fbpx

Pályázati aktualitások – 2017 május

Írta: - 2017 május 05.

A kertészeti ágazat korszerűsítésének keretében lehetőség nyílik a gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztésére pályázati forrás bevonásával a gazdálkodók részére. Havi tájékoztatónkban most erről a támogatási formáról szeretnénk bővebb információkat közölni az érdeklődők számára.

A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítésénél.

A pályázat elnyerését követő cél a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása, a hozzáadott érték termelésének növelése az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésével, valamint a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzésének támogatása, a nagy kézimunkaigényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján.

Támogatást igénylők köre

· Mezőgazdasági termelő

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik,

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

· Konzorcium

o minden egyes tagnak külön meg kell felelni a mezőgazdasági termelőre meghatározott jogosultsági feltételeknek,

o legalább öt tagból áll,

o nem lehetnek egymásnak partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai.

· Termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok

o árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és

o legalább 50%-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretet.

Támogatásban nem részesülhet:

· aki a jelen pályázati felhívás keretében már részesült támogatásban.

Támogatható tevékenységek

1. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény-ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése

· új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,

· új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,

· meglévő, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése, amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet,

· meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere),

· szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása,

· gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása,

· kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik az első négy pontban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

Cserjés típusú, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében a pályázati felhívás mellékletében szereplő növények telepítése támogatható. A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik.

Cserje típusú növény telepítése esetén, illetve cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növeléséhez kapcsolódó költségek a pályázat mellékleteiben meghatározott összeghatárig számolhatóak el. Valódi levendula és hibrid levendula telepítése esetén – amennyiben saját előállítású dugvány felhasználásával történik – a mellékletben meghatározott összeget csökkenteni kell az alábbi szorzat összegével: hektáronkénti tőszám x 80 Ft.

2. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése

· fosztás, aprítás, morzsolás, vágás, szárítás, csomagolás gépei, eszközei.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Meglévő, cserjés típusú ültetvény területének növelése valamint meglévő ültetvény kivágása, felszámolása esetében a Magyar Államkincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A projekt végrehajtása során legfeljebb 4 mérföldkövet lehet tervezni. Egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A cserje típusú növény telepítése esetében az ültetvényt a termőre fordulástól számított előírt kötelező termesztésben tartási ideig művelésben kell tartani. A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében az ültetvényt a termő évekre meghatározott ideig művelésben kell tartani. Amennyiben a nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a termő évek száma nem éri el a 3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani. Amennyiben a támogatási kérelem a mellékletében nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítésére irányul, úgy, az arról kiállított szakmai ajánlásban foglalt termő évek száma képezi a fenntartási kötelezettséget, azzal, hogy amennyiben a termő évek száma nem éri el a 3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani az ültetvényt. A post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése esetén a pályázat fenntartási kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig tart.

Támogatás mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd forint, amiből 0,5 milliárd forint került elkülönítésre a fiatal mezőgazdasági termelők részére. Meglátásunk szerint várhatóan 3-400 db pályázat részesülhet majd támogatói okiratban.

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a partner, illetve kapcsolt vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke a Közép-Magyarországi régióban az elszámolható kiadások 40%, míg a Közép-Magyarországi régión kívül 50%.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, ami a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma határoz meg. Amennyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a létszámfenntartásra vonatkozó, valamint a létszámbővítési vállalásából fakadó fenntartási kötelezettségnek 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. Cserjés típusú növények esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. Cserjés típusú növények, nem cserjés és félcserje típusú évelő növények esetében kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától meghatározott ideig művelésben tartani. Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítés során legalább standard minősítésű szaporítóanyag használható fel. Cserjés típusú növények esetében legalább CAC. kategóriájú vagy erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylattal és EÍK növényútlevéllel vagy dísznövény szaporítóanyag kísérő okmánnyal rendelkező szaporítóanyag használható fel telepítésre. Saját előállítású szaporítóanyag abban az esetben használható fel, amennyiben rendelkezik a szaporító telep fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya által lefolytatott növény-egészségügyi szemléről kiállított igazolással. A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie. A támogatást igénylőnek a projektet a telepítési engedély, ennek hiányában a telepítési terv szerint kell megvalósítania. Amennyiben a projekt tartalmaz telepítési engedélyhez kötött beruházási elemet, legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős telepítési engedélyt.

A támogatást igénylő cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény esetében köteles az ültetvény termőre fordulását bejelenteni a Magyar Államkincstárnak.

A pályázat benyújtása

Értékelési időszakonként egy megvalósítási helyre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2016. március 3. és 2018. március 2. között van lehetőség. A következő értékelési határnap végdátuma 2017. július 31. lesz. A szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Pályázat címe Támogatási intenzitás Támogatási mérték Beadási határidő Várható megjelenés Info
Mezőgazdasági termékek értéknövelése 25-50% 500 MFt

1.500 MFt

2016.02.15. – 2018.02.15. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.12.01-től
Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 40-70% 50 MFt

100 MFt

2016.03.03. – 2018.03.02. Megjelent
Gombaházak – hűtőházak létrehozása, korszerűsítése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.03.04. – 2018.03.03. Megjelent Beadás felfüggesztve 2017.01.17-től
Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.03.07. – 2018.03.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 2017.02.01-től
Ültetvénytelepítés 40-70% 75 MFt

150 MFt

2016.03.09. – 2018.03.08. Megjelent
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 100% 15.000 € 2016.03.31. – 2018.03.30. Megjelent
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése 75-95% 30 MFt

50 MFt

2016.04.21. – 2018.04.20. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.05.26-tól
Egyedi szennyvízkezelés 75-95% 155 MFt 2016.04.22. – 2018.04.21. Megjelent
Állattartó telepek korszerűsítése 40-70% 50 MFt

1.000 MFt

2016.05.17. – 2018.05.22. Megjelent Beadás felfüggesztve szarvasmarha, sertés, baromfi fajokra 2016.07.23-tól, juh, kecske 2017.01.20-tól, egyéb fajok 2017.04.25-től
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.08.01. – 2018.08.01. Megjelent
Kisméretű terményszárító, tisztító, terménytároló építése 40-70% 100 MFt

300 MFt

2016.08.05. – 2018.08.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.10.06-tól
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 40-70% 200 MFt 2016.09.12. – 2018.09.11. Megjelent
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 100% 40.000 € 2016.10.24. – 2018.10.23. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.11.25-től
Kertészeti gépbeszerzés 40-70% 10 MFt

20 MFt

2016.01.06. – 2019.01.07. Megjelent Beadás felfüggesztve 2017.03.07-től
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 60-80% 20 MFt

100 MFt

2017.01.06. – 2019.01.07. Megjelent
Fiatal mezőgazdasági termelők indulása 100% 40.000 € 2017.03.16. – 2019.03.14. Megjelent
Nem mezőgazdasági tevékenység indítása és fejlesztése 50-70% 160.000 € 2017.05.08. – 2019.05.14. Megjelent
Tanyák háztartási villamos energia, vízellátás, szennyvízkezelési fejlesztései 50-95% 6,2 MFt

50 MFt

2017.04.05. – 2019.04.04. Megjelent
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 75-95% 20 MFt

50 MFt

2017.04.28. – 2019.04.30. Megjelent
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 100% 500.000 € 2017.05.02. – 2019.04.30. Megjelent
Erdészeti technológia fejlesztés, erdei termékfeldolgozás 40-50% 100 MFt 2017.06.01. – 2017.12.04. Megjelent
LEADER 40-70% III. negyedév

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna