Pályázati aktualitások – 2017 március

A Vidékfejlesztési Program keretében áprilistól lehetőség nyílik a tanyák infrastrukturális fejlesztésére pályázati támogatással magánszemélyeknek és önkormányzatoknak egyaránt. Rövid tájékoztatónkban szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét a pályázati felhívás főbb részleteire.

A támogatás lehetőséget nyújt a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátás-, továbbá a szennyvízkezelés fejlesztéséhez. Cél a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztésekkel, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez, és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez. A fejlesztésnek a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulását kell eredményeznie.

A Vidékfejlesztési Program keretében áprilistól lehetőség nyílik a tanyák infrastrukturális fejlesztésére pályázati támogatással magánszemélyeknek és önkormányzatoknak egyaránt. Rövid tájékoztatónkban szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét a pályázati felhívás főbb részleteire.

Támogatást igénylők köre

· 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (1. célterület),

o a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van (2. célterület).

· Települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Támogatásban nem részesülhet:

1.   amennyiben tanyás térségeken kívül helyezkedik el a fejlesztés helyéül szolgáló település,

2.   amennyiben a tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan.

Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:

1.   a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,

2.   a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,

3.   a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak:

a. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b.   amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.

4.   a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás,

5.   ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás:

1.   ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

2.   a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás,

3.   ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Támogatható tevékenységek

1. Önállóan támogatható beruházások

Épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez);

· háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése;

o villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést;

· háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése;

o kútfúrás;

o vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

o háztartási törpe-vízmű;

· háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

o egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

2. Önállóan nem támogatható

· 2. célterületen a generátor beszerzése

· Mindkét célterületen

o már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója – villamos energia;

o épületen belüli vízvezetékrendszer felújítása, kiépítése – ivóvíz;

o a projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján – szennyvízkezelés, -tisztítás

o próbaüzem – szennyvízkezelés, -tisztítás;

o az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns – szennyvízkezelés, -tisztítás;

o a támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása – mindhárom esetben;

o projektmenedzsment megvalósítása – mindhárom esetben;

o előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak) megvalósítása – mindhárom esetben;

o monitoringrendszer kiépítése megvalósítása – mindhárom esetben;

o a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által megvalósítása – mindhárom esetben.

Nem támogatható projekt:

· fenntartási, karbantartási tevékenységek,

· járműbeszerzés,

· a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízlerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;

· zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;

· csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Felújítás vagy bővítés esetében a kifizető ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. A projekt végrehajtása során legfeljebb 4 mérföldkövet lehet tervezni. Egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 – illetve amennyiben a projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást folytat le 12 – hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A pályázat fenntartási kötelezettsége a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

Támogatás mértéke, összege

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 8,23 milliárd forint, amiből 2 milliárd forint jut az 1. célterületre, míg a fennmaradó 6,23 milliárd forint a 2. célterületen kerül kiosztásra. Az 1. célterületen 330-400 db támogatott kérelem várható, a 2. célterületen 130-200 db pályázat részesülhet majd támogatói okiratban. Tapasztalataink szerint a nagy várakozásra számot tartó támogatási lehetőség benyújtása előtt érdemes lesz majd nagy figyelmet fektetni az előminősítési szempontokra: hogy ki, és milyen esélyekkel tud részt venni a pályázaton a rendelkezésre álló forrás, a támogatható tevékenységek, a sok benyújtott pályázat (jelentős túligénylés) és így a magas ponthatárú nyerési esélyek figyelembe vétele mellett.

A támogatás maximális mértéke a fejlesztési helye szerinti településtől függően alakul.

· Természetes személynél:

o alaptámogatás intenzitás – 50%,

o kedvezményezett járásban lévő településen – 55%,

o fejlesztendő járásban lévő településen – 60%,

o komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településen – 65%.

· Önkormányzatnál:

o alaptámogatás intenzitás – 75%,

o kedvezményezett járásban lévő településen – 85%,

o fejlesztendő járásban lévő településen – 90%,

o komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településen – 95%.

A pozitív támogatói okirattal rendelkező pályázók vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, ami

· 1. célterületen maximum 6,2 millió forint,

· 2. célterületen maximum 50 millió forint.

A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200.000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.

Mindkét célterület esetében tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:

· háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében maximum 2 millió forint;

· háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;

· háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint.

Általános, csekély összegű támogatás vonatkozásában Magyarországon az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Mezőgazdasági csekély összegű támogatás Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás igénybevételének feltételrendszere

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok korszerűsítése támogatható: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései. A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

A beruházásnak közvetlenül hozzá kell járulnia az alapvető háztartási léptékű infrastrukturális rendszerek kialakításához, amit a projektben be kell mutatni. Amennyiben releváns, a szennyvízkezeléshez és -tisztításhoz kapcsolódóan elvárás az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel. A háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése tekintetében kizárólag ivóvíz-minőségű vízellátás kiépítése támogatható. Egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése esetén az MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány fogadható el. Berendezések elhelyezése érdekében történő bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek

A 2. célterület esetében elvárás a fejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosokkal együttműködési megállapodások megkötése, amely tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket.

A háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése tekintetében 50 fő alatti, a háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése tekintetében kizárólag 50 lakosegyenérték alatti fejlesztés támogatható.

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.

A pályázat benyújtása

Értékelési szakaszonként ugyanazon tevékenységre, egy megvalósítási helyre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Ugyanazon megvalósítási helyre kizárólag egy támogatást igénylő számára hagyható jóvá támogatás. A felhívásra értékelési szakaszonként egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelmek ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására 2017. március 31. és 2019. április 1. között lesz lehetőség. Az első értékelési határnap végdátuma 2017. május 2. lesz. A szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

Pályázat címe Támogatási intenzitás Támogatási mérték Beadási határidő Várható megjelenés Info
Mezőgazdasági termékek értéknövelése 25-50% 500 MFt

1.500 MFt

2016.02.15. – 2018.02.15. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.12.01-től
Gyógy- és fűszernövény-termesztés fejlesztése 40-70% 50 MFt

100 MFt

2016.03.03. – 2018.03.02. Megjelent
Gombaházak – hűtőházak létrehozása, korszerűsítése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.03.04. – 2018.03.03. Megjelent Beadás felfüggesztve 2017.01.17-től
Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.03.07. – 2018.03.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 2017.02.01-től
Ültetvénytelepítés 40-70% 75 MFt

150 MFt

2016.03.09. – 2018.03.08. Megjelent
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 100% 15.000 € 2016.03.31. – 2018.03.30. Megjelent
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, korszerűsítése 75-95% 30 MFt

50 MFt

2016.04.21. – 2018.04.20. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.05.26-tól
Egyedi szennyvízkezelés 75-95% 155 MFt 2016.04.22. – 2018.04.21. Megjelent
Állattartó telepek korszerűsítése 40-70% 50 MFt

1.000 MFt

2016.05.17. – 2018.05.22. Megjelent Beadás felfüggesztve szarvasmarha, sertés, baromfi fajokra 2016.07.23-tól, juh, kecske 2017.01.20-tól
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 40-70% 500 MFt

1.000 MFt

2016.08.01. – 2018.08.01. Megjelent
Kisméretű terményszárító, tisztító, terménytároló építése 40-70% 100 MFt

300 MFt

2016.08.05. – 2018.08.06. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.10.06-tól
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 40-70% 200 MFt 2016.09.12. – 2018.09.11. Megjelent
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 100% 40.000 € 2016.10.24. – 2018.10.23. Megjelent Beadás felfüggesztve 2016.11.25-től
Kertészetigép-beszerzés 40-70% 10 MFt

20 MFt

2016.01.06. – 2019.01.07. Megjelent
Fiatal mezőgazdasági termelők indulása 100% 40.000 € 2017.03.01. – 2019.02.28. Megjelent
Nem mezőgazdasági tevékenység indítása és fejlesztése 50-70% 160.000 € 2017.04.03. – 2019.01.28. Megjelent
Tanyák háztartási villamosenergia-, vízellátás-, szennyvízkezelési fejlesztései 50-95% 6,2 MFt

50 MFt

2017.03.31. – 2019.04.01. Megjelent
Erdészeti technológia fejlesztés, erdei termékfeldolgozás 40-50% 100 MFt 2017.05.03. – 2019.05.03. Március Társadalmi egyeztetésen
LEADER 40-70% II. negyedév

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna