fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Agrárágazat-2021/05. lapszám cikke - 2021 május 06.

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók körében az elmúlt évek legjobban várt támogatási lehetősége került tervezeti formában megjelentetésre a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című felhívással. A társadalmi egyeztetésre kiadott anyagban több jelentős mértékű változás is olvasható az 5 évvel ezelőtti pályázathoz képest.

A kiíró szándéka szerint most nem lesz felső birtokmérethatár a résztvevők körében, illetve nem határoznak meg felső korlátot az egyes támogatható tevékenységek teljesítményére, kapacitására vonatkozóan sem. Az előírt minimum támogatási összegből kiindulva a mostani pályázatban sokkal inkább nagy teljesítményű, komplex telepek kialakítását preferálják. Érzékeny pont a felmerülő igények tekintetében, hogy az előzetes elképzelés szerint önmagában a terménytároló építése nem lesz támogatható. Tájékoztatjuk, hogy szakmai cikkünk leadásának időpontjáig ezek a jelenleg rendelkezésre álló információk tervezeti szintűek, ezért a májusban megjelenő végleges pályázati felhívásban leírtakat tekintsék majd alapként! Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a beérkező negatív észrevételek hatására felülvizsgálhatják az első szakmai egyeztetéseken áteső kivonatot, és kedvezőbb irányú változtatásokat még végrehajthatnak rajta, a szélesebb körben igénybe vehető támogatás elérésének érdekében.

 

Mezőgazdaság, pályázati aktualitások
„Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” – komplex megoldásokat preferálja

 

Támogatásra jogosult

1. Mezőgazdasági termelő, aki a benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben
• legalább 6 000 euró STÉ-üzemmérettel rendelkezett, és
• árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Kollektív beruházás keretében most lehetőség van a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium) megvalósítására is.

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható fejlesztések

A) célterület:
a) Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
b) Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
c) Terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:• Anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik).

 • Porleválasztás gépeinek (például gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása.
 • A tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztetőpadozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverőberendezések, szóró-terítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása.
 • Fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése.
 • Síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje szendvicspanelre.
 • Silók kupolaszigetelése.
 • Telephelyenként egy előtároló felújítása.
 • Silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása.
 • Terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

 

B) célterület:

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Legalább 10%-os fajlagos energiamegtakarítást kell igazolni az energetikus számításában jelenleg meglévő és a fejlesztés keretében megvalósítandó tevékenységek tekintetében.

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:

Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.

Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Fűtési/hűtési energiaigény, használatimelegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza-alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáztermelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

 

Önállóan nem támogatható fejlesztések

Az A) célterületen önállóan támogatható tevékenységgel együttesen megvalósítható:
a) Telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés, vagyonvédelem eszközeinek beszerzése (az összes elszámolható kiadás max. 15%-a).
b) Terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása.
c) Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például terménynedvesség-mérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése.
d) Telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése.
e) Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása.
f) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák (max. 50 millió Ft támogatás).

 

Az A) célterület a) és b) pontjában szereplő (Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen megvalósítható:

 1. a) Terménytároló létesítése.
 2. b) Előtároló létesítése.

 

Mezőgazdaság, pályázati aktualitások
Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén nem szükséges a hatósági igazolás

 

Nem támogatható tevékenység

 • Erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése.
 • Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

Engedély- vagy bejelentésköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindításának igazolását, valamint a hatósághoz benyújtott tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén nem szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért igazolást benyújtani arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles. Továbbá e tevékenységek esetében elegendő technológiai leírás benyújtása, építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtására nincs szükség.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.

A csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges teljesítménye alapján –, 50 kVA-t meg nem haladó kiserőművi csatlakozási teljesítményű napelemes rendszerek esetében nem szükséges építésügyi és egyéb illetékes hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt vagy a szolgáltató által a HMKE létesítése tárgyában kiállított pályázati igazolást a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.

Gépberuházás esetén kizárólag új, első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

 

Kötelezettségvállalás

A fenntartási kötelezettség a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 éves időtartamra szól. Amennyiben a pályázó munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt legalább szinten tartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A fejlesztéssel érintett ingatlannak a benyújtás pillanatától rendezett tulajdoni és használati viszonyokkal kell rendelkeznie.

 

Megkezdés, megvalósítás

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Új építéssel vagy gép-, eszközbeszerzéssel járó projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségre meg lehet már kezdeni.

Felújítás vagy bővítés esetében a munka a Kincstár által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.

A fejlesztés kivitelezése során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 4 mérföldkő keretében valósítható meg a beruházás, illetve hívható le az elnyert támogatási összeg.

Több elszámolási időszak választásakor a kedvezményezett a támogatói okirat hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni.

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybelépését követő naptól számított 2 év áll rendelkezésre.

 

Mezőgazdaság, pályázati aktualitások
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg minimuma 100 millió, maximuma egymilliárd forint

 

Támogatás forrása, mértéke, összege

A támogatásra elkülönített forrás 50 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg a nem közép-magyarországi régióban a felmerülő kiadások 50%-a lehet. Fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott fejlesztés 10%-kal megemelt intenzitásra jogosult. Kollektív módon kivitelezett projekt plusz 10%-kal megnövelt támogatási mértékre tarthat igényt.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg minimuma 100 millió Ft, maximuma 1 Mrd Ft.

 

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtására a tervek szerint 2021. augusztus 2-től 2021. szeptember 26-ig lenne lehetőség. Az első értékelési szakasz határnapja 2021. augusztus 15-én zárul. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg tekintetében jelentős túligénylés várható, ezért a gyors forráskimerülés miatt csak rövidebb beadási időszakokat állapítottak meg.

 

Kiemelt pályázati lehetőségek

Az elkövetkezendő hónapok folyamán újabb nagy érdeklődésre számot tartó pályázati konstrukciók válnak elérhetővé: Élelmiszeripari üzemek fejlesztése (májusi megjelenés), Kertészeti üzemek megújításának támogatása (július 7-től beadható), Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (júniusi megjelenés), Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (júniusi megjelenés), Tojótyúktartó telepek támogatása (július 15-től beadható).

 

Somogyi Tibor, Tavaszi Attila
Som-Tan Kft. – Bábolna