Pályázati aktualitások

A Vidékfejlesztési Program támogatási lehetőségei közül most egy újszerűnek tekinthető, együttműködésen alapuló pályázatot szeretnénk közelebbről megismertetni az érdeklődőkkel. Ez nem más, mint a Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság elnevezésű felhívás.

A támogatás eredményeként a jogalkotó célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével, szemléletformáló programokkal, illetve a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével. E pozitív hatások elérését a mezőgazdasági termelőkkel, az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, valamint a fogyasztókat tömörítő szervezetek együttműködésével lehet megvalósítani.

Célként fogalmazták meg a gyakorlati mezőgazdasági ismeretek tudásátadását, az önellátási képesség fokozását, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés biztosításának elősegítését, valamint a termelők és a fogyasztók együttműködésének erősítését.

A Vidékfejlesztési Program kiemelt célként kezeli a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását a vidéki térségekben. Ezzel összhangban a felhívás megteremti a lehetőséget a jelenleg alacsony fokú együttműködési készségek fejlesztésének elősegítésével az agráriumban, illetve a vidéki térségek számos egyéb adottságaira épülő, működési alapon szerveződő projektekkel, ezzel jelentősen hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedés célkitűzésekhez.

Támogatásra jogosult

Olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább két tagból álló konzorciumok, amelyekben legalább egy tag vidéki térségben működő mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás és legalább egy tag:

  • az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló, nyilvántartásba vett nevelési-oktatási, szociális vagy egészségügyi intézmény;
  • a 2. célterület esetén a fogyasztókat tömörítő, fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet.

Azonos mezőgazdasági termelő – kapcsolt vállalkozásokat is beleértve – csak egyik célterületre vonatkozó kérelemben lehet konzorciumi tag.

Mezőgazdasági termelőnek minősül, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás keretében egy mezőgazdasági mikrovállalkozás csak egy konzorciumnak lehet a tagja, de egy konzorciumban több mezőgazdasági mikrovállalkozás is tag lehet.

Az 1. célterület esetében a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény csak egy konzorcium működésében vehet részt.

A 2. célterület esetében a fogyasztókat tömörítő, fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező szervezetek több konzorciumban is részt vehetnek.

Támogatásban nem részesíthető, aki valamely Vidékfejlesztési Program alapján meghirdetett felhívás keretében ugyanazon megvalósítási helyre, ugyanazon beruházási tevékenységre nyújtott be támogatási kérelmet, és támogatásban részesült a támogatási kérelmet megelőző 5 év vonatkozásában.

Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható támogatás:

  • akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
  • elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
  • mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához,
  • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
  • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.

A konstrukció két célterületet támogat:

1. célterület – Szolidáris gazdálkodás

Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok eléréséhez való hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.

2. célterület – Közösség által támogatott mezőgazdaság

Olyan együttműködések kialakításának támogatása a cél, melyek keretében a termelők és a fogyasztók saját érdekeik érvényesítése mellett elkötelezettek egymás felé. A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és fogyasztók között fennálló – együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók között olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő, mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos ismertekhez jut. A termelők és a fogyasztók között nincs közvetítő fél, a termékek közvetlenül cserélnek gazdát.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek.

Legalább egy mezőgazdasági termelő és legalább egy – meghatározott célcsoport tagjait összefogó – szervezet több éves, tematikus együttműködésének kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:

1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges tevékenységek.

2. célterület: A célcsoport (fogyasztók) és a mezőgazdasági termelő(k) szoros elköteleződése mellett előállított mezőgazdasági termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése.

Egy támogatási kérelem keretében csak az egyik célterülethez kapcsolódó projekt valósítható meg.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek.

a) az 1. célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását és bevonását célzó, a projekttervben megfogalmazott célok eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges kéziszerszámok vásárlása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges, a termelő üzemi állományoktól biztonságosan elkülönített parcellák kialakítása, állományok elkülönítése, a célcsoport által előállított termékek bemutatásához szükséges csomagolóanyag beszerzése, max. 50 LE motorteljesítményű kistraktor és elektromos kisautó beszerzése stb.

a 2. célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását célzó, a projekttervben megfogalmazott célok eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó- és szociális helyiség kialakítása, a fogyasztók igényeinek kielégítéséhez szükséges fejlesztések, az előállított termékek előkészítése, és tárolása, fogyasztók részére történő átadáshoz szükséges csomagolóanyag beszerzése stb.

b) mindkét célterület esetében: a projekt megismertetését, népszerűsítését, az együttműködés és az abban foglalt környezeti, oktatási, társadalmi célok és eredmények megosztását szolgáló, kereskedelmi marketingnek nem minősülő (vagyis konkrét terméket nem nevesítő, vásárlásra nem ösztönző) tevékenységek, továbbá az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Maximum 1 db, legfeljebb 50 LE motorteljesítményű kistraktor beszerzésére az 1. célterület esetén (nettó) 2 millió Ft támogatási összeg vehető igénybe.

Nem támogatható tevékenységek:

a) használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése;

b) meglévő gépjármű felújítása, átalakítása;

c) élő állatok beszerzése;

d) az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;

e) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító gépjárművek megvásárlása;

f) non-Annex termékek előállítása;

g) szárazföldi, légi, vízi közlekedési gépjármű, erőgép beszerzése, kivéve az 1. célterület esetében 50 LE motorteljesítmény alatti kistraktor, és elektromos kisautó beszerzése.

A támogatás igénybevételének feltételei

A tevékenységek megvalósításával szembeni szakmai elvárások:

1. A projekt megvalósításában résztvevő tagok konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek, létrehozva ezzel a csoportot.

2. Naptári évente legalább egyszer – a mezőgazdasági termelő(k) üzemében a célcsoport tagjai számára meghirdetett – nyílt nap tartása kötelező. A 2. célterületben foglalt tevékenységet megvalósító konzorcium fogyasztókat tömörítő szervezete köteles továbbá az együttműködés tevékenységét bemutató honlapot üzemeltetni, havonta legalább egy elektronikus hírlevelet elkészíteni és legalább a célcsoport tagjainak megküldeni.

3. Az. 1. célterület esetében mind a célcsoport aktív bevonása, mind a képzési tevékenység során jelenléti ív vezetése, valamint fotódokumentáció készítése kötelező.

4. A közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység (2. célterület) létrehozása, működtetése során a mezőgazdasági mikrovállalkozó és a fogyasztó között a termék forgalmazására közvetítő bevonása kizárt.

A projekt keretében megvalósítani kívánt beruházási jellegű művelettel kapcsolatos műszaki elvárások.

1. A beruházás kizárólag mezőgazdasági termelő tevékenységgel lehet kapcsolatos.

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya nem idegeníthető el.

3. Gépberuházás esetén kizárólag olyan, első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

Kötelezettségek

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, kivétel az ingatlant érintő, építéssel járó beruházás: új építés, felújítás, átalakítás vagy bővítés esetében a Kifizető Ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.

Támogatói Okirat kézhezvételétől követő 60 napon belül meg kell kezdeni a projektterv megvalósítását, melyet az első kifizetési igénylésnél igazolni kell. A projekt megvalósítása során legalább kettő, legfeljebb hat mérföldkövet lehet tervezni.

A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

Kizárólag vidéki térségekben található településeken megvalósítandó projektek támogathatók. Vidéki térségben valósul meg a projekt, amennyiben a csoport mezőgazdasági termelő tagja(i) a projekt kapcsán releváns mezőgazdasági termelő tevékenységet a pályázat mellékleteiben meghatározott térségben folytatják. Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések – függetlenül a létszámuktól – nem minősülnek vidéki térségnek. A projekt megvalósítási helye sem a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, sem a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatt nem változtatható meg.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd Ft.

Vissza nem térítendő, csekély összegű támogatásnak minősül az igényelhető forrás.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Az egy évre igénylehető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.

Előleg kizárólag a beruházás jellegű tevékenységhez vehető igénybe azzal, hogy az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a beruházási tevékenységre megítélt támogatás 50%-a lehet.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2019. július 17-ig van lehetőség. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a pályázat beadás lehetőségét felfüggesztheti.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

Kapcsolódó hírek