Bezárás

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás változásai

Írta: Szerkesztőség - 2013 február 13.

 

A módosítás révén a „hüvelyes növény” fogalma a következő lett: bab, borsó fajok, lencse, csillagfürt, szójabab, szegletes lednek, földimogyoró.A „szálas pillangós takarmánynövények” fogalma a következőképpen alakul: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó fajok, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék.

Pontosításra került a „zöldtrágya-növény” fogalma: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából fejlődése vegetatív szakaszában.

Legkésőbb a vetést követő első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágya-növénynek.

A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása valamennyi célprogram esetén úgy kerül megállapításra, hogy a célprogramokban támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek támogatott területe.

Valamint az adott célprogramban előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely az előírt állatsűrűségi előírások teljesítéséhez szükséges.

A gazdálkodási év során kijuttatott hatóanyagdózis kizárólag abban az esetben haladhatja meg az adott gazdálkodási évi tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltakat, ha az a következő gazdálkodási évre elkészített tápanyag-gazdálkodási terv adatai alapján a következő évi főnövény tápanyag utánpótlása céljából indokolt.

A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.

 

Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatása legkésőbb 2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni.

Ha a támogatásra jogosult a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 10 napon belül az MVH honlapján közzétett nyomtatványon be kell jelentenie az MVH-nak.

Ha a kivágás anélkül történt, hogy a támogatásra jogosult a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor kivágás tényének bejelentésével egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.

A visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatásra jogosult az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.

A támogatásra jogosultnak az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 10 napon belül, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az újratelepített növényfaj megnevezésével együtt be kell jelentenie az MVH-nak.

A támogatásra jogosult kizárólag az újratelepítés bejelentésének megtétele után nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben az újratelepített, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lévő ültetvény alapján a támogatási összeg kifizetését igényli.

Az ültetvényes célprogramokból a gazdálkodó az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel a célprogramból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget vissza kell fizetni, ha:

 • az újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be
 • nem tesz eleget az előírtak szerinti, az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy az újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének
 • amennyiben 12 hónapon belül nem kerül az ültetvény újratelepítésre
 • az ültetvény kivágását követően nem a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kerül újratelepítésre 12 hónapon belül, vagy
 • az ültetvény részben kerül kivágásra

Jelentős mértékű szankciócsökkentés történt bizonyos előírások teljesítésének elmulasztása esetén.

Így a tápanyag-gazdálkodási tervvel kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatás elmulasztásának, valamint gazdálkodási naplóval kapcsolatos ugyanilyen mulasztásnak a jogkövetkezménye a vonatkozó támogatási összeg 30%-os csökkentéséről 15%-os csökkentésre mérséklődött.

 

Módosult a nitrát rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosult.

A rendelet 2013. 01. 11-ei hatállyal történő változásairól a következőkben adok tájékoztatást.

Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld a rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított.

Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás a rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.

November 15. helyett október 31-re módosultak az alábbi időpontok:

Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás a jogszabály 4. § (8) bekezdésében foglaltak (Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki.) figyelembevételével megengedett.

Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn október 31.–február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon.

A jogszabály 1.-5. mellékletei is módosításra kerültek, így erre is figyelmet kell fordítani.

 

Földhasználati változások

2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok, melyről az alábbiakban adok tájékoztatást.

1. A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget.

Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

 

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor.

Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani.

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

Az azonosító adatok bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.

2. 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé.

(Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)

A jogszabályváltozásokra tekintettel 2013. január 1-jétől az új és a megváltozott nyomtatványok elektronikus formában a www.foldhivatal.hu honlapon az Ügyintézés menü Nyomtatványok menüpontjában érhetők el.

 

Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos változások

A 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosította a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletet.

A 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak

A 2009. január 1. után és jelen módosító rendelet hatályba lépése előtt kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak.

A módosító rendelet hatálybalépését követően, tehát 2013. január 1. után kiadott igazolványok három évig hatályosak.

Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és az adatnyilvántartó lap tartalmi elemeit meghatározó 1. sz. melléklet is módosult, mely megtalálható a www.nebih.hu honlapon a nyomtatványok / letölthető nyomtatványok menüpontban.

Felhívom a figyelmet, hogy a gazdálkodóknak a G002 adatlapon 15 napon belül be kell jelenteniük az őstermelői igazolvány számának módosulását.

Az ügyfél azonosító adataiban, illetve az ügyfél saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni az igazolványt kiadó hivatalhoz vagy a kormányablakhoz az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon.

Az adóév március 20. napjáig kiadott (érvényesített) őstermelői igazolványok továbbra is az év első napjától érvényesek. Az ezt követően kiváltottak a kiállítás napjától kezdődően hatályosak.

 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés változásai

2013. január 15-étől – a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet módosításából adódóan – a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre, illetőleg a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó eljárások egy kérelemben érvényesíthetőek.

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

 • a falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadása megszűnik.
 • A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik.
 • A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak.
 • A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.
 • A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket).
 • A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.

2. A csekély összegű „de minimis” támogatási – a gyümölcsös, szőlő művelési ágban – kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság megküld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el továbbra is a csekély összegű „de minimis” támogatást, azonban amennyiben a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó bevallást – jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylésre tekintettel – elutasítja.

Az új körülményekre tekintettel ismételten benyújtott bevallás esetén a csekély összegű „de minimis” támogatási kérelem már nem nyújtható be, mivel az elutasításról, azaz a jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylés tényéről a vámhatóság értesítést küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

A 2013. január 15-től beadható mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés nyomtatvány már letölthető a www.nav.gov.hu honlapról.