fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: - 2018 április 11.

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 közötti támogatási ciklusának második felébe hajlóan egyre kevesebb pályázati lehetőség maradt elérhető napjainkra, ezek közül emelnénk most ki egyet, mégpedig a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások, létesítmények kialakítása, fejlesztése című konstrukciót. Rövid tájékoztató kivonatunkban összefoglaljuk a pályázat főbb támpontjait, remélhetőleg ezzel többeket közelebb segíthetünk fejlesztési elképzeléseik megvalósításához a támogatási források igénybevételével.

A pályázati felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai, környezetvédelmi célokat szolgálnak.

A támogatás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzésének, mind a vizek mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.

A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak, csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok lemosódását, továbbá jobb vízellátású, illetve mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenység csökkentését szolgálják.

Támogatásra jogosult

A támogatásra jogosult aktív mezőgazdasági termelőnek a projekttel érintett megvalósítási hely vonatkozásában a fenntartási időszak végéig jogszerű földhasználónak kell lennie. Nem támogatható, aki ugyanazon tevékenységért, ugyanazon megvalósítási hely vonatkozásában már részesült támogatásban, illetve támogatói okirattal rendelkezik.

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében nem jogosultak a támogatás igénybevételére, akik az alábbi felhívásokon támogatásban részesültek, illetve támogatói okirattal rendelkeznek:

 • a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései,
 • a zöldség-gyümölcstermelői csoportok támogatása,
 • kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével,
 • a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése,
 • KEHOP-4.1.1. számú felhívás.

Támogatható tevékenységek

1. Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken:

 1. vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé;
 • csatorna, kisvízfolyás mederépítése;
 • csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése;
 • csatorna, kisvízfolyás mederfelújítás;
 • csatorna, kisvízfolyás mederelfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása;
 • földmedrű vápás vízelvezető.
 1. Vízvisszatartást szolgáló műtárgy
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése.
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása.
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók)
 • építése.
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók)
 • felújítása.
 • Vízkormányzás műtárgyainak létesítése.
 • Vízkormányzás műtárgyainak felújítása.
 • Cső elő- és utófejjel.
 • Keretelem támfallal.
 • Áteresz 12 m hosszban burkolattal
 • Szádfal építése, bontása.
 • Szádfalsorok közötti földfeltöltés.
 1. Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása
 • Időszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elő- és utómunkái.
 • Tározó műtárgyainak építése.

d) Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása

2. Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése:

a) Terasz: Legalább 1 méter magas tereplépcső, amely meredek lejtőjű terepen lényegesen csökkenti a lejtő hajlásszögét a könnyebb megművelhetőség céljából.

– Rézsűs terasz.

– Támfallal kombinált terasz.

b) Sánc: a domborzat rétegvonalaival párhuzamosan előállított terephullámok rendszere erózió elleni védelem vagy csapadékvíz visszatartás céljából. Sáncoláskor a rétegvonalak irányában 30-40 méterenként, kis lejtésű, géppel átjárható töltések épülnek. Sánc fölött húzódó sáncárok feladata a lezúduló vizek visszatartása.

Sánctípusok:

– Burkolat nélküli keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0-16,0 m alapszélesség).

– Burkolat nélküli széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0 -20,0 m alapszélesség).

c) Padka: a 10 fokot meghaladó lejtésű területen, a lejtőviszonyokat merőlegesen, lépcsősen megszakító, mesterséges gyeptakaróval fedett, lejtővel szemben közel 10%-os ellendőlésű, mesterséges kialakítású, sávos, 0,3-1 m szélességű felület.

d) Bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi, vagy kézi technológiával helyi földanyagból előállított, a szintvonallal párhuzamosan elkészített, enyhén tömörített trapéz- vagy háromszög-keresztmetszetű, 20-50 cm magas földsáv, melynek célja a felszíni vízmozgás szabályozása.

e) Rőzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 150 cm hosszúságban vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése.

f) Talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekből készült létesítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése.

g) Gyepes gyűjtőárok: a tábla felszíni vizeit a gyűjtőcsatornákba vezető gyep felszínborítású árok.

h) Vízmosások feltöltése: a vízmosás (3 m-nél mélyebb meder) megszüntetése érdekében végzett tevékenység.

Nem támogatható tevékenységek

A vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz, továbbá a kialakított vízvisszatartást szolgáló létesítmény öntözésre nem használható.

A támogatás igénybevételének feltételei

Az 1. számú tevékenység esetén

Amennyiben a projekt vízjogi szempontból nem engedélyköteles, a támogatási kérelem benyújtásának feltétele az eljáró hatóság nyilatkozata arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentáció megléte, amely tartalmazza az előírt minimális követelményeket.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele:

a) legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum;

b) meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt;

c) meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott különböző paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a módosítandó jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, továbbá a módosításra vonatkozóan legalább az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot. Azok az aktív mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akiknek a projektbe bevonni kívánt területeik a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben foglalt belvíztől veszélyeztetett területek területi lehatárolásban részben vagy egészben érintettek.

A projektek az ingatlan nyilvántartás szerinti szántó, gyep, gyümölcsös művelési ágú területeken tervezhetők, illetve valósíthatók meg.

Az 2. számú tevékenység esetén

A támogatási kérelemhez mellékelni kell engedélyköteles beruházás esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét, vagy az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.

Nem engedélyköteles tevékenység esetén a támogatási kérelemhez kell mellékelni a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes talajvédelmi hatósági nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.

Talajtani és talajmechanikai szakvélemény arról, hogy a projekt indokolt az adott területen.

A projekt mezőgazdasági hasznosítású területen valósítható meg.

A támogatási kérelemhez a fejleszteni kívánt területekre vonatkozóan a túlzott mennyiségű csapadék, valamint mederből kilépő víz által okozott vízkárok vízügyi igazolását csatolni kell, melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki.

Természetes vízvisszatartási módszerek (zöld infrastruktúra) alkalmazásának tervezése esetén, annak részletes bemutatását a támogatási kérelem részét képező műszaki-szakmai tartalomnak tartalmaznia kell.

Kötelezettségvállalás

A nem termelő beruházásokat a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenn kell tartani.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

A támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni kell.

Megkezdés, megvalósítás

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Fejlesztés esetében a Hivatal által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető. A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatás forrása, mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,38 milliárd Ft.

A támogatás összegét a 4. számú szakmai mellékletben felsorolt tevékenységekre lehatárolt maximális elszámolható kiadások határozzák meg. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 90%-a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként mindkét támogatható tevékenység esetén külön-külön maximum 810000 eurónak megfelelő forint összeg.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A pályázat benyújtása

A támogatást igénylő évente, célterületenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására a 2017. március 1-től 2019. március 1-ig van lehetőség. A következő értékelési szakasz határnapja 2018. június 1. lesz.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda