fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: - 2017 október 19.

A Vidékfejlesztési Programban még nyitva álló pályázati lehetőségek közül ebben a hónapban az Erdősítés támogatása című jogcímre esett a választásunk, hogy egy részletesebb bemutatás keretében tájékoztathassuk olvasóinkat a támogatás igénybevételéről.

Jogszerű földhasználók és társulásaik számára van lehetőség mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdőtelepítésre és ipari célú fás szárú ültetvények telepítésére. A támogatás felhasználása a 10000 fő alatti lakosságú vidéki térségekben, illetve a 10000 fő feletti települések közül kizárólag a külterületen tanyás térségben valósulhat meg. A pályázati támogatással a cél az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklése, a legfontosabb természeti erőforrások, a vizek, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítása, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartása és fejlesztése, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartása, a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

A pályázat keretében támogatható beruházások

Önállóan támogatható tevékenység

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitele,

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése.

Önállóan nem támogatható tevékenység

1. Kötelezően megvalósítandó

A) célterület esetében:

 • fenntartási (ápolási) tevékenység,
 • kieső jövedelem pótlása.

2. Választható:

A) célterület esetében:

 • kerítés,
 • villanypásztor,
 • padka,
 • erdőszegély kialakítása,
 • mikorrhizált csemete telepítése.

B) célterület esetében:

 • kerítés,
 • villanypásztor.

Nem támogatható tevékenység

 • Karácsonyfa- és díszítőgally-telep telepítése,
 • energetikai célú fásszárú ültetvény telepítése,
 • rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése.

A támogatás igénybevételének feltételei

A. célterület esetén

 • 1. Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.
 • 2. A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 • 3. A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 • 4. Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.
 • 5. Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel a jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedélynek és az erre külön meghatározott szakmai követelményeknek.
 • 6. A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb az erre előre meghatározott fenntartási időszak végéig igényelhető.
 • 7. A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.
 • 8. A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb az erre előre meghatározott fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.
 • 9. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
 • 10. Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

B. célterület esetén

 • 1. Az ültetvény telepítéséhez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelkezik a fás szárú ültetvényekről szóló hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről kiállított igazolással.
 • 2. A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 • 3. A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 • 4. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
 • 5. Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot vagy szennyvizet használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a felhasználás engedélyező nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel.

Kötelezettségek

Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A. célterület esetén

 • 1. A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben foglaltaknak megfelelően, a meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
 • 2. A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május 15-éig megvalósítani.
 • 3. A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
 • 4. A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt lezárásig megőrizni.
 • 5. A támogatást igénylő köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes fenntartási időszak alatt gondoskodni.
 • 6. A támogatást igénylő köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág változását átvezettetni legkésőbb a támogatói okirat hatályossá válásának évét követő harmadik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.
 • 7. Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést a szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
 • 8. A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási időszak utolsó évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak megfeleljen.
 • 9. A támogatott területen köztesművelés nem végezhető.
 • 10. Mikorrhizált csemete telepítését a támogatást igénylő köteles a termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a telepítéshez igazolt származású, igazoltan mikorrhizált, megkülönböztető azonosítóval ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A támogatást igénylő köteles az erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító bizonylat másolati példányát az első kifizetési kérelem benyújtásának évében a benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes fenntartási időszak alatt megőrizni. Az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságának igazolására kizárólag a felhívás mellékletét képező tanúsító bizonylat alkalmazható. A mikorrhizált szaporítóanyag felhasználását a támogatottnak – a támogatott terület erdőrészlet azonosítójának a tanúsító bizonylat eredeti példányán történő feltüntetésével – dokumentálni kell.
 • 11. A támogatást igénylő köteles a mikorrhizált szaporítóanyagok beazonosíthatóságáról gondoskodni, valamint a csemeték területi elhelyezkedéséről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatással érintett terület átnézeti helyszínrajzát – amelyen a kiültetett, illetve az esetleges pótlásba került mikorrhizált csemeték területi elhelyezkedése megállapítható, illetve nyomon követhető – az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylat számát, a bizonylaton található mikorrhizáltságot igazoló határozat számát és az erdészeti csemetekerti szemlejegyzőkönyv tételszámát.
 • 12. A támogatást igénylő köteles a mikorrhizált szaporítóanyagok, illetve csemeték helyszíni ellenőrizhetőségét – a szükséges vizsgálati mintavétel lehetőségével együttbiztosítani.
 • 13. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti jogviszonynak a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenn kell állnia.

B. célterület esetén

 • 1. A támogatást igénylő köteles a telepítést úgy végrehajtani, hogy a bejelentés időpontjában ‒ az ültetvény teljes területére vetítve átlagosan elérje a meghatározott minimális tőszámot.
 • 2. A támogatást igénylő köteles a telepítést legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május 15-ig befejezni.
 • 3. A támogatást igénylő köteles a meghatározott minimális tőszámot legalább a telepítés befejezését követő 5. év végéig fenntartani. Ha ezen kötelezettség betartásához pótlások szükségesek, köteles azokról az 5.) és 6.) pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodni.
 • 4. A támogatást igénylő az ültetvény kitermelését legkorábban a telepítés befejezésétől számítva nyolc év, illetve ha a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor ennek az időszaknak a leteltét követően kezdheti meg. Köteles ugyanakkor a kitermelést legkésőbb a telepítés befejezését követő húsz év múlva elvégezni.
 • 5. A támogatást igénylő köteles a telepítést, és az azt követő esetleges pótlásokat igazolt származású szaporítóanyaggal megvalósítani.
 • 6. A támogatást igénylő köteles a származási bizonylatok eredeti példányait a telepítés befejezésétől a projekt lezárásáig megőrizni.
 • 7. Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és a telepítés befejezésétől számított 5. év végéig azokat megfelelő állapotban fenntartani.
 • 8. A támogatást igénylő köteles a formanyomtatvány másolatát az ültetvény kitermelésekor, az erdészeti hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg a kifizető ügynökségnek is megküldeni.
 • 9. A támogatást igénylő köteles a telepítés befejezését követő 5. évig a törzsnyeséseket elvégezni, azaz a telepítés befejezését követő 5. év végén akác estében legalább 2 méteres, nemesnyár esetében legalább 6 méteres magasságig az ágtiszta törzsmagasságot biztosítani, kivéve a pótolt egyedeket.
 • 10. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a foglalkoztatás bővítését, a foglalkoztatotti jogviszonynak a projekt megkezdésétől legalább 5 évig fenn kell állnia.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Az erdőtelepítést és az ültetvény telepítési tevékenységet a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Erdőtelepítés támogatás esetén a fenntartási időszakokat célállomány típus csoportonként eltérő előre meghatározott időszakok tartalmazzák. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási időszak a telepítés befejezésétől számított 5. év vége.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A rendelkezésre álló 50,32 milliárd forintos keretösszegből 45,32 Mrd Ft forrás került elkülönítésre az erdőtelepítés elsőkivitelére, míg 5 Mrd Ft ipari célú fás szárú ültetvény telepítésére.

Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is.

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 euró /ha/év.

Kiegészítő intézkedések költségei:

Az ipari célú fás szárú ültetvény normatív terület alapú támogatás egy összegben (telepítési támogatás és kiegészítő tevékenységek támogatás) kerül megállapításra, de két részletben kerül kifizetésre:

 • az első részlet a teljes támogatási összeg 90%-a, amelyet a sikeres elsőkivitelt követően lehet igényelni az első kifizetési kérelem keretében
 • a második részlet, amely a teljes támogatási összeg 10%-a a telepítés befejezését követő 5. évben igényelhető.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2019. június 30.-ig van lehetőség. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a pályázat beadás lehetőségét felfüggesztheti. A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna