   Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti- műszaki tervdokumentációt kell csatolni.

7.   Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a Felhívás

3.4.1.1. II. 4. pontja szerint szükséges engedély, nyilatkozat, tervdokumentáció.

8.   Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő.

9.   Energiahatékonyság javítását célzó B 1. célterület keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai tagságát igazoló okirat másolata. (3.4.1.1. III. 1. pont szerint)

10. Amennyiben a tervezett projekt a 3.4.1.1. III. 1.-7. pont valamelyikében érintett, úgy az adott feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció.

11. Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány. (Amennyiben annak megléte a rendelet értelmében szükséges.)

12. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a gépekre, berendezésekre vonatkozólag 3 db árajánlat az 1. számú melléklet szerint, továbbá – amennyiben releváns – forgalmazói nyilatkozat.

13. Az Felhívás 3.6.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.

14. Konzorcium esetén csatolandó a Felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya.

15. Amennyiben az STÉ üzemméret számítása során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.

16. Az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok, hatósági állatorvos igazolása az állatvédelmi bírság tekintetében a 15. számú melléklet szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelem benyújtását a 4.3. fejezetben foglalt határidőig és az abban foglalt módon kell elvégezni.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az IH fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1.   Az Útmutató célja, hatálya

2.   Kizáró okok listája

3.   A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja

a) A   támogatási   kérelmek   benyújtásának   és   elbírálásának   módja standard eljárásrendben

b) A  támogatási  kérelmek  benyújtásának  és  elbírálásának  módja  egyszerűsített eljárásrendben

4.   Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

5.   Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről

6.   A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

7.   A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

8.   Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről

9.   A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8.  A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1.   számú szakmai melléklet – Az árajánlat kötelező tartalmi elemei

2.   számú szakmai melléklet – Fogalomtár

3.   számú   szakmai   melléklet   –   „KONZORCIUMI   EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum

4.   számú szakmai   melléklet   –   KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

5.   számú szakmai melléklet – Jogkövetkezmények

6.   számú szakmai melléklet – Jogszabálylista

7.   számú szakmai melléklet – A kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél figyelembe veendő adatok listája

8.   számú   szakmai   melléklet   –   Istállón   belüli   trágyakezelés   keretében   megvalósítható projektelemek

9.   számú szakmai melléklet – Az átlagos állatlétszám kiszámításának módja

10. számú  szakmai  melléklet –  Termelői  csoporti,  termelői  értékesítő  szervezeti tagság igazolásához nyomtatvány

11. számú  szakmai  melléklet  –  Kormányhivatal  igazolása  a  mezőgazdasági  tevékenységgel hasznosított területadatokról

12. számú szakmai melléklet – STÉ értékek

13. számú  szakmai  melléklet  –  Hatósági  állatorvos  igazolása  az  éves  átlagos  állatlétszám igazolásához

14. számú szakmai melléklet – Az üzleti terv kitöltési útmutatója

15. számú szakmai melléklet – Hatósági állatorvos igazolása állatvédelmi bírságról